169024. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orális készítményekbe beágyazott hatóanyag szabályozható kioldódását biztosító mátrix előállítására

3 169024 4 Az irodalomból ismert eljárások egyetlen eset­ben sem törekszenek célirányosan olyan mátrix­-rendszer alkalmazására és kialakítására, amelynek kioldódást csökkentő tulajdonsága szabályozható, vagyis azt a hatóanyagok adott paraméterei által megkívánt mértékre lehet beállítani, márpedig ez — farmakokinetikai elemzéseink szerint — optimá­lisan tartós hatású orális készítmények előállításá­nak elengedhetetlen feltétele. Nyilvánvaló, hogyha egy hatóanyag adott oldó­dási sebességi állandóját valamilyen mátrix révén kívánjuk a kritikus értékekre beállítani, úgy, hogy a hatóanyag kioldódása éppen a megkívánt sebes­séggel játszódjék le, akkor olyan mátrixot kell alkalmaznunk, amely a kioldódást esetenként el­térő, de a megszabott mértékben képes csökken­teni. Ez viszont megkívánja, hogy a mátrix kioldó­dást-csökkentő tulajdonságát szabályozni tudjuk. A hatóanyag kioldódásának üteme elsősorban olyan védőanyaggal, illetve védőanyag-típussal sza­bályozható, amelynél a kioldódást fékező hatás ismert módon függ össze valamilyen más, széles határok között szabadon változtatható tulajdon­sággal. A makromolekulák kémiájából ismeretes, hogy reakcióképes funkciós csoportokat tartalmazó li­neáris polimerek térhálósításával előállított ter­mékek fizikai-kémiai sajátságai pl. duzzadás, old­hatóság stb. a térhálósodás fokától, a térháló kiala­kulásához szükséges reaktív komponens koncent­rációjától függ. Feltételezvén, hogy egy polimerbe ágyazott ha­tóanyag kioldódásának sebessége egyértelműen függ a polimer oldódó- illetve duzzadóképességétől, arra a gondolatra jutottunk, hogy egészségre nem ártal­mas, lineáris makromolekulák szabályozott mértékű ritka térhálósításával, a térhálósítás fokától függő sebességgel határoltan duzzadó, illetőleg korlátlanul oldódó vagy emészthető, és ezen keresztül a be­ágyazott hatóanyag előre megszabható sebességű kioldódását biztosító védőanyagot lehet előállítani. Szabályozható kioldódást biztosító, egészségre nem ártalmas, lineáris makromolekula-modellként gyógyszerkönyvi minőségű zselatinnal végeztünk kí­sérleteket. A zselatint a gyógyszeripari gyakorlat­ban széles körben használják, pl. kapszulák tok­anyagaként. Régen megkísérelték formaldehides ke­zeléssel, térhálósítással intesztinoszolvens tulajdon­ságúvá alakítani, de a formaldehiddel kezelt készít­mények oldhatósága sokszor bizonytalan mértékben változott, a termékek a tárolás során mind gyo­mor- mind bélnedvben gyakran csaknem teljesen oldhatatlanná váltak a látszólag azonos pl. meg­egyező ideig tartó kezelés ellenére is. Egységes tulajdonságú termékeket még azonosnak tekinthető kiindulási anyagból is alig lehet előállítani. Arra kellett gondolnunk, hogy a formaldehiddel térhálósított zselatin oldhatóságában a tárolás során gyakran bekövetkező bizonytalan mértékű változás okát a gyakorlatban szokásos eljárásban kell ke­resni. A gyakorlatban alkalmazott eljárásokban, még a legújabban közölt eljárásokban is, a zselatin fel­használásával előállított kész gyógyszerformát (tab­lettát, kapszulát) meghatározott ideig gáz alakú vagy szerves oldószerben oldott formaldehid hatá­sának teszik ki. A végtermék oldhatóságát a meg­szabott időn át a gyógyszerformába diffundált formaldehid mennyisége és a kialakuló kereszt-5 kötések (főleg metilénhidak) eloszlása szabja meg. A kezelésnek ez a módja mind a behatoló formaldehid mennyiségben, mind a keresztkötések eloszlásában is különbségeket eredményezhet. A zselatin formaldehides kezelése előtti nedvesség-10 tartalmát és a nedvességtartalommal szorosan össze­függő konzisztenciáját ugyanis nagyon nehéz pon­tosan szabályozni, mindig azonos értéken tartani. A nedvességtartalom bizonytalansága miatt egyrészt a behatolás sebességét közvetlenül meghatározó 15 formaldehidhidrát forma kialakulásának mértéke, másrészt a nedvességtartalommal változó konzisz­tencia által befolyásolt diffúzió s így végső soron a meghatározott idő alatt behatolni képes formalde­hid mennyisége és koncentrációja is ellenőrizhetet-20 len. Az alkalmazott eljárás eredménye, hogy bizony­talanná válik a kezelés ideje alatt bediffundáló formaldehid mennyisége és ezen keresztül a ke­resztkötéseknek az a lehetséges, maximális száma is, 25 amely végső soron megszabja a végtermék oldható­ságát, vagy előidézi a teljes oldhatatlanságot. Az eddig alkalmazott módszereknek következ­ménye az is, hogy a keletkező keresztkötések eloszlása is inhomogén, a keresztkötések száma a 30 behatolás felületétől a termék belseje felé csökken. Az irodalom szerint ugyanis fehérjékben a form­aldehid által átjárt réteg vastagsága az idő négyzet­gyökével arányos. A behatolás felületéhez közelebb eső reakcióképes amino-csoportok kondenzációs 35 reakcióban gyorsan megkötik a formaldehid-mole­kulát. E megkötött molekula révén egy újabb, de már lassabb kondenzációs reakcióban alakul ki a térhálót eredményező keresztkötés. A felületi réteg­ben végül is tehát sűrűbben alakulnak ki a kereszt-40 kötések, aminek következménye, hogy a termék oldhatósága a centrumtól a felület felé csökken. Mivel a formaldehidnek a kész gyógyszer­formába diffundáltatása a készítmény deformáció­jának elkerülése céljából többnyire kis hőmérsék-45 léten (szobahőmérsékleten) történik, a keresztkötés kialakulása viszont kis hőmérsékleten lassú folya­mat, érthető, hogy a végtermék csak a tárolás során éri el a végleges, esetleg tablettánként, kap­szulánként eltérő szerkezetét. 50 A bizonytalanság forrása tehát abban van, hogy mindig a már kész gyógyszerformát térhálósítják utólagos kezeléssel, s nem pedig a már térhálósított vagy meghatározott mértékű térhálósodásra előké­szített alapanyagot alakítják gyógyszerformává. 55 A GO—1114 alapszámú magyar szabadalmi be­jelentés (közzétételi szám: T 1259) pl. bevonó (mátrix)-anyagként cellulózt és/vagy cellulózészte­reket használ különböző viaszokkal kombináltan a szemcsék felületének módosításával. Ettől eltérően, 60 a továbbiakban részletesen ismertetésre kerülő eljá­rásunkban kémiai reakcióra még képes funkciós csoportokat tartalmazó lineáris makromolekulás anyagokat, célszerűen zselatint alkalmazunk külön­böző mennyiségű térhálósító adalékkal, zselatin ese-65 tében célszerűen aldehidekkel úgy, hogy a térháló-2

Next

/
Thumbnails
Contents