168036. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített tiazol-2-karbonsav- imidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. XI. 9. (GO-1251) Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1976. XI. 30 16803« Nemzetközi osztályozás: C07d 91/32 Feltalálók: Dr. FARKAS Lajos vegyész, 33% Dr. KASZTREINKR Endre vegyész, 17% Dr. ANDRÁSI Ferenc orvos, 20% Dr. BORSY József orvos, 10% Dr. KOCZKA István orvos, 20% Budapest Tulajdonos: Gyógyszerkutató Intézet, Budapest Eljárás helyettesített tiazol-2-karbonsav-amidok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új helyettesített tiazol-2-karbonsav-amidok előállítására. Ismeretes, hogy a tiazol-2-karbonsav-szárrnazékok között biológiai hatás szempontjából jelentős anya­gok találhatók; így például az 5-nitrotiazol-2-karbon­sav helyettesített amidjai gombaellenes hatással ren­delkeznek (2 131 888 sz. német szövetségi köztársa­ságbeli közrebocsátási irat). E vegyületeket úgy állítják elő, hogy az 5-nitro-2-cián-tiazolt részleges hidrolízissel 5-nitro-tiazol-2-karbonsav-amiddá, majd ezt alkálifém-nitrittel 5-nitro-tiazol-2-karbonsawá ala­kítják. A karbonsavból savhalogenidet vagy savanhid­ridet készítenek, és azt aminők segítségével 5-nitro­tiazol-2-karbonsav-amiddá alakítják éter- vagy szén­hidrogén-típusú (például benzol) oldószerben. Azt találtunk, hogy gyógyászatilag értékes hatású vegyületekhez jutunk, ha a tiazol-2-karbonsav gyűrűjén a 4-es helyzetben fenil-, 2-, 3- vagy 4-piridil­csoportot helyettesítünk és a karboxilcsoportot sava­mid-csoporttá alakítjuk. Ennek megfelelően a találmány eljárás az I általá­nos képletű tiazol-2-karbonsav-amidok és savaddíciós sóik előállítására — mely képletben R1 jelentése fenil-, vagy 2-, 3- 4-piridilcsoport, R2 jelentése hidro­génatom, m jelentése 0 vagy 1, R3 és R 4 jelentése egymással megegyezően vagy egymástól eltérően hid­rogénatom, rövidszénláncú alkil-, allil-, hidroxi-alkil-, 3—6 tagú cikloalkil-, béta-dimetilamino-etil-, béta­dietilamino-etil-, 2-furil-metil-, benzil-, vagy valamely VI általános képletű csoport - ahol R5 jelentése hidorgénatom, R6 jelentése amino-csoport, ezenkívül R3 és R 4 a savamid-csoport nitrogénatomjával együtt VII és VIII általános képletű telített heterogyűrűt is képezhetnek — ahol n jelentése 4—7 és Y jelentése 5 oxigénatom. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy a) valamely II általános képletű halogénketont — ahol R1 és R 2 jelentése a fenti, míg X jelentése . halogénatom - valamely III általános képletű dikar-10 bonsav-monotioamid-monoamid-származékkal - ahol R3, R 4 és m jelentése a fenti — reagáltatunk, vagy b) valamely IV általános képletű helyettesített tiazol-2-karbonsav- vagy tiazol-2-il-ecetsav-származé­kot - ahol R1, R 2 és m jelentése a fenti, míg Z 15 jelentése rövidszénláncú alkoxi-csoport - valamely V általános képletű aminnal - ahol R3 és R 4 jelentése a fenti —• reagáltatunk, majd a kapott bázisos termé­ket adott esetben savval sóvá alakítjuk, és adott esetben a kapott sóból a szabad bázist felszabadít-20 juk. A találmány szerinti eljárást célszerűen közömbös oldó- vagy hígítószer jelenlétében hajtjuk végre. Oldó­vagy hígítószerként alkalmazhatunk vizet, alkoholo­kat, így metanolt, etanolt, propanolokat, butanolo-25 kat, aromás szénhidrogéneket, így benzolt, toluolt és xilolokat, éter-típusú oldószereket, így dietil-, diizo­propil-, di-n-butilétert, tetrahidrofuránt, dioxánt, eti­lénglikol-dimeilétert, vagy ezek elegyeit. A b) eljárás­változat esetén maga az egyik reakciópartner, az amin 30 is lehet oldó- vagy hígítószer. A reakciót előnyösen 0 168036 1

Next

/
Thumbnails
Contents