166635. lajstromszámú szabadalom • Útvonalirányítási eljárás távközlő különösen távbeszélő központhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 166635 Bejelentés napja: 1970. III. 12. (Sí—1160) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1969. III. 12. (P 19 12 610.4) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. X. 31. Nemzetközi osztályozás: H 04 q 3/42 •EüiüilH Bejelentés napja: 1970. III. 12. (Sí—1160) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1969. III. 12. (P 19 12 610.4) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. X. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1970. III. 12. (Sí—1160) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1969. III. 12. (P 19 12 610.4) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. X. 31. < Feltalálók: Gebhardt Hartmut mérnök, Grosshesslohe, Hoffmann Erik mérnök, München, Voegtlen Dieter mérnök, Starnberg, Wegmann Gerhard mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Siemens Aktiengesellschaft München, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Űtvonalirányítási eljárás távközlő, különösen távbeszélő központhoz i A találmány tárgya olyan útvonalirányítási eljárás távközlő, elsősorban távbeszélő központhoz, amely­nek során valamely hívójel által á távközlő hálóza­ton belül kijelölt célállomáshoz vezető lehetséges különböző útvonalak, pl. közvetlen útvonal és több 5 eltérő hosszúságú kerülő út közül a központból ki­menő trönkkötegek foglaltságától függően a legelő­nyösebb útvonalat választjuk ki. A találmány szerin­ti megoldás célja meglevő, építésük és karbantartá­suk következtében igen költséges távközlő vonalhá- 10 lózatok legkedvezőbb kihasználása — a központon belüli kerülő útvonalak, valamint a központi vezér­lőberendezések nagyobb terhelése árán. Az 1 216 943 sz. NSZK közzétételi irat olyan kap­csolóberendezést ismertet, amely több, saját kije- 15 lölő egységgel ellátott csoportegységre tagozódik, a trönkkötegek pedig több részkötegből állnak, ame­lyek egy-egy csoportegységhez vannak hozzárendel­ve, és minden egyes csoportegység kimenetét a töb­bi csoportegység bemenetével átmenő vezetékek kö- 20 tik össze. Valamely távközlési útvonal minden egyes vonala tehát a különböző csoportegységekhez egyen­ként kapcsolódik. Ha valamely csoportegység be­menetén át érkező hívással valamelyik célállomást kiválasztják, akkor az átkapcsolást kezdetben ugyan- 25 azon csoportegységhez csatolt részköteg egyik vona­lán kísérlik meg. Ha ennek során szabad vonalat nem találnak, akkor a hívást átmenő vezetékeken át valamelyik másik csoportegységhez kapcsolják át, és egyben az első csoportegység kijelölő egységében 30 tárolt hívójelet a másik csoportegység kijelölő egy­ségébe viszik át. Ha ilyen módon sem találnak sza­bad vonalat, akkor a hívó jelet a másik csoportegy­ség kijelölő egységéből az első csoportegység kijelö­lő egységébe juttatják vissza, majd újabb átmenő vezetéken át, további csoportegység közvetítésével kísérlik meg az összeköttetés létesítését. A „Der Fernmelde-Ingenieur" c. szakfolyóirat 1964. áprilisi számában (1—32. oldal) olyan kapcso­lóberendezést ismertettek, amely lényegében csato­lómezőből és ahhoz rendelt központi kijelölő beren­dezésből áll, és minden híváshoz az összeköttetés lé­tesítésének számos lehetőségét biztosítja. Valamely összeköttetés ugyanis a legrövidebb, önmagában leggazdaságosabb úton kívül, annak foglaltsága ese­tén, egyéb utakon át, pl. egymástól eltérő hosszúsá­gú kerülő utakon is létesíthető. Ezen különböző út­vonalhosszaknak különböző trönkkötegek felelnek meg, amelyek a különböző irányokba vezetnek. Va­lamely kiválasztott összeköttetés létesítésének kü­lönböző lehetőségeit egymást követően vizsgálják. Ennek során minden átkapcsolási folyamat tulajdon­képpen útvonalkeresési műveletet és ennek eredmé­nyétől függően valamely részköteg vonalainak vizs­gálatát öleli fel. A legkülönbözőbb lehetőségek vizsgálatára ennek megfelelően több azonos jellegű művelet egymást követően megy végbe. Annak ér­dekében, hogy az ezzel járó viszonylag nagy idő­ráfordítást kiküszöböljék, olyan kapcsolási elrende­zést valósítottak meg (1 226 165 sz. NSZK közzété-166635 1

Next

/
Thumbnails
Contents