165525. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lebegőanyagot tartalmazó folyadék, szennyvíz, iparvíz folyamatos ülepítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. I. 31. (Él—404) Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. 165525 Nemzetközi osztályozás: C 02 c 1/26, C 02 c 1/30, B 01 d 21/14, B 01 d 21/18 Feltaláló: Muhdts Tamás dkl. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: ÉM Mélyépítési Tervező Vállalat, Budapest Berendezés lebegőanyagot tartalmazó folyadék, főleg szennyvíz és ipari víz folyamatos ülepítésére A találmány lebegőanyagot tartalmazó folya­dék, főleg szennyvíz és ipari víz folyamatos üze­mű ülepítésére szolgáló berendezésre vonatko­zik. Az ismert ülepítőberendezéseket függőleges és vízszintes átfolyás szerint osztályozzák. Mé­retezésük alapja az átáramlási sebesség és a folyadéknak az ülepítőben való tartózkodási ideje. Technológiai szempontból a függőleges át­áramlású ülepítők a legkedvezőbbek, mivel a folyadékból kiülepedő szemcsék az átáramlási iránnyal szemben haladnak és ezáltal lebegő szűrőréteget képeznek. A szemcsék összeütkö­zése és összetapadása következtében az ülepí­tendő anyag a Stokes-törvénynek megfelelően a szemcse vagy pehelyméretek növekedésével ja­vul. Az eddig ismert ülepítő berendezésekre az ülepítőmedence központjában való folyadék be­vezetés és a medence pereméről való folyadék elvezetés a jellemző. Mivel az átfolyási sebes­ség és tartózkodási idő az ülepítő mélységét megszabja, a méretek növelése az eddig hasz­nálatos berendezéseknél az átáramlási irány kedvezőtlen változását vonja maga után. Az eddig ismert valamennyi berendezésnél az iszapot a medence tengelyében elhelyezett gyűj­tő zsompba gyűjtik és általában a medence fe­néklemeze alatt kivezetett iszapelvezető csövön keresztül távolítják el. 10 15 20 25 30 Építési és építéstechnológiai szempontból az ismert ülepítő típusok hasznos térfogatának nö­velésével kedvezőtlen az átáramlási sebesség, romlik a hasznos és kihasználatlan tér aránya, növekedik az ülepítőtér térfogatára vetített lé­tesítési költség, valamint az építőanyag felhasz­nálás fajlagos mutatója. Az ismert ülepítőberendezések létesítése sok helyszíni építő- és szerelőipari munkát igényel, mivel ezek az ismert berendezések nem alkal­masak korszerű építési eljárások, például előre­gyártott elemekből való építésére. Alkalmazás­technikai szempontból az eddig ismert beren­dezések tömör, korszerű helykihasználást bizto­sító telepítést, továbbá más tisztítási eljáráshoz illeszkedő kialakítást nem tesznek lehetővé. Végezetül hátrányt jelent az is, hogy tech­nológiai szempontból mind ezidáig nem ismere­tes olyan ülepítőberendezés, amely a vízszintes és függőleges átáramlási ülepítők között a meg­levő alkalmazástechnikai hézagot kitöltené. A találmány célja a felsorolt hátrányok, illet­ve hiányosságok kiküszöbölése és olyan ülepítő­berendezés kialakítása, amelyben technológiai szempontból kedvező függőleges irányú át­áramlás biztosítása mellett, az ülepítési szem­pontból felesleges kihasználatlan folyadéktér minimális, továbbá amelyben folyamatos üzem mellett a kedvezőtlen szekundér áramlások ki­küszöbölődnek, amelynél a fenéklemez egységét 165525

Next

/
Thumbnails
Contents