169024. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orális készítményekbe beágyazott hatóanyag szabályozható kioldódását biztosító mátrix előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. V. 07. (BO-1431) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976.1.28. Megjelent: 1977. V. 31. 169024 Nemzetközi osztályozás: A 61 K 47/00 dr. Bozzay József oki. vegyészmérnök 30%, dr. Soós Rudolf oki. vegyészmérnök 15%, dr. Dávid Ágoston oki. gyógyszerész 15%, Gesztes Tamás oki. gyógyszerész 10%, Tóth Antal oki. vegyészmérnök 10%, dr. Horváth Gábor fizikus 10%, dr. Endró'di Pálné oki. gyógyszerész 10%, Budapest Eljárás orális készítményekbe beágyazott hatóanyag szabályozható kioldódását biztosító mátrix előállítására 1 Az orális gyógyszeres kezelés sikere, a mellék­hatások csökkentése olyan gyógyszerkészítmények kidolgozását teszi szükségessé, amelyek a terápiás céloknak megfelelő, optimális farmakokinetikai (kioldódási, felszívódási, kiürülési) tulajdonságúak. 5 Elsőrendű cél a terápiás farmakon-koncentráció mielőbbi elérése és fenntartása a megkívánt ideig, gyakran ismételt adagolás nélkül (tartós hatású oráliák). A terápiás oldalról legkedvezőbb tartós hatású 10 orális gyógyszer kialakítása, azaz a biológiai opti­málás lényegében a gyógyszerkészítmény tervezését jelenti. A gyógyszerkészítmény tervezésének lépései kö­zött jelentős helyet foglal el a hatóanyag farma- I5 kológiai úton meghatározott fontos adatainak pl. felszívódási, metabolázációs, eliminiciós sebességé­nek elemzése ún. farmakokinetikai modellek segít­ségével. A farmakokinetikai modellek egyszerűsítve, kon- 20 szekutív folyamatként, általában passzív, tehát a koncentráció-viszonyoktól függő transzport felté­telezésével, matematikai alakban írják le a ható­anyagnak a szervezetben megtett útját. A farmakokinetikai modellek analízise tájékoz- 25 tatást nyújthat például arra, hogy milyen sebesség­gel kellene oldódnia egy adott sebességgel felszí­vódó és kiürülő hatóanyagnak ahhoz, hogy meg­határozott nagyságú dózis esetén a terápiás hatás tartama maximális legyen. 30 Az elsőrendű kinetika szerint lejátszódó folya­matokat felvételező, egyrekeszes (one conpar­tement), egyrészes (egyetlen adatot tartalmazó ké­szítmény) farmakokinetikai modell részletes elem­zése során megállapítottuk, hogy a szervezetből adott sebességgel kiürülő, illetőleg az emésztőrend­szerből adott sebességgel felszívódó hatóanyag te­rápiás hatásának időtartama csak akkor lehet maxi­mális, ha oldódása a gasztrointesztinális traktusban meghatározott sebességű, az oldódás sebességi állan­dója kitüntetett, kritikus nagyságú (kQkrit)- Mivel pedig a hatóanyagok oldódásának, felszívódásának, és kiürülésének sebessége adott, és hatóanyagon­ként különböző, az oldódás tényleges sebessége általában nagyobb, mint a megkívánt kokrit> a hatóanyag tényleges oldódási sebességét megfelelő módszerekkel a megkívánt kQ krit értékre kell csök­kenteni. Gyógyszertechnológiai módszerrel az emésztőrendszerben viszonylag gyorsan oldódó ha­tóanyagból pl. úgy készítenek tartós hatású gyógy­szert, hogy a hatóanyagot - oldódásának késlel­tetése céljából - megfelelő és a segédanyagoktól általában megkívánt feltételeket kielégítő védő­anyagba (mátrixba) ágyazzák. A lassan oldódó vagy teljesen oldhatatlan mátrix fékezi a hatóanyag kiol­dódását és ezzel elnyújtja a felszívódást is. A beágyazásra alkalmazott anyagok száma nagy. Általában azokat az anyagokat is felhasználják, amelyek az intentinoszolvens készítésében fontos szerepet játszanak. 169024

Next

/
Thumbnails
Contents