168456. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés fázisbillentyűzött jelek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168456 ^Lr SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 0 Bejelentés napja: 1974. VIII. 27. (TA—1319) Közzététel napja: 1975. XI. 28. Nemzetközi osztályozás: H 04 1 5/12 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1977. VIII. 31. --•."'.' ••'.-•'• Feltalálók: Szebeni János villamosmérnök (55%) Gyuris Árpád villamosmérnök (30%) Balogh Barnabás villamosmérnök (15%) Budapest Tulajdonos: Távközlési Kutató Intézet, Budapest Eljárás és kapcsolási elrendezés fázisbillentyűzött jelek előállítására i A találmány tárgya eljárás és kapcsolási elrendezés fázisbillentyűzött vivőfrekvenciás jel óragenerátor jelé­ből történő előállítására. A találmány elsősorban fázis­billentyűzést használó adatátviteli berendezésekben al­kalmazható a vivőfrekvenciás jelek előállítására. 5 Ismeretes, hogy a nagyobb sebességű adatátviteli mo­demek — a CCITT ajánlásoknak megfelelően — kettő, négy- ill. nyolcfázisú differenciál-modulációval transz­ponálják az adatjeleket az átvihető frekvenciatarto­mányba. A gyakorlatban kétféle megoldás használható, 10 egyrészt szorzóáramköröket felhasználó analóg fázis­moduláció, másrészt főleg logikai áramkörökkel meg­valósított digitális fázismoduláció. Ismeretes, hogy egy négyfázisú differenciál-modulált jel analóg eljárással az ún. kvadratúra modulációval 15 állítható elő. A kvadratúra moduláció létrehozásához használt 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezésben két da­rab azonos felépítésű M kiegyenlített modulátor van alkalmazva, melyek 3 kimenetein — külön-külön — elnyomottvivőjű kétoldalsávos amplitúdómodulált jel 20 jelenik meg. Az A és B moduláló jelek bipoláris adat­jelek, melyek az M modulátorok 1 bemeneteire jutva vagy + 1-gyel, vagy — 1-gyel szorozzák meg az M mo­dulátor 2 bemeneteire jutó vivőfrekvenciás jelet, így olyan Ä és B kimenőjelet állítva elő a modulátorok 3 25 kimenetein, melyeknek vivőfrekvenciája azonos, fázis­különbségük egymáshoz képest 180°. A két M modulá­tor 2 bemeneteire adott szinuszos vivőfrekvenciás jele­ket F szűrők felhasználásával nyerjük Gl impulzusge­nerátor jeleiből. Ezek a vivőfrekvenciás jelek egymás- 30 hoz képest FT fázistolóval 90°-ra el vannak tolva, amp­litúdójuk azonos és az előzőekben említett ± 1-gyel való szorzásuk után Ö összeadó 4 és 5 bemeneteire kerülnek, mely Ö összeadó 6 kimenetén fx (t) fázisbillentyűzött vivőfrekvenciás jel jelenik meg. Ez a jel Ä és B vektoriá­lis összege. így olyan eredő jelet kapunk, mely négy egymástól 90°-ra eltolt fázis valamelyikével rendelkezik, amint ezt a 2. ábra mutatja. Az 1. ábra M modulátorai­nak kimenetén megjelenő Ä ill. B jelek a 2/a ill. 2/b áb­rán vannak vektorálisan ábrázolva, mely vektorok co szögsebességgel a jelzett irányban forognak. Ä ill. B a — 1-gyel való szorzás utáni fázishelyzetét mutatja, A ill. B jeleknek. A két jel pillanatnyi fáziskülönbsége min­dig + 90°. Vektorális összegzésük eredménye a 2/c áb­rán látható, szaggatott vonalakkal rajzolva be a lehet­séges eredő vektorok fázishelyzetét. Az ábrából látható, hogy Ä és B modulátor kimeneti jelek négy lehetséges kombinációja négy különböző fázishelyzetű eredő jelet szolgáltat. Ez az eredő jel a fázisbillentyűzött vivőfrek­venciás jel. Ismeretes, hogy a digitális fázismoduláció általában frekvenciaosztók felhasználásával történik, melyekhez meghatározott időpontokban impulzusokat juttatunk, ezek megváltoztatják a kimeneti jel fázisát. A modulá­tor blokkvázlata a 3. ábrán látható. G2 impulzusgene­rátor jelei az Ox sorbakapcsolt osztóáramkörök 10 be­menetére jutva az osztóáramkörök számától függően leosztódnak, így a 15 kimeneten négyszögalakú vivő­frekvenciás jel jelenik meg. Az Ox osztóáramkörök 11—14 bemeneteire juttatott járulékos impulzusok a 168456 1

Next

/
Thumbnails
Contents