168551. lajstromszámú szabadalom • Eljárás telítetlen nitrilek előállítására különböző fémekkel aktivált katalizátorok alkalmazásával

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VI. 04. (SA-2654) Elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok, 1973. VI. 4. 367,042 - 1973. VII. 19. - 380,527 -, 1974.1. 04. - 430,964 -Közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. VII. 15. 168551 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 121/30 Feltaláló: Graselli Robert Karl, vegyész, Chagrin Falls, Miller Arthur Francis, vegyész, Lyndhurst, Suresh Dev Dhanaraj vegyész, Warrensville Heights, Hardman Harkey Foch, vegyész, Lyndhurst, Ohio, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Standard Oil Company, Cleveland, Ohio, Amerikai Egyesült Államok Eljárás telítetlen nitrilek előállítására különböző fémekkel aktivált katalizátorok alkalmazásával 1 A találmány telítetlen nitrileknek külön­böző fémekkel aktivált katalizátorok alkalmazá­sával történő előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Nagyszámú olyan értékes ammonoxidációs ka­talizátor vált már eddig ismertté, amelyek a ta­lálmány alapkatalizátorait képviselik. Amennyi­ben ezeket a katalizátorokat bizonyos körülmé­nyek között alkalmazzuk akrilnitril vagy metak­rilnitril előállítására, nagy áthaladási átala­kulást érünk el. Ha ilyen körülmények között a katalizátor fölé egy adott időben betáplált ole­fin mennyiségét nagy mértékben növeljük, az át­haladási átalakulás jelentősen csökken. Egyes esetekben az áthaladáskor történő átalakulás telítetlen nitrilekké észrevehetően kisebb lesz. Minthogy a kereskedelmi életképességet jelentő­sen befolyásolja a terméknek egy adott időben előállított mennyisége, a találmány szerinti eljárás arra irányul, hogy nagy áthaladási át­alakulás fenntartása mellett megoldjuk a termék előállítás növelésének a kérdését is. Azt találtuk, hogy akrilnitril vagy metak­rilnitril előállítási eljárását propilénből vagy izobutilénből molekuláris oxigén és ammó­nia jelenlétében 200 C és 600 C° közötti hőmér­sékleten katalizátor jelenlétében javitani tud­juk, amennyiben X A.C Fe.Bi Mo_„0 abc d e 12 x általános képletnek megfelelő katalizátort al­kalmazunk, ahol X Ge, Sn, Cu, Ag, Cr, Ru, Ti, W, Be, B, Ga, In, Mn, Sb, Th, Zr, Y vagy ezek keveréke; A alkálifém, alkáliföldfém, ritka földfém, Nb, Ta, TI, P, As vagy ezek keveréke; C Ni, Co, Mg, Zn, Cd, Ca vagy ezek keveréke; és ahol a 0,01-től 4-ig terjedő szám, b 0-tól 4-ig terjedő szám, c és d 0,01-től 12-ig terjedő szám, 10 15 20 25 30 35 e 0,01-től 6-ig terjedő szám, és x a jelenlévő más elemek vegyértékei­nek a kielégítésére szükséges oxi­génatomok száma. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi akrilnitrilnek vagy metakrilnitrilnek egy adott időszakban nagy áthaladási átalakulás mellett történő gazdaságos előállítását. Az előállítandó akrilnitril vagy metakril­nitril mennyisége lényegében 1/ egy meghatáro­zott időszakban a reaktorba betáplál olefin mennyiségétől és 2/az előállítandó termék át­haladási átalakulásától függ. Ahogy az előzőek­ben emiitettük, az ammonoxidációs reakcióban használható katalizátorok nagy áthaladási átala­kulás elérése érdekében bizonyos betáplálás! sebesség tartományrakorlátozódnak. Amennyiben nagyobb betáplálási sebességekkel próbálkozunk, az áthaladási átalakulás csökken és a reakció kevésbé lesz hatásos. Abban az esetben, ha ki­sebb betáplálási sebességeket alkalmazunk, az előállítandó termék mennyisége csökken, A ta­lálmány szerinti eljárás olyan katalizátorok al­kalmazásával oldja meg ezt a kérdést, amelyek a reakcióban résztvevő anyagok nagy betáplálási sebessége mellett ugyanakkor nagy áthaladási átalakulást biztosítanak. A reakcióban résztvevő anyagok betáplálási sebességét, amelyet "W¥H"-val jelölünk, a kö­vetkező képlet segítségével határozzuk meg: *~ kaTalizaTors ^i?s rsuly A képletből láthatjuk, hogy a reakcióban résztvevő betáplált anyag hányada közvetlenül összefügg a betáplálási sebességgel, amennyiben a WH növekszik, a betáplált anyag hányada ná^­gyobb. A második változó az áthaladási átalakulás. Az áthaladási átalakulást szokásosan a képző­dött termék mólszázalékában adjuk meg, amelyet 168551

Next

/
Thumbnails
Contents