165571. lajstromszámú szabadalom • Energiafogyasztás-ellenőrző berendezés, különösen villamosenergia fogyasztók részére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VIII. 31. (MA-2399) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. II. 21. (WP G 01 r/160 997) Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. 165571 Nemzetközi osztályozás: GOlr 11/16 Feltalálók: Weidenmüller Heinz oki. mérnök, Werdau Rothe Klaus oki. mérnök, Zwickau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Massindustrie Werdau Betrieb des VEB Kombinat Mess- und Regelungstechnik, Werdau, Német Demokratikus Köztársaság Energiafogyasztás-ellenőrző berendezés, különösen villamosenergia fogyasztók részére 1 A találmány tárgya nagy és közepes fogyasztók villamosenergia fogyasztásának ellenőrzésére szol­gáló berendezés. A berendezés alkalmas a fogyasz­tás meghatározott időközökben történő hiteles regisztrálásra, valamint a kontingensek betar- 5 tásának regisztrálására a felhasználó által előre beállítható jelzéssel. A nagy és közepes villamosenergia fogyasztók számára problémát jelent az energiakontingensek gazdaságos felhasználása. Ismeretes, hogy a villa- 10 mosenergia számlálókat átviteli berendezésekkel látják el a számláló állásának távolban történő kijelzéséhez. Ez a folytonos átvitel elektromos impulzusok segítségével történik, amelyek impul­zusvevőre kerülnek. Ezután a jelzést megfelelő 15 egységek, lyukasztók, nyomtatók és más adat­kiértékelők segítségével feldolgozzák. Az ismert berendezések csak a nagyfogyasztók számára alkalmasak és általában tisztán elektro- 20 nikus impulzusfeldolgozással és tárolással működ­nek. Ez az ipari alkalmazásokban a külső erőterek okozta zavarok miatt az üzembiztonság szempontjából hátrányos. 25 A találmány tárgya impulzusfeldolgozó beren­dezés, ahol az impulzusok száma megfelel az energiafelhasználásnak. A speciális készülékrendszer alkalmazásával a megfelelő kapcsolásban nagy üzembiztonság érhető el. 30 A találmány feladata az elektromos energia fogyasztásnak a kontingensek szempontjából lé­nyeges időközökben történő regisztrálása úgy, hogy a kapott adatok az ipari szektorban az elektromos energia elszámolásához, a mérlegkészí­téshez és a fogyasztás tervezéséhez tovább feldolgozhatók. A kontingensek betartása szempontjából a szállított teljesítményt egy meghatározott időtar­tományban regisztrálni kell. Fokozatos jelzéssel a fogyasztók által a hálózatból történő energia­kivétel irányzata kijelezhető. A találmány szerint a számlálótárcsa tengelyén elhelyezett vezérlőzászlóval induktív úton érintés­es visszahatásmentesen előállított impulzusok a számláló állandójának és/vagy az átalakítási vi­szonynak megfelelően leoszthatok és egy lekér­dezhető összegező művel regisztrálhatók. Alkalmas leosztással, többjegyű lekérdezhető számlálómű alkalmazásával az ellenőrző berendezés infor­mációkapacitása az energiaellátás-számláló kapaci­tásához illeszthető. Az enerigaellátás kapcsoló órájának kontaktusadásán alapuló idővezérlés va­lósítja meg a lekérdezési terminusokat és végzi el a számláló állásának kinyomtatását, illetve lyu­kasztását. A leosztás nélküli impulzussorozatokat az elektromosan nullázható lekérdezhető össze­gezőmű ciklikusan összegezi az un. integrációs időtartományban, majd a jelkészülékek számára hasznosítjuk az integrációs időtartományon belül 165571

Next

/
Thumbnails
Contents