166559. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés acélhuzalok patentírozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 20. Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. (DE—815) 166559 Nemzetközi osztályozás: C 21 d 1/46 Feltalálók: Erdődi György oki. gépész- és villamosmérnök, 30% Bodnár Béla oki. gépész- és gazdasági mérnök, 17% Zolnai Dezső oki. gépészmérnök, 17% Kovács László oki. gépészmérnök, 12% Gorondi István oki. kohómérnök, 12% Takács György oki. gépész- és gazdasági mérnök, 12% Miskolc Tulajdonos: „December 4." Drótművek, Miskolc Eljárás és berendezés acélhuzalok patentírozására 1 2 A találmány tárgya eljárás és berendezés acélhu­zalok patentírozására. Az acélhuzalok patentírozása önmagában régen is­mert és általánosan alkalmazott hőkezelési eljárás, amely egy ausztenítesítési (izzítási) és egy izotermá­lis hűtési (hőntartási) szakaszból áll. Az ausztenítesí­tést 900 °C körüli, az izotermáiig hűtést 500 °C kö­rüli hőmérsékleten végzik. A patentírozási eljárás két szakaszának gyakorlati megvalósítására különféle megoldások ismeretesek. Az ausztenítesítési szakaszt úgy valósítják meg, hogy az acélhuzalt (általában több párhuzamosan vezetett acélhuzalt) közvetett vagy közvetlen fűtés­sel a kívánt hőmérsékletre izzítják. A közvetett fűtéshez különféle áthúzó rendszerű kemencéket alkalmaznak. Ennek a fűtési módnak közismert az a hiányossága, hogy a viszonylag rossz , hőátadás miatt az acélhuzal lassan melegszik fel az előírt hőmérsékletre, ezért vagy az áthúzási sebessé­get kell alacsonyan tartani, vagy a kemence hossz­méretét kell megnövelni. Az előbbi megoldás a ter­melékenység, az utóbbi a beruházási költségek szem­pontjából kedvezőtlen. További hiányossága a módszernek, hogy az acél­huzal revésedését bonyolult tüzelési rendszer és vé­dőgáz alkalmazásával is csak mérsékelni lehet, meg­szüntetni nem. A közvetlen fűtést ismert módon úgy valósítják meg, hogy az acélhuzalon áramot vezetnek át és a keletkező Joule-hőt hasznosítják. Ennél a módszer-10 15 20 25 30 nél az áramnak a huzalba való bevezetése okoz gon­dot. Az egyik ismert megoldás speciális mechanikus érintkezőszerkezetet alkalmaz. Ennek az a hiányos­sága, hogy nem eléggé üzembiztos és ezért az áram­hozzávezetés bizonytalan. A másik ismert megoldás­nál az áramhozzávezetést valamilyen fémfürdőn (pél­dául ólomolvadékon) át biztosítják. Ennek az a hi­ányossága, hogy az ólomfürdőbe a huzalokat pályá­juknak (például görgők segítségével történő) megtö­rése útján merítik be, ezért induláskor a huzalok be­fűzése nehézkes. A fenti közvetlen fűtési módok esetében is gon­dot okoz az acélhuzal revésedése. Az acélhuzal to­vábbi megmunkálása ugyanis csak a reve eltávolí­tása után lehetséges, ami jelentős idő- és költségrá­fordítással jár. A revétlenítést általában erős savak­kal végzik. A sav alkalmazása részben balesetve­szélyes, részben egészségre ártalmas (savgőzök). A patentírozási eljárás másik, izotermikus hűtési szakaszát általában a huzalnak megfelelő hőmérsék­letű ólom- vagy sófürdőbe való merítésével végzik. A merítéshez terelő (lenyomó) elemeket, például hengereket vagy görgőket, alkalmaznak. Ezek az ele­mek azonban nem eléggé üzembiztosak és körülmé­nyessé teszik a berendezés kezelését. További hiá­nyossága éjinek a megoldásnak, hogy a fürdő a fel­izzított huzal belépési helye körül túlmelegszik, így nem biztosítja a kívánatos gyors hűtést, és ezáltal a huzal minőségének romlásához vezet. A probléma megszüntetése érdekében a fürdőt speciális szivaty-166559 1

Next

/
Thumbnails
Contents