168690. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nagyátmérőjű csövek, különösen silók előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I A bejelentés napja: 1973. VII. 23. (Sí—1329) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1972. X. 13. (P 22 50 239.2) A közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. VIII. 31. 168690 Nemzetközi osztályozás: B 21 C 37/00 Feltaláló: Lipp Xaver gyáros, Tannhausen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Silo Verfahrens AG., Zug, Svájc Berendezés nagyátmérőjű csövek, különösen silók előállítására A találmány tárgya gép nagy átmérőjű cső, külö­nösen siló előállítására tároló hengerre feltekercselt lemezszalagból, profilírozó állomással, amelynek a csőfal görbületének megfelelően kialakított és cső által meghatározott hengerhez, képest eltoltan futó pályája van, továbbá lényegében az egyik oldalon, különösen az előállítandó cső falának külső oldalán elhelyezett korcolóállomásr van és a profilírozó állo­máshoz, valamint a ko.cplóállomáshoz keret tartozik. A találmány feladata olyan gép létesítése, amely­nek segítségével a földből függőlegesen kiálló cső, különösen siló egyszerűen állítható elő és a cső il­letve siló előállítása után a cső belsejében levő gép­részek a csőnek a talajra való ráállítása előtt a cső­ből kivehetők. Ezt a feladatot a találmány értelmé­ben azáltal oldjuk meg, hogy a keret a földre felál­líthatóan és gyűrűalakúra van kialakítva és alsó vé­gétől bizonyos távolságban csavarvonalon elhelyezett támasztógörgői vannak, hogy a csövet karimájánál fogva alátámasszák, továbbá, hogy a profilírozó ál­lomás a földre felállíthatóan van kialakítva és pá­lyája a támasztógörgők által meghatározott csavar­vonal mellett halad, és hogy az ugyancsak földön álló korcolóállomás által meghatározott pálya a tá­masztógörgők által meghatározott csavarvonal alakú pályával megegyezik. Mivel a gép keretével, a pro­filírozó állomással és a korcolóállomással a földön áll, a cső előállításához szükséges műveleteket - a cső illetve siló magasságától függetlenül - a földön lehet végezni úgy, hogy az előállítás során a lemez-10 15 20 25 30 szalag hozzávezetésének megfelelően a csövet, illet­ve a silót, a támasztó görgőkön magasabbra csáva-' rozzuk. Á támasztó görgőkön nyugvó cső alsó vége olyan táyol lehet a földtől, hogy a gépnek a földön fekvő és a cső belsejében levő részeit a csőből el lehessen távolítani, mielőtt azt a talajra ráállítanánk, amihez a csövet csavaralakban ellenkező irányban kell forgatni. A támasztó görgők mindaddig alátá­masztják a csövet, míg a földön fel nincs állítva. Egy további kiviteli alaknál a támasztógörgő lé­nyegében vízszintes tengely körül forgatható lengő­karon van ágyazva, amely biztosítólemez útján a ke­ret belsejéből való túl erős kilengés ellen biztosítva van. A támasztógörgők a cső illetve siló kis átmé­rőváltozásait követni tudják és ferde helyzetük, il­letve egy hivatkozási ponthoz viszonyított távolsá­guk révén mutatják, hogy a cső a keret tartományán belül túl nagy vágy túl kicsi. Amennyiben a gépnek saját, fokozat nélkül vezérelhető hajtómotorja van a profilírozó és korcolóállomás számára, akkor elő­nyös módon e két állomás között a gyűrűalakú ke­reten sugárirányban két végkapcsoló van elhelyezve valamelyik motor vezérlése céljából, és ezek közül a belső kapcsoló a vezérelt motor fordulatszámának növelésére és a külső a csökkentésére szolgál, ha a profilírozó állomás motorjáról van szó, és fordítva a korcolóállomás motorjánál. A korcolóállomáshoz egyengető berendezés tar­tozhat, amellyel a csövet a kívánt névleges átmérőre lehet hozni, hogyha az ennél nagyobb vagy kisebb. 168690 1

Next

/
Thumbnails
Contents