168713. lajstromszámú szabadalom • Csappanókosár golyóscsapágyhoz a folyó hárompontos megtámasztásával

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1971. VII. 23. (ZE—363) Német Demokratikus Köztársaság Elsőbbsége: 1970. VII. 24. (WP 47 b/149 071) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. 168713 Nemzetközi osztályozás: F 16 C 19/00 F 16 C 33/38 Feltaláló: UNGER Erhard mérnök, Jena-Neulobeda, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Carl Zeiss Jena, Jena, Német Demokratikus Köztársaság Csappanókosár golyóscsapágyhoz a golyók hárompontos megtámasztásával A találmány tárgya csappanókosár golyóscsapágy­hoz a golyók hárompontos megtámasztásával, amely gyűrűként van kiképezve és amelynél a golyók meg­felelő kialakítású táskákban helyezkednek el. A ta­lálmány szerinti csappanókosár különösen műszer- 5 jellegű készülékekbe, pl. felmérőműszerekbe törté­nő beépítésre alkalmas, ahol az egyik műszerelem egy másik műszerelemmel perselyben ágyazott csap segítségével forgathatóan kapcsolódik. Az említett két műszerelem egymáshoz viszonyított ágyazásával 10 szemben támasztott alapvető követelmény az, hogy a forgástengelyhez viszonyítva sem merőleges, sem pedig párhuzamos irányú elmozdulás nem engedhe­tő meg mindamellett, hogy a csapágyazás stabil és ugyanakkor könnyenjáró legyen. 15 Ismeretesek a fenti követelményeket kielégítő megoldások, amelyeknél a forgatható műszerelem csapágyazása hárompontos megtámasztású golyókon történik. Ezen golyók befoglalása azonban nem elég- 20 séges, s ilymódon szereléskor, ill. a készülékek eset­legesen szükségessé váló megbontásakor bizonyos nehézségek lépnek fel, mivel a golyók a csapágyból könnyen kiesnek, szétgurulnak és elveszhetnek. A találmány célja a fenti hiányosságok kiküszö- 25 bölése. Ezért a találmány szerinti feladatot három­pontos megtámasztású golyókkal kialakított golyós­csapágyakhoz olyan csappanókosár kialakítása képe­zi, amely a megfelelő készülékekbe és műszerekbe szabványos építőelemként beépíthető. 30 A fenti feladatot jelen találrr.anyunk értelmében olyan, a bevezetőben említett csappanókosár révén oldjuk meg, amely derékszögű, lényegében egyenlő­szárú háromszög alakú keresztmetszettel, azaz két keskeny, valamint egy széles palástfelűlettel van ki­képezve, és a keskeny palástfelületekben, valamint a széles palástfelületben a golyókat befogadó táskák a golyóknak a palástfelületeken való áthatolását le­hetővé tevő nyílásokként vannak kialakítva, és a keskeny palástfelületekben kialakított nyílások a keskeny palástfelületek metszésvonala mentén egy­másba szakadó és ezáltal rugalmas csúcsokat alkotó módon vannak kiképezve. A nyílások formai kiképzése az előállítási eljárás függvényében változhat, azok lehetnek pl. körala­kúak. A táskák kialakítása gömbalakú vagy henge­res lehet. A csappanókosár kimunkálható tömör anyagból és egyetlen összefüggő darabból, lehetsé­ges azonban üreges kiképzés is, amelynél a golyók az üreges kiképzésű csappanókosár falaiban vannak ágyazva és megvezetve. A csappanókosár célszerű kiviteli alakja nyerhető, ha a háromszög keresztmet­szetű gyűrű egyik keskeny palástfelületét nyitottan alakítjuk ki, s ily módon a csappanókosár kereszt­metszetét V-alakban képezzük ki. A V szárai egy­máshoz képest rugalmasak lehetnek, s ajánlatos a csappanókosarat bizonyos fokú rugalmassággal ren­delkező műanyagból készíteni. A fentiekben ismerte­tett találmány szerinti csappanókosár lehetővé te­szi, hogy a terhelés egy meghatározott síkban egyen-168713 1

Next

/
Thumbnails
Contents