168675. lajstromszámú szabadalom • Eljárás granulátumok előállítására fludizált rétegben

3 168675 4 — nagyméretű aggregátumok képződnek, rögök ke­letkeznek, — a fluid réteg átnedvesedik, csatornaképződés lép fel, megszűnik a fluidizáció. Az egyensúlyi állapotnak megfelelő egyensúlyi ada­golási sebességnél az alacsony nedvességtartalom nem kedvez a szemcsék agglomerációjának, kis szilárdságú, nagy porozitással és portartalommal rendelkező gra­nulátumot kapunk. Az eljárás hátránya még, hogy a nedvesítő folyadék viszonylag gyors párolgása miatt a kötőanyagcseppecs­ke két kristályt egyetlen pontnál köt össze. Különösen tűkristályos alapanyag esetén ún. bolyhos granulátum keletkezik, amely erősen porózus, nagy a fajlagos térfo­gata, nem gördülékeny, ezért tablettázásnál nem biz­tosítható a megfelelő töltésmennyiség. Találmányunk célkitűzése olyan fluidizációs granu­lálási eljárás kidolgozása volt, amely alkalmas tömör, nagy szilárdságú, jó gördülékenysegű granulátumok előállítására. Találmányunk azon a felismerésen alapszik, hogy amennyiben a fluidizált réteg intenzív mozgásállapotá­nak fenntartását képesek vagyunk biztosítani, a kötő­anyagtartalmú oldatot vagy szuszpenziót az egyensúlyi adagolási sebességnél nagyobb sebességgel is bepor­laszthatjuk. E felismerés alapján a kitűzött célt poralakú granu­lálandó anyagoknak áramló gázzal való fluidizálása, kötőanyagtartalmú oldatnak vagy szuszpenziónak a fluidizált rétegbe, és/vagy ezen réteg felett való bepor­lasztása, valamint a képződött granulátum szárítása útján oldottuk meg, olyan eljárással, amelynek az a lé­nyege, hogy a kötőanyagtartalmú oldatot vagy szusz­penziót az egyensúlyi adagolási sebességnél 2—10-szer, célszerűen 3—5-ször nagyobb adagolási sebességgel por­lasztjuk be, és az ily módon túlnedvesített fluidizált ré­teg intenzív mozgásállapotát a fluidizáló gáz átáramol­tatásával és a fluidizált réteg egyidejű mechanikus ke­verésével biztosítjuk. A mechanikus keverés biztosítja a szemcsék állandó intenzív mozgását, emellett aprító hatásával meggátolja a képződő agglomerátumok túlzott megnövekedését, és azoknál az alapanyagoknál is lehetővé teszi a fluidizá­ciós granulálási, amelyek eddig nem, vagy rendkívül nehezen voltak fluidizált állapotba hozhatók. Ezzel a réteg azonnali száradását megakadályozzuk, mert az elpárolgási sebesség lényegesen kisebb a folya­dék adagolási sebességénél, tehát a szemcsék nedves közegben történő intenzív érintkezésére hosszabb idő áll rendelkezésre, ezáltal a szemcsék összetapadására több érintkezési felületen van lehetőség. Találmányunk szerint tehát úgy járunk el, hogy az is­mert fluidizációs szárítóberendezésben a granulálandó anyagot tartó perforált lemez, szita stb. felett elhelye­zünk egy tetszőleges kiképzésű, az alátét átmérőjével célszerűen azonos átmérőjű mechanikus keverőt. A gra­nulálandó anyag betáplálása után megindítjuk a leve­gőt az anyagra jellemző legkisebb fluidizációs sebességet éppen meghaladó értékkel, majd a keverőt 0,5—2 m/sec kerületi sebességgel. A nedvesítő anyag porlasztását, ún. két fluidumos porlasztóval végezzük a fluid réteg fölött, vagy a rétegben az egyensúlyi adagolási sebes­ségnél 2—10-szer nagyobb, azt célszerűen 3—5-szörösen meghaladó adagolási sebességgel. A porlasztás befejezése után a meleg levegő áramol­tatását addig folytatjuk, míg a granulátum nedvesség­tartalma az optimális szintre nem süllyed (szárítás). A képződött granulátum előnye, hogy a granulumkép-5 ződéshez rendelkezésre álló idő megnövekszik, anélkül, hogy a sarzsidő növekedne, mivel a nedvesítő folyadék adagolási sebességénél az elpárolgás sebessége lényege­sen kisebb. Ezáltal hosszabb idő áll rendelkezésre, hogy a szemcsék ne csak véletlen alapon és egy ponton kö-10 tődjenek egymással. Nem elhanyagolható a nedves ál­lapotban történő koptató hatás, mely a gömbfelület eléréséhez nyújt kedvező feltételt. Összefoglalva a találmány szerinti eljárás előnyeit megállapíthatjuk, hogy: 15 a) egyenletesebb a granulátumok szemcsemérete, csökken a por és a túl nagy agglomerátumok mennyisé­ge, b) a granulátum felülete simább lesz, jó gördülékeny-20 ségi tulajdonságokkal rendelkezik, c) a granulátum tömörebb lesz, tehát csökken a töl­tés sűrűsége, d) nagyobb szilárdságú granulátumot kapunk, csök­ken a porlódás veszélye, 25 e) a túlnedvesített állapotban történő ütközések, ko­pások által jobban adva van a lehetőség a gömbalak eléréséhez, f) a gyógyszergyártásban összetétel-változtatásra nincs szükség, mivel a javasolt eljárás közelebb áll a 30 hagyományos nedves présgranulálási eljárás körülmé­nyeihez, g) a túlnedvesítés lehetőségének biztosításával a szem­csék hosszabb ideig tartózkodnak nedves állapotban, ami előnyös az agglomeráció szempontjából. 35 A találmány szerinti eljárást a következő példák szem­léltetik. A granulálási kísérleteket 38% amidazophen, 38% butazolidin és 24 s% burgonyakeményítő tartalmú anyaggal végeztük. 40 A belépő levegő hőmérséklete 60—65 C° között in­gadozott. Granuláló folyadékként 6%-os gelatinoldatot használtunk 0,35 l/kg mennyiségben. A porlasztás ideje alatt a fluidizált rétegen átáramló levegő átlagos meny­nyisége óránként mintegy 52—56 Nm3 volt. 1. példa A granuláló folyadék egyensúlyi adagolási sebessége: 50 0,96 l/ó. A granuláló folyadék adagolási sebessége: 1 l/ó. A túlnedvesítés mértéke: 1,04-szeres. A folyadék porlasztási ideje: 84 perc. A réteg víztartalma a porlasztás végén: 2 s%. 55 A teljes sarzsidő: 90 perc. A granulátum fizikai jellemzői: 1. 0,2 mm-nél kisebb szemcsék súlyaránya: nem volt ki­szitálható. 60 2. 0,2—1,0 mm közötti granulátumok súlyaránya: 77%. 3. 1,0 mm-nél nagyobb granulátumok súlyaránya: 23%. 4. A granulátumok átlagos átmérője: 0,70 mm. 5. A granulátumok átlagos porozitása: 40%. 6. Gördülékenység: 0 g/perc kifolyás a szabványtöl-65 csérből. (ASTM D. 392—38.) 2

Next

/
Thumbnails
Contents