166306. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vinilklorid szuszpenziós polimerizálására

166306 3 <; . . 4 a reaktor belsejét fo^ja hűteni, hanem a keverőhatást is eió fogja segíteni. De azt találták, hogy a kondenzátor beszerelése polimerpikkelyek lerakódását idézi eíő azon a ponton, ahol a monomer a kondenzátorral érintke­zésbe kerül, valamint annak az összekötőcsőnek a belső falain, amely a polimerizációs reaktor gázfázist tartal­mazó részét és a kondenzátort köti össze. A polimer pikkelyes lerakódása azonban a kondenzátor működé­sét hátrányosan befolyásolja. A lerakódás rontja to­vábbá a termék minőségét és veszélyezteti a berendezés működését. Ezért a vinilklorid szuszpenziós polimerizä­ciójánál a kondenzátorral felszerelt polimerizációs reak­tor gondolatát elvetették. A találmány célja eljárás kidolgozása vinilklorid szuszpenziós polimerizálására kondenzátor alkalmazá­sával, mely a fenti hátrányokat kiküszöböli. A fenti cél elérése érdekében a találmány szerint vinil­klorid vagy vinilkloridot tartalmazó vinilmonomerek szuszpenziós polimerizálását katalizátor jelenlétében oly módon végezzük, hogy a kondenzátort, amely a reaktor gázfázist tartalmazó részében vagy a reaktoron kívül van elhelyezve, akkor helyezzük működésbe, ha a konverzió 5% és 100% közötti értéket ért el. A találmány szerinti eljárás azon a megfigyelésen alapszik, hogy ha a vinilklorid szuszpenziós polimeri­zálásánál hűtésre kondenzátort alkalmazunk, akkor a polimerizáció korai stádiumában a polimerizációs rendszerben észrevehető buborékképződés jelentkezik, A polimerizációs reaktornak a gázfázist tartalmazi ré­szét a monomer, a polimerizálható gyök és víz bubo­rékai töltik meg. Ezek a buborékok bejutnak a konden­zátorba és a reaktor gázfázisú részében elhelyezett cső­vezetékbe. A buborékok akkor is bejutnak a konden­zátort és a reaktor gázfázist tartalmazó részét összekötő csőbe, ha a kondenzátor a polimerizációs reaktoron kívül van elhelyezve. A vinilklorid polimerizációja a kondenzátorban, a csővezetékben és az összekötöcsőben megy végbe. Ennek eredményeképpen a kondenzátor felületén, a csővezeték és az összekötőcső belső részén vinilklorid-polimer rakódik le pikkelyek alakjában. Az eljárás során egyre több monomer kondenzálódik és polimerizálódik, míg végül a csövek teljesen eltömőd­nek. Azt találtuk, hogy a csövek eltömődése megakadá­lyozható, ha a találmány szerinti eljárást alkalmazzuk. Megfigyeltük, hogy a vinilklorid szuszpenziós poli­merizációjánál a vinilklorid-rnonomer szuszpendált olaj­cseppjei a polimerizáció kezdeti stádiumában igen ke­véssé állandóak. Ez az oka az előbb említett hátrányok­nak. Ha azonban a konverzió foka eléri az 5%-ot, akkor a szuszpendálószert és az emulgátort, amelyek a bubo­rékképződést előidézik, eléggé adszorbeálják a képző­dött plivinilkloriddal bevont, szuszpendált olajos csep­pek, űgy, hogy a buborékolás nagyon mérséklődik, így tehát, ha a vinilklorid szuszpenziós polimerizációját úgy végezzük, hogy a polimerizációs reaktort konden­zátorral szereljük fel, amelyet vagy a reaktor gázfázisú részében vagy a reaktoron kívül helyezünk el és a kon­denzátorhoz vezető cső nyílását a polimerizáció kezde­tén elzárjuk, s a kondenzátort csak akkor hozzuk mű­ködésbe ha a kondenzáció foka elérte az 5%-ot, akkor a polimerizálható gyököt tartalmazó buborékok nem jutnak a csővezetékbe és ezen át a kondenzátorba. Ez pedig megakadályozza, hogy a polivinilklorid-pikke­lyek a kondenzátorban lerakódjanak és a kondenzátor hosszabb ideig tartó működése lehetővé válik. A kondenzátort célszerűen csak akkor kezdjük mű­ködtetni, ha a reakciósebesség nagyobb, mint az órán­kénti átlagos érték, amit úgy kapunk meg, ha a reagen­sek teljes mennyiségét elosztjuk a reakcióidővel. A reak-5 cióidő előre kiszámítható a katalizátor fajtájából és mennyiségéből és a polimerizáció hőmérsékletéből. A találmány szerinti eljárással a megmövekedett reak­cióhő, amelyet a megnövekedett reakciósebesség idéz elő, ily módon gyorsan elvezethető. Kondenzátort al­io kalmazva a hűtéshez a reakcióterméket (amely exoterm anyag) megfosztjuk látens hőjétől, amit a polimerben jelenlevő, nem reagált vinilklorid direkt elgőzölögteté­sével végzünk. Ily módon megakadályozzuk a vinil­klorid-polimer szemcsékben a hőfelhalmozódást. Ennek 15 eredményeképpen a reaktor hőmérséklete konstans marad és egységes polimerizációs fokú és kiváló poro­zitású polivinilklorid állítható elő. Ha a találmány sze­rint kondenzátort alkalmazunk, akkor a polimerben levő monomer elgőzölögtetését kísérő keverő hatás 20 létesül. Mint az előbbiekben említettük, mivel a poli­merizációs rendszer maximális keverése csak a poMmeri­záció kezdeti stádiumában szükséges, a mechanikai keverés csökkenthető, ha a kondenzátort már műkö­désbe hoztuk. A találmány szerinti eljárás további 25 előnye tehát, hogy keverési energia takarítható meg. A találmány szerinti eljáráshoz bármilyen kondenzátor használható. A kondenzátort a reaktor gáxfázist tar­talmazó részében vagy a reaktoron kívül helyezhetjük el. A megfelelő kapacitású kondenzátor kiválasztásánál 30 a következőket kell szem előtt tartani: a polimerizációs reaktor kapacitását és hőelvezető felületét, az alkalma­zott katalizátor fajtáját és mennyiségét, a polimerizáció sebességét (amely függ a polimerizáció hőmérsékleté­től) és az előállítandó polimer tulajdonságait. 35 A találmány szerinti eljárás a vinilklorid homopoli­merizálására alkalmas, de használható a vinilkloridot mint főkomponenst tartalmazó vinilrnöflömefek keve­rékeinek polimerizálására is. Ilyen kopolimerizálható monomerek például a vinilészterek és viniléfterek, akril-40 sav, metakrilsav és ezek észterei, aromás vinilmonome­rek, maleinsav, maleinsavanhidrid és ezek észteréi, vinilidénhalogenidek, a vinilkloridon kívüli viniihaloge­nidek és rnonoolefinek. A találmány szerinti eljárás kiviteli módját az alábbi 45 példákkal szemléltetjük, anélkül, hogy annak oltalmi körét a példákra korlátoznánk. 50 1 példa Sokcsöves külső kondenzátorral (1 m2 hőcserélő felület) és keverővel felszerelt rozsdamentes acél reak­tort (1000 liter kapacitású) evakuálunk és tiitragéngáz-55 zal töltünk meg. A reaktorba 200 kg vinilkloridot, 500 kg ionmentesített vizet, 0,1 súly% (a vinilklorid súlyára) részlegesen elszappanosított polivinilacetát szuszpendálószert és 0,2 súly% (a vinilklorid súlyára) dimetilvaleronitril katalizátort adagolunk. Ä reaktor 60 hőmérsékletét a polimerizáció hőmérsékletére, 57 C°-ra emeljük fel. Ha a polimerizáció foka elérte a 2%-ot (más esetekben az 5, 50 és 70%-ot) a kondenzátort mű­ködésbe hozzuk. A kondenzátornak a polivinilklorid­pikkelyek lerakódása következtében előálló eltömődési 65 fokát az 1. táblázat szemlélteti. 2

Next

/
Thumbnails
Contents