168709. lajstromszámú szabadalom • Elektrosztatikus szűrőberendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS szolgálati találmány A bejelentés napja: 1974. IV. 8. A bejelentés elsőbbsége: A közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. IX. 30. (VI—998) 168709 Nemzetközi os/tálvo/ás : Ii 03 ( 68 Feltalálók: JESZENSZKY Sándor oki. villamosmérnök, FEHÉR Zoltán oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Villamos Automatika Intézet. Budapest Elektrosztatikus szűrőberendezés i A bejelentés tárgya elektrosztatikus szűrőberen­dezés, különösen levegő vagy gázok porszennyező­désének kiszűrésére. A szűrőberendezésnek levegő­­csatornája, a levegőcsatornában elrendezett statikus elektródapárja és az elektródapárra kapcsolt szabá- 5 lyozott feszültségforrása van. Nagyfeszültségű elektrosztatikus szűrők akkor fejtenek ki optimális hatást, ha az elektródákon le­vő nagyfeszültség értéke csupán néhány %-kal ki­sebb, mint az átáramló közeg átütési feszültsége. 10 Mivel a pillanatnyi átütési feszültség időben szünte­lenül változó paraméterek függvénye, ezért az elekt­ródák feszültségét is ennek megfelelően időben fo­lyamatosan változtatni kell. A mértékadó átütési feszültség nagysága csak az előkisülés vagy a teljes 15 zárlati átütés segítségével érzékelhető. Ez azt jelen­ti, hogy függetlenül a vezérlő elektronika elvi meg­oldásától, a berendezés üzemeltetésekor a gyakori nagyfeszültség-oldali átütésekkel számolni kell, és azt a tápegységnek üzemszerűen el kell viselnie. 20 Az ismert elektrosztatikus szűrőberendezéseknek levegőcsatornája van több statikus elektródapárral, amelyekre szabályozott feszültségforrás van kap­csolva. A szabályozott feszültségforrás tirisztoros kapcsolóáramkórön és fojtótekercsen át a hálózat- 25 ra kapcsolt nagyfeszültségű transzformátorból áll, amelynek szekunder áramkörére egyenirányítón át csatlakoznak a szürőelektródák. A tirisztoros kapcsolóáramkört vezérlő áramkör működteti, amelynek vezérlése a transzformátor 30 2 primer áramkörébe iktatott áramváltó jeléből kép­zett szabályozó jellel történik. Az ismert szűrőberendezések szekunder feszült ségének szabályozása az elektródapár közötti kisü­lések áramváltóval történő észlelése alapján törté­nik. Ha sokáig nem keletkezik kisülés, az érzékelés érdekében azt szándékosan is előidézik, majd a/, elektródafeszültséget a kisülést okozó feszültségnél néhány 0 o-kal kisebb feszültségre szabályozzák. A mintavétel tehát a szándékos vagy véletlen kisiilé sek indikálásával történik. A megoldásnak az a hát­ránya, hogy az ilyen kisülések nagy teljesítmé­nyűek, erősen igénybeveszik az egyenirányítót, a transzformátort és a teljesítményelektronikát, to­vábbá visszahatnak a primer hálózatra is. A gyors visszaszabályozáshoz szükséges zárlati áram érzé­kelésére külön mérőváltót kell az áramkörbe beépí­teni. Célunk a találmánnyal a fenti hátrányok csökken­tése olyan berendezés kialakításával, amelynek fe­szültségszabályozásához nem szükséges gyakori át­ütéseket létrehozni. A feladat találmány szerinti megoldásában a leve­gőcsatornában áramkorlátozó elemen át a szabályo­zott feszültségforrásra kapcsolt mérő elektródapár is el van rendezve, amelynek elektródatávolsága a szűrő elektródapár átütési feszültségénél kisebb át­ütési feszültségnek megfelelően van beállítva, és a mérő elektródapár földelt elektródája feszültség 168709 1

Next

/
Thumbnails
Contents