165514. lajstromszámú szabadalom • Kettősfalú könnyű szerkezeti elem hanggátló falakhoz

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. IX. 30. Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. (EE—1574) 165514 Nemzetközi osztályozás: E 04 b 1/82, E 04 f 13/18 Feltalálók: Huszty Dénes gépészmérnök, Illényi András fizikus, Varga Alfréd gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Elektroakusztikád Gyár, Budapest Kettősfalú könnyű szerkezeti elem hanggátló-falakhoz í A találmány tárgya kettősfalú könnyű szer­kezeti elein hanggátló falakhoz, amely két kü­lönböző vastagságú fémlemez közé helyezett műanyaghab útján van összeépítve. Az igen ala­csony felületi súlyú szerkezeti elem önmagában, illetve többedmagával összeépítve, önálló hang­gátlófal szerepét tölti be. Kettősfalú hanggátló szerkezetek ismeretesek. Az egymással párhuzamos elrendezésű fal, mint csatolt akusztikai rendszer, az egyszeres fal­szerkezetekhez képest megnövekedett hanggát­lású (2). Az ismert megoldásoknál a két fai összefogását merev összeköttetés biztosítja, me­lyet hangátvezetése miatt az irodalomban faang­hídnak is neveznek (4). Az ilyen kettős fal hang­átvezetése csökkenthető — azaz a hanggátlás növelhető — a két fal közé helyezett elnyelő­anyaggal, melyet általában a merevítő hanghíd­hoz rögzítenek. Az ismert kettősfalakat, valamint a találmány lényegét ábráink segítségével ismertetjük, me­lyek közül — az 1. ábrán egy szokásos felépítésű kettős­falú rendszer keresztmetszete látható vázlato­san ; — a 2. ábránkon a találmány szerinti szer­kezeti elemekből összeállított hanggátlófal egy példaképpeni kiviteli alakját mutatjuk be elöl­nézetben, míg — 2/a. ábránk a 2. ábrán berajzolt A—A vo­nal menti keresztmetszeti képet mutatja; — 3. ábránk a találmány szerint készült kí­sérleti elemekkel elért hanggátlás-értékeket tün-5 téti fel grafikusan. A kettősfalákat elméletileg mint tömegrugó­rendszert szokás vizsgálni (1, 2). Ilyen rend­szereknél az 1 és 2 elő- és hátlap, mint tömeg, az azok között levő levegő, vagy odahelyezett 10 3 anyag, mint rugó szerepel. Az 1 és 2 falfelület összefogásáról a 4 merev összekötések gondos­kodnak (lásd 1. ábrát). Az ilyen rendszer a saját rezonancia-frekvenciája alatti tartományban, mint egyrétegű fal dolgozik, a rezonancia-frek-15 vencia feletti tartományban pedig hanggátlása 18 dB/oktáv meredekséggel növekszik a frek­vencia függvényében. Hátránya, hogy a későb­biekben tárgyalt koincidencia-átvezetés határ­frekvenciáját az egyes falrétegek külön-külön 20 megtartják, és a két réteg káros hatása összege­ződhet is. Ujabban a tervezők figyelme a nagy, 1000— 3000 kp/m2 felületi súlyú szerkezetekről egyre inkább a könnyű, max. 100 kp/m2 felületi súlyú 25 szerkezetek felé fordul. Az irodalomban (3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12) egyre sűrűbben közölt vizsgá­latok és konstrukciós megoldások a különféle kettősfalak számos formáját közlik. Ilyenek pél­dául az 1. ábrának megfelelő elvi elrendezésben 30 a bordás gipszkarton, üreges gipszperlit, kérge-165514

Next

/
Thumbnails
Contents