168676. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 2-fenoxi-szulfonanilidek előállítására

MAGYAR SZABADALMI 168676 NÉPKÖZTÁRSASÁ G LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás : Bejelentés napja: 1973. VII. 3. (Rí—512) C 07 C 143/822 Bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok, 1972. VII. 3. (268,606) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976.1. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. • Feltalálók: Moore Georges G. I. kutató vegyész, Harrington Joseph K. kutató vegyész, Lappi Larry R. vegyész, Saint Paul, Minnesota, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Riker Laboratories Inc., Northridge, California, Amerikai Egyesült Államok Eljárás szubsztituált 2-fenoxi-szulfonanilidek előállítására i A találmány tárgya eljárás meghatározott térszerke­zetű alkilcsoporttal, (monohalogén)-alkilszulfonamido­csoporttal, nitrocsoporttal vagy aminocsoporttal szubsz­tituált difeniléter-származékok előállítására. A találmány tárgya közelebbről eljárás olyan dife­nil-éter-származékok előállítására, amelyekben az alkil­szulfonamidocsoport vagy a (monohalogén)-alkilszul­fonamido-csoport az éter-kötéshez képest orto-pozí­cióban helyezkedik el, a nitro- vagy aminocsoport az alkilszulfonamido-csoporthoz vagy a (monohalogén)­-alkilszulfonamido-csoporthoz képest 4-es vagy 5-ös helyzetben van. A gyűrűkhöz és a szulfonamidocsoport nitrogénatomjához adott esetben szubsztituensek kap­csolódhatnak. A találmány szerinti eljárással előállít­ható vegyületek gyulladásgátló hatással rendelkeznek. Hasonló típusú vegyületek, nevezetesen alkilszulfon­amido- és halogénalkilszulfonamidocsoporttal szubsz­tituált difeniléterek ismertetése található a 738 758, 854 956 és 856 452 lajstromszámú brit szabadalmi le­írásban, az 1188 591 lajstromszámú francia szabadalmi­leírásban és a 3 223 582 lajstromszámú amerikai egye­sült államokbeli szabadalmi leírásban. E vegyületek­nek azonban nincs gyulladásgátló hatásuk. Az említett szabadalmi leírások nem ismertetnek nitrocsoportot vagy aminocsoportot feltétlenül tartalmazó vegyülete­ket, és arról sem tudósítanak, hogy a szerzők vizsgál­ták-e a biológiai hatásossághoz döntően szükséges szubsztituens-pozíciókat. Az utóbbi években számos nem-szteroid gyulladás­gátlót fedeztek fel, és ezek közül igen sok került for­galomba gyulladások kezelésére, fájdalom csillapításá­ra és lázcsillapítóként. Ezek az ismert szerek mind ren­delkeznek olyan mellékhatásokkal, amelyek sok pá­ciensnél lehetetlenné teszik alkalmazásukat. Éppen 5 ezért a csökkent mellékhatással és megnövelt terápiás indexszel rendelkező gyulladásgátlószerek kutatása je­lenleg is folyik. A találmány tárgya eljárás rendkívül előnyös terápiás indexszel rendelkező gyulladásgátló szerek hatóanyagainak előállítására. 10 A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletfl vegyületek előállítására. A képletben Rn 1—4 szénatomos alkilcsoportot vagy monohalo­gén-alkilcsoportot jelent, R hidrogénatomot, 1—4 szénatomos alkilcsoportot, 15 alkilszulfonilcsoportot, alkálifém- vagy trialkilammó-O nium-iont, vagy —C—R' általános képletű csoportot jelent, amely utóbbi képletben 20 R' 1—4 szénatomos alkilcsoportot jelent, X alkoxicsoportot, halogénatomot, nitrocsoportot, hidrogénatomot vagy aminocsoportot jelent, Y nitrocsoportot, aminocsoportot vagy hidrogén­atomot jelent, azzal a feltétellel, hogy X és Y közül va-25 lamelyik nitrocsoportot vagy aminocsoportot jelent, Z halogénatomot, nitrocsoportot vagy hidrogénato­mot jelent, Z' halogénatomot, 1—4 szénatomos alkilcsoportot, vagy 1—4 szénatomos alkoxicsoportot jelent, és 30 n értéke 0, 1 vagy 2. 168676 1

Next

/
Thumbnails
Contents