169049. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-(metoxikarbonil-higrazono-metilén) -kinoxalin- 1,4-dioxid előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. VI. 18. (EE-2247) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. V. 31. 169049 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 241/42 Feltalálók: Dr.Bcnkó Pál vegyészmérnök 15%, Simonek Ildikó vegyészmérnök 15%, -Dr. Pallos László vegyészmérnök 15%, Dr.Buda László vegyészmérnök 15%, Póris Péter vegyészmérnök 8%, Dr. Kovács Jenó' állatorvos,egyetemi tanár 16% Dr. Magyar Károly állatorvos 16%, Budapest Tulajdonos: EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás 2-(metoxikarbonil-hidrazono-metilén)­-kinoxalin-l,4-dioxid előállítására 1 Találmányunk tárgya új eljárás nagy tisztaságú 2 •( nie t o xikarbonil-hidrazono-metilén)-kinoxalin-1,4--dioxid. ismert súlyhozamnövelő és baktericid ha­tású hatóanyag előállítására. A termék szintézisére kínálkozó legrövidebb út 5 első reakciólépése, a 2-formil-kinoxalin-l,4-dioxid­-dimetilacetál ismert előállítási módja (1308 370, 1 215 815 és 1 305 138 sz. angol szabadalmak) sze­rint metilglioxál-dimetilacetáít benzofuroxánnal inert oldószerben, pl. dimetilformamidban - az ol- 10 dószerben elnyeletett ammónia-gáz, vagy más bázis, pl. pirrolidin jelenlétében - szobahőmérsékleten 5 napon át reagáltatják. Ilyen módon 72,3%-os termeléssel nyerik a kívánt 2-formil-kinoxalin-l,4--dioxid-dimetilacetált. A szintézis zárólépésében a 15 2-formil-kinoxalin-l ,4-dioxid-dimetilacetált (1927 337 sz. NSzK-közrebocsátási irat) ekvimo­láris metil-karbazáttal, ecetsavban, tömény sósav jelenlétében szobahőmérsékleten reagáltatják, s így 24 óra alatt alakítható 2-(metoxikarbonil-hidrazono- 20 -metilén)-kinoxalin-l,4-dioxiddá. Termelést nem kö­zölnek. Találmányunk értelmében gyógyászati célra meg­felelő tisztaságú 2-(metoxikarbonil-hidrazono-meti­lén)-kinoxalin-l,4-dioxidot állítunk elő gazdasá- 25 gosan, jelentős élőmunka megtakarítással, előnyösen magas termeléssel. A találmányi gondolathoz a fent említett reak­ciólépések vizsgálata vezetett. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy a benzofuroxán és a metil- 30 glioxál-dimetilacetál reakcióját katalizáló bázis egy­értelműen reakciószelektív. Ebben a reakcióban ugyanis alifás vagy aromás aminők (bázisok) mint pl. ciklohexilamin, n-butilamin, piridin stb., -ame­lyek más kinoxalindioxid származékoknál célhoz vezettek, és a fent említett szabadalmak leíró ré­szében is szerepelnek - nem katalizálják olyan mértékben a reakciót, mint a vizes ammónia. Be­bizonyosodott - az eddigi vízmentes közegű reak­ciókkal szemben -, hogy az ammóniumhidroxid hatását dimetilformamidban, dimetilszulfoxidban vagy a kettő elegyében is rendkívül jól kifejti. Ennek következtében a reakcióidő jelentősen meg­rövidül, rendkívül tiszta termék kelétkezik és maga­sabb konverzióval, illetve adott eselben termeléssel hajtható végre a reakció. Ennek a reakcióközegnek köszönhető valamennyi felsorolt előny, hiszen a kedvező reakcióvezetés következtében a gyors reak­cióban sokkal kevesebb kátrányos melléktermék képződik. így módunkban áll a reakciót szinte tetszésszerinti konverzióval végrehajtani. Előnyös az a megoldási mód, amely szerint a reakcióelegyből nem nyerjük ki a nem reagált benzofuroxánt, hanem ekvimoláris mennyiségűre ki­egészített metilglioxál-dimetilacetál hozzáadásával ugyanabban a reakcióközegben képezzük a 2-for­mil-kinoxalin-1,4-dioxid-dimetilacetált. Ezzel szük­ségtelenné válik a regeneráláshoz egyébként hasz­nálatos készülék alkalmazása és élőmunka-, illetve energia-megtakarítást is elérünk ilyen módon. A 169049

Next

/
Thumbnails
Contents