169090. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rákgyanús citológikus preparátumok felismerésére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VIII. 27. (11-156) Szoyjetunió-beli elsőbbsége: 1972. VIII. 29. (1823635) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. 169090 Nemzetközi osztályozás: G 01 N 33/16 ..r Feltalálók: Alien Imant Karlovich mérnök, Ktupnikov Grigory Petrovich mérnök, Khesin Arkady Yakovlevich mérnök, Bakhmutsky David Moiseevich mérnök, Bramberga Velta Mikelevna orvos, Libenson Mark Naumovich matematikus, Popov Jury Olegovich mérnök, Sitovenko Vladislav Alexandrovich mérnök, Stolov Lev Isaakovich mérnök, Yanson Boris Albertovich mérnök, Riga, Szovjetunió Tulajdonos: Institut Elektroniki i Vychislitelnoi Tekhniki Akademii Nauk Latvüskoi, Latvüsky-Nauchno-issledovatelsky Institut Experimentalnoi i Klinicheskoi meditsiny, Riga, Szovjetunió Berendezés rákgyanús citológikus preparátumok felismerésére 1 A találmány tárgya daganatképződés kibernetikai diagnosztizálása, különösen rák megállapítására, ci­tomorfológiai úton, különösen olyan berendezések segítségével, amelyek rákgyanús citológikus prepa­rátumok felismerésére alkalmasak. 5 Ismeretes egy berendezés rákgyanús citológikus preparátumok felismerésére, amelynél a jelek, ame­lyek egy citológikus preparátum sejtjének képfe­lületéről információkat szolgáltatnak, a sejt képe előre meghatározott optikai sűrűségű szintjére vo- 10 natkozóan, egy egység bemeneteire jutnak, amely a sejteket normális és nem-tipikus sejtekként csopor­tosítja az optikai sűrűség előre meghatározott szint­jén mért sejtfelületeknek megfelelően, míg ezen egységek kimenetei regisztráló eszköz bemeneteire I5 csatlakoznak [lásd pl. T. Ishiyama et'al.: „A study of cyto diagnosis", Medical electronics and Biolo­gical engineering, Vol. 7, 297-306. old., (1969)]. Az ismert berendezés fő hiányossága, hogy rend­kívül bonyolult és ezt a bonyolultságot a prepa- 20 rátumok osztályozásának választott módszere hatá­rozza meg azáltal, hogy az alapot az optikai sű­rűség egyetlen szintjén mért sejtmag felületek el­oszlása képezi. Az ismert berendezés különleges számítóműveként van kialakítva, amelynek segít- 2 * ségével a letapogatott sejtmagok felismerhetők, a berendezés a magok felületét megméri, és ezeket öt előre megválasztott szintre osztja szét. Ezután mindegyik szinten levő magokat megszámlálja. Ezen berendezés segítségével történő osztályozás 30 céljára tízezernél több magot kell megmérni, ami annak a következménye, hogy a magfelületek öt szintre való elosztása igen csekély információtar­talmat jelent a preparátumok normális és patolo­gikus osztályba sorolására. Ebben az esetben az osztályozás megbízhatósága viszonylag kicsi, külö­nösen a megbetegedés korai stádiumának diagnosz­tizálására, minthogy a citológikus preparátumok­ban, amelyeket a betegség korai stádiumában kap­nak, a túlnyomó többséget azok a sejtek képezik, amelyek az adott jellemző (magfelület) szerint a normálistól nem különböztethetők meg. Minthogy másrészt az ismert berendezés a felületeket az optikai sűrűségnek csak egy szintjén méri, hibás módon olyan zárványokat is magoknak tételezhet fel, amelyek nem magok, pl. leukocitákat és más vérelemeket, és olyan helyeket, amelyeknél a kü­lönböző sejtek citoplazmái egymásra rakódnak stb. Ezenkívül az optikai sűrűség egyetlen szintjén vég­zett mérési eredmények függnek a preparátum fes­tési fokától. Célunk, hogy a találmány szerinti megoldással az említett hiányosságokat kiküszöböljük. Feladatul tűztük ki, hogy olyan berendezést alakítsunk ki rákgyanús citológikus preparátumok felismerésére, amelynél a sejteket normális és nem­-tipikus sejtekre osztályozó egység oly módon van kialakítva, hogy ezt az osztályozást ezen sejtek előre meghatározott optikai sűrűségű szintjén levő képfelületei alapján végzi és a citológikus prepará-169090

Next

/
Thumbnails
Contents