166572. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés forgács nélkül alakított darabok húzására és megmunkálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. VI. 05. Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. (GE—914) 166572 Nemzetközi osztályozás: B 21 d 21/00 Feltalálók: Nagy István oki. gépészmérnök, Vas Iván oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos Gépipari Technológiai Intézet, Budapest Eljárás és berendezés forgács nélkül alakított darabok húzására és megmunkálására i A találmány olyan eljárásra és berendezésre vo­natkozik, amelyek során, illetve amelynek segítsé­ségével forgácsmentes alakítással megmunkálandó darabokat pontos méretre húzunk, forgács nélkül alakítunk, pl. hidegsajtolással, kovácsolással meg- 5 munkálunk vagy síkfolyatással darabolunk. A gépiparban igen gyakran találkozunk olyan fel­adattal, amidőn további felhasználáshoz történő da­rabolás vagy végleges forgácsmentes alakítás céljai­ra húzott anyagot használunk. 10 Ilyen esetekben gyakran célszerű és gazdaságos, ha az alakító gépbe vagy daraboló berendezésbe nem már előre méretre húzott rúdanyagot vagy hu­zalt adagolunk, hanem a húzást vagy redukálást köz­vetlenül az alakítás, illetve darabolás művelete előtt, 15 a megfelelő gép elé iktatott redukáló berendezésen végezzük el. Ilyen esetben kis mérettűrésű, kényes igényeket kielégítő felületi állapotú anyag kerül fel­dolgozásra; amihez nagyobb méretszóródású henge­relt anyagot is felhasználhatunk, tekintettel a meg- 20 munkálógép elé iktatott redukáló berendezésre. Ez a megoldás előnyös lehet az egyszerűbb raktározás és anyagkészletezés miatt, továbbá azért, mert a húzás után közvetlenül feldolgozásra kerülő anyagnak jobb a felületi állapota, kedvezőbbek a szilárdsági viszo- 25 nyok, mert az anyag öregbedése és a szilárdsági jel­lemzők növekedése csak később következik be. A fentiek szerinti gyártási módszer jelenleg ismert változatainak azonban általános, közös hátránya, hogy az alakítógép elé iktatott húzó vagy redukáló 30 berendezés költséges gépegység, ami főképpen azzal függ össze, hogy össze kell hangolni a redukáló be­rendezés és a megmunkálógép teljesítményét, azaz a szóbanforgó egységekbe adagolt anyaghosszúságot és az időegységre eső műveleti ütemek számát. Bo­nyolult és drága vezérlőberendezéssel kell biztosíta­ni, hogy a húzóberendezésen áthaladó anyag ne tor^ lódjon fel a megmunkáló gépegység előtt, illetve a megmunkáló gépegységnek húzott anyaggal való el­látása biztosítva legyen. A találmány célja a szigorú pontossági igényeket kielégítő darabok fentiek szerinti gyártásánál jelent­kező hátrányok kiküszöbölése és olyan eljárás, illet­ve berendezés létrehozása, melyekkel a szóbanforgó darabok egyszerűbben, olcsóbban gyárthatók. A cél eléréséhez megvalósítandó feladat a redukáló beren­dezés és a megmunkáló gépegység teljesítményének összehangolását biztosító szerkezeti egység szüksé­gességének kiküszöbölése. A kitűzött cél elérését, illetve az ezzel kapcsola­tos feladat megvalósítását a találmány szerint olyan módon oldjuk meg, hogy a redukáló berendezés mű' ködtető szerkezetét egyetlen, összehangoltan műkö­dő egységes berendezésbe foglaljuk össze és a rúd^ anyag húzásának, illetve adagolásának feladatát egy műveletbe összevonjuk. A találmány tehát olyan eljárás és berendezés szi­gorú tűrésű, finom felületi állapotú munkadarabok forgács nélküli alakítására, melyre az jellemző, hogy a durvább, nagyobb méretszórású, rosszabb felületi 166572 1

Next

/
Thumbnails
Contents