168478. lajstromszámú szabadalom • Berenmdezés szilárd és/vagy folyékony anyagok kezelésére és feldolgozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIV At AL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973.VII.9. (BA-2950) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1972. VIL10. (P 22 33 815.4) Közzététel napja: 1975.XI.28. Megjelent: 168478 Nemzetközi osztályozás: F 27 D 23/00 Feltalálót k): Dr. Stöckelmann Gühter ; vegyész, Frankenthal-Moersch, Nemet Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: BASF Aktiengesellschaft cég, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés szilárd és/vagy folyékony anyagok kezelésére és feldolgozására 1 A találmány tárgya berendezés szilárd és/vagy folyékony anyag folytonos, illetve folyamatos kezelé­sére és feldolgozására, amely forgatható, henger alakú kezelőkamrából és a kezelőkamra végeihez tömítetten erősített egy-egy beadaroló szerkezetből, illetve ki­szállító szerkezetből áll. Az olyan termékek folyamatos kezelésénél, ame­lyek valamilyen kémiai vagy fizikai folyamat kezdeti vagy közbenső állapotában — mielőtt e termékek szilárd végállapotba kerülnének ragadósak vagy olva­dék állapotban vannak, nehézségeket okoz az a körülmény, hogy a termékek anyaga az állapotválto­zás következtében rásül a berendezés falaira. A termékek berendezés falaira sült anyagrészeit állandó­an, folyamatosan el kell távolítani, amit eddig az ismert szerkezetek révén nem lehetett kielégítően végezni, a rásült anyagrészek eltávolításához sok mechanikai munkát kellett végezni, mivel azok az erők, amelyek száraz súrlódásnál fellépnek, a folyé­kony súrlódásnál fellépő erőknek többszörösei. Mivel egy folyamatosan táplált berendezésben egymás mel­lett olyan terek jönnek létre, amelyek egyikében száraz súrlódás, másikában pedig folyadék-súrlódás az uralkodó, a forgó szerkezetrészt és ennek hajtását igen nagy, azonban csak ritkán fellépő erőkre kell méretezni. A túlméretezett forgórészek és hajtómű­vek esetén is gyakran előfordul, hogy a nagy, eseten­ként fellépő súrlódó erők a berendezést leállítják. így például egymás mellett előforduló száraz és nedves súrlódás fellépése esetén még azok a berendezéstípu­sok sem használhatók eredményesen, amelyeknél közepes vagy nagy sebességgel forgó keverő eszközö­ket használnak és a termékkel érintkező kerületi felület nagy részét folyamatosan lekaparják, mintegy hántolják. A folyamatosan üzemeltetett, kis hasznos térfogatnál és kis fordulatszámnál nagy erők fellépé-5 sét is megengedő csigák esetén is az olvadék állapot­ból szilárd állapotba alakuló termék reakciós folyama­tát csak meghatározott esetben, azaz csak a szilárd anyag kedvező súrlódási tulajdonságai esetén lehet sikeresen és gazdaságosan elvégezni. Az ilyen felada-1 o tok végzésére a csigákat sem lehet általánosan alkal­mazni, mivel a csigák költségesek, sok karbantartást igényelnek, ezenkívül korróziós okokból is csak ese­tenként használhatók, mivel magát a csigát a kopás csökkentése érdekében edzhető acélból kell készíteni. 15 A gyakorlati tapasztalatok szerint főként össze nem függő, a termékben statisztikai eloszlásban moz­gó testek, mint például golyók vagy rúddarabok alkalmazása esetén, amely golyók vagy rúddarabok mozgási energiájukat a berendezés köpenyétől kapják, 20 az ismert berendezések folyamatos üzemeltetése so­rán a terméket olvadék állapotban tartalmazó térben, például hengeres dobokban, ezek homlokfal és kö­peny közötti torokszakaszán a termék lassan felgyü­lemlik. Mivel az őrléshez használt testek, például 25 golyók vagy rúddarabok a terméknek ezt a felületén mindig plasztikus felgyülemlett rétegét az állandóan utánfolyó és folyékony állapotban levő termék követ­keztében nem tudják széttördelni, a felgyülemlett réteg megvastagodik, kihasasodik; boltozatszerű alak-30 zatot képez, minek eredményeként az őrléshez hasz­nált testek, például golyók és rúddarabok a terméket olvadt alakban tartalmazó térből kiszorulnak és az 168478

Next

/
Thumbnails
Contents