166914. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kationcserélő gyanták előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. V. 26. (RO—661) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1971. V. 28. (148 245) Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. VII. 31. 166914 Nemzetközi osztályozás: C 08 £ 19/02, 19/20 Feltalálók: Barrett James Henry vegyész, Feasterville, Fries William vegyész, Southampton, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Rhom and Haas Company cég, Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok Eljárás kationcserélő gyanták előállítására A találmány tárgya eljárás új hőstabil kation­cserélő gyanták előállítására. A találmány sze­rinti eljárással előállított hőstabil gyanták szul­fonált, keresztkötésekkel rendelkező aromás szerkezetű vegyületek, amelyek aromás magjába gyűrű-dezaktiváló vagy stabilizáló funkcionális csoport van beépítve. Ügy találtuk, hogy a ta­lálmány szerinti eljárással előállított gyanták mlagas hőmérsékleten (100—200 °C), vizes vagy nem vizes közegben előnyösen használhatók ka­talizátorként. A szulfonált polisztirol-divinilbenzol (DVB) ioncserélő gyantákat évek óta ismerjük. Ilyen szulfonált, aromás, keresztkötésekkel rendelke­ző gyanták széleskörűen használatosak a víz tisztítására. Bár ezeket a gyantákat gyakran használják, problémát jelent, hogy bizonyos kö­rülmények között, például magas hőmérsékle­ten hidrolizálnak, vagy termikusan bomlanak. A hidrolízis mechanizmusára vonatkozóan való­színűnek látszik, hogy az aromás gyűrű először felvesz egy protont, amikor egy aktivált komp­lex jelentkezik, amiről sav felszabadulása köz­ben lehasad a szulfocsoport és deprotonizált ter­mék keletkezik. A reakciót az I. reakcióvázlat­tal mutatjuk be, ahol R a gyanta gerincét vagy a keresztkötéseket, azaz a sztirol-divinilbenzol kopolimereket jelenti, és ahol X előnyösen ha­logénatom, például klór-, bróm-, jód- vagy fluoratom, főként azonban klóratom. A gyűrű­dezaktiváló csoportok jelentésekor meglepő mó­don rendkívüli mértékben javult a termék hő­stabilitása. Ezzel ellentétben, ha X egy elektron­-donor vagy gyűrű-aktiváló csoport, például 5 CH3- vagy OCH3-csoport, ahogy a későbbiekben részletesen bizonyítani fogjuk, a hőstabilitás csökken. A gyűrű-stabilizáló csoport kiválasztá­sát az elektron-akceptor és elektron-donor cso­portokról alkotott jelenlegi ismereteink alapján 10 könnyen megtehetjük. Bár a hatás pontos mechanizmusa nem isme­retes, úgy látszik, hogy bizonyos csoportok, mint a halogénatomok és különösen a klóratom sta­bilizálja vagy dezaktiválja a szulfoncsoportot 15 tartalmazó aromás gyűrűt vagy magot. így a halogénatom, különösen a klóratom, gyűrű-de­aktiváló vagy gyűrű-stabilizáló csoportnak nyil­vánítható, mivel úgy stabilizálja vagy dezakti­válja a gyűrűt, hogy a szulfocsoport lehasadása 20 gátolt vagy mértéke csökken. Ha a gyűrű deszulfonációja gátolt vagy mér­téke csökken, az ioncserélő gyanta hőstabilitása nő, hidrolízise csökken. A találmány szerinti eljárás előnyös kivitele-25 zése szerint monovil- és polivinil-aromás-ve­gyületekként kis mennyiségű divinilbenzol és nagy mennyiségű orto-, méta- vagy para4dór­-sztirol kopolimerjeit használjuk. A divinilben­zol helyett metildivinilbenzol, etildivinilbenzol 30 vagy a divinilbenzol és a fenti vegyületek egyi-166914

Next

/
Thumbnails
Contents