169089. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus kapcsoló

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169089 fish Nemzetközi osztályozás: wm3 Bejelentés napja: 1971. VI. 11. (11-60) H 03 K 17/04 ^ß Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. VI. 12. (WP HO 3k/148 109) -•'/f • : '• •. ' ; ; ' ^ %­ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. (:"• • - v r\ Feltaláló: Mörke Peter mérnök, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut fur Nachrichtentechnik, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Elektronikus kapcsoló 1 A találmány tárgya elektronikus kapcsoló diódás hídkapcsolással, amely két párhuzamos, — egyen­ként két sorosan kapcsolt diódát tartalmazó — ágból áll. A hídkapcsolásnak a diódák közös anód és közös katód pontjai közé eső átlójára vezérlő feszültségforrást tartalmazó vezérlőkapcsolás és két ellenálláson át a diódákat záróirányban előfeszítő egyenfeszültségforrás van kapcsolva. A másik híd­átlóra jelfeszültségforrásból és terhelőellenállásból álló soros kör van kötve. 10 Az ilyen kapcsolót váltóáramú körök kapcsolá­sára használják kiváltképp időmultiplex berende­zéseknél mint időmultiplex kapcsolót vagy leta­pogatót, pl. beszédvonalaknak gyűjtővezetékre tör- 15 ténő kapcsolására. A kapcsolóval szemben támasz­tott követelmény a nagyon rövid kapcsolási idő mellett nyitott állapotában a nagy impedancia, zárt állapotban a kis impedancia. Ezen felül követel­mény, hogy nagy feszültségeket kis vezérlő teljesít- 20 ménnyel kapcsoljon. A kapcsoló tulajdonságait lé­nyegében a vezérlőkapcsolás határozza meg. I|yen kapcsolók különféle vezérlőkapcsolással ismeretesek. Az egyik ismert kapcsolási elrendezésnél (Leber- 25 wurst K. „Probleme bei der Messung von Fern­sprechkanalen in zeitgeteilten Systemen", KDT-Druckschrift, Bild 7). a vezérlőáramkör im­pulzusforrásra kapcsolt kimenőtranszformátor két szekunder tekerccsel, amelyek egyikére zéner dióda 30 van kapcsolva. A kapcsoló nyitva van, ha az impul­zusforrás nem ad impulzust és a zenerfeszültség nagyobb, mint a legnagyobb jel -csúcsfeszültség. Az egyenfeszültség szükséges nagysága a zener­feszültség és a két ellenálláson eső feszültség össze­géből adódik. A kapcsoló zárva van, ha az impul­zusforrás a híd diódáit nyitó vezérlőimpulzust ad, amelynek feszültségamplitúdója a diódás híd nyitó­feszültségének és a zenerfeszültségnek összege, áram amplitúdója pedig nagyobb, mint a legna­gyobb jeláramamplitúdó. így az impulzusforrásnak mint vezérlőfeszültségforrásnak nagyobb teljesít­ményt kell szolgáltatnia, mint ami a jelcsúcsfeszült­ségből és jelcsúcsáramból adódik. A teljesítmény legnagyobb része a zener diódán veszteségként lép fel. Minél több ilyen kapcsolót alkalmaznak az időmultiplex berendezésben, annál hátrányosabbak a vezérlőkapcsolás okozta kedvezőtlen teljesítmény viszonyok. Ismeretes olyan elektronikus kapcsoló is, amely­nek vezérlő áramköre olyan felépítésű, hogy vele kis vezérlőteljesítménnyel nagyobb jelteljesítmények kapcsolhatók. Itt középen megcsapolt egyenfeszült­ségforrás pólusai kapcsolóáramkör és soros ellen­-ellenállás közbeiktatásával kapcsolódnak a hídátló pontjai közé, míg a megcsapolás a másik hídátló valamelyik pontjára van kötve. A két vezérlőkap­csoló két, egymással komplementer tranzisztor. A két vezérlő-kapcsoló úgy van az egyenfeszültség-169089

Next

/
Thumbnails
Contents