168796. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés előhívó folyadékból, különösen ammoniumhidroxid oldatból, kiválasztott előhívó gázban, különösen vízgőz és ammónia elegyében előhívódó másolóanyagok előhívására

3 168796 4 A találmány feladata olyan előhívási eljárás, illetve előhívó berendezés létrehozása, amelynél az előhívó gáz az előhívótérben - másolat károsító mértékben - nem kondenzálódik, a nagy másolási sebesség —10-20 m/min— érdekében az előhívó­-gáz összetétele és hőmérséklete beszabályozás után állandó értéken tartható. A feladat találmány szerinti megoldását, a má­solat előhívásakor végbemenő fizikai, kémiai fo­lyamatok felismerése és e felismerés elemzése tette lehetővé, miszerint: - a száraz előhívású másoló­anyagok előhívása úgy játszódik le, hogy az elő­hívógázból ammóniumhidroxid (NH4OH) kon­denzáll és diffundál, illetve ammónia (NH3 ) diffun­dál, a gőz harmatpontjánál alacsonyabb hőmér­sékletű másolóanyag színezékvegyületébe, így létre­jön az a szükséges hidrogénion koncentráció, (pH 7) mely a színes vegyületté alakulás reakcióját lehetővé teszi. Az előhívásnál kialakult hidrogénion koncentráció függvénye az előhívógáz összetéte­lének - koncentrációjának - és hőmérsékletének. Az optimális hidrogénion koncentráció értéke hozza létre a legnagyobb reakciósebességét a szí­nezékvegyületben, ami a kisebb szerkezeti méretű nagy teljesítményű és kis energiaveszteségű előhívó rendszer kialakítását teszi lehetővé. Az optimális hidrogénion koncentráció másoló­anyag típusonként különböző értékű lehet. A feladat találmány szerinti megoldásában úgy járunk el, hogy előhívótérből különálló gázfejlesztő­ben beállított értékű max. 65 C° állandó hőmérsék­letű előhívógázt állítunk elő, melynek összetételét - az előhívó folyadék gázfejlesztőbe vitt mennyi­ségének kézi szabályozásával állítjuk be az opti­mális értékre, ezen előhívógázt csövön áramoltatjuk a zárt a beáramló gáz hőmérsékleténél 5 C°-kal magasabb hőmérsékletű előhívótérbe. A másoló­anyagot célszerűen kialakított hengerpárokkal és terelőelemek segítségével, a gázzal elárasztott elő­hívótéren átvisszük, miközben az előhívásnál leját­szódó fizikai-kémiai folyamatok révén a másolat előhívása megtörténik. A találmány szerinti eljárást előnyösen oly módon foganatosítjuk, hogy az előhíváshoz szük­séges, optimális hidrogénion koncentrációt biztosító gázt, a rektifikáció elvén alapuló deszorpcióval ál­lítjuk elő, célszerűen a hasznos gázösszetétel elő­állítására befektetett, - minimális veszteséggel járó - energiával. A gázfejlesztőben előállított gáz hőmérsékletét olyan értékűre állítjuk, hogy az előhívótérbe jutó gáz célszerűen megválasztott 55 C°-os hőmérséklete 15—20C°-kal magasabb értékű, mint az előhívó­térbe juttatott másolóanyag hőmérséklete, ugyan­akkor a gázzal elárasztott előhívótér fűtését úgy szabályozzuk, hogy hőmérséklet értéke 5 C°-kal nagyobb legyen, mint a bevitt gáz hőmérséklete. E hőmérsékletértékekkel biztosítjuk a nagy másolási teljesítményt lehetővé tevő színezékreakció sebes­ségét, a 35—45 C°-on létrejövő optimális hidro­génion koncentrációt, az ehhez szükséges és meg­felelő NH4 és NH 3 kondenzációjának és diffúzió­jának sebességét. Biztosítjuk továbbá az előhívófolyadék tömítet­ten zárt körfolyamatban történő áramlását, az elő­hívó-gázzal elárasztott rendszernek, az előhívótér­nek, a másolóanyag áteresztése folyamán is tömí-5 tetten záró megoldását. A találmány szerinti beren­dezésnek, első fűtőtesttel és hőmérsékletszabályo­zóval ellátott zárható előhívó tere ez elékapcsolt, második fűtőtesttel és hőmérsékletszabályozóval el­látott gázkihajtója, koncentráció érzékelő—jelző 10 szerkezeti eleme, a gázkihajtó és előhívótér közé kötött kétállású szelepe, e berendezés rendeltetés­szerű működését biztosító folyamatkapcsolása van, és az első hőmérsékletszabályozó előírt hőmérsék­letértéke magasabb mint a második hőmérséklet-15 szabályozóé. A találmány szerinti berendezés első előnyös kiviteli alakjánál a folyamatban egyetlen folyadék­tartály van, és a gázkihajtó alsó terének folyadék­visszavezető csöve valamint az előhívótérbe csat-20 lakozó csövek egyike és a tartály folyadékfeletti terébe csatlakozik. Ez esetben a folyadéktartály és a gázkihajtót összekötő csővezetékbe, a - gázfejlesztésre beada­golt - folyadék koncentrációját folyamatosan érzé-25 kelő és jelző berendezés van beépítve. Egy második előnyös kiviteli alaknál a folya­matban kettő folyadéktartály van, és a gázkihajtó folyadékvisszavezető csöve, valamint az előhívó térbe csatlakozó csövek egyike a második tartály 30 folyadékfeletti terébe csatlakozik. A találmány szerinti berendezésben a gázkihajtó kétlépcsős, harangtányéros folyamatos kolonna az alsó részében egyfokozatú kiforralóval a felső ré-35 szében egytányéros rektifikáló oszloppal, a kifor­ralónak az első hőmérsékletszabályozó által folya­matosan szabályozott, folyamatos fűtése van. A gázkihajtót magasságban belülről két részre autó harangtányérnak autó harangtányérnak túlfolyója, 40 buborékkéménye és buboréksapkája van. A tányér feletti térbe csatlakozik a folyadék bevezető, az előhívógáz-elvezető csőcsonk, és az első hőmérsék­letszabályozó. A tányér alatti részbe csatlakozik folyadékzárral ellátva a folyadéktúlfolyó csőcsonk 45 és az első fűtőtest. A találmány szerinti berendezésben az előhívótér két pár párhuzamos tengelyű, rugalmasan össze­szorított és összefelé forgó hengerrel van ellátva, melyek között rácsos szerkezetű terelőelemek van-50 nak elrendezve, és a hengerek közötti tér oldaltól fedőlapokkal van lezárva, amelyek a hengerek pa­lástjához gumi-ágyba épített, teflon anyagú záró­élekkel vannak ellátva. A hengerpárok egyik hengereinek célszerűen elő-55 feszített gumirugós csapágyháza van. A hengerek végei célszerűen gumiágyon fekvő, teflon anyagú zárólapokkal vannak tömítve. A találmány szerinti berendezés alkalmas például bármely ammóniára hívódó fénymásoló anyag ál-60 landó minőségű, folyamatos és automatikus elő­hívására, ideértve a mindkét oldalon fényérzékeny réteggel bevont anyagokat (lapokat, tekercseket, filmeket stb.) is. További előnye a berendezésnek, hogy a másolóanyag nem nedvesedik meg, tehát 65 nem tapad hozzá a terelőelemekhez, illetve a hen-2

Next

/
Thumbnails
Contents