165482. lajstromszámú szabadalom • Elektrod-szerkezet villamos áram vezetésére, korrozív hatású környezetben lévő berendezésekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1972. IX. 6. (AU-286) Amerikai egyesült államokbeli elsőbbsége: 1971. IX. 7. (178 282 és 178 283) Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1976. április 30. 165482 Nemzetközi osztályozás: B 01k 3/04 C 22 d 3/12 Feltaláló: Stanley Carlton JACOBS végy. mérnök, Lower Burell Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Alumínium Company of America, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok Elektród-szerkezet villamos áram vezetésére, korrozív hatású környezetben lévő berendezésekhez A találmány tárgya elektród-szerkezet, melyet általában korrodáló atmoszférában lehet használni, közelebbről megjelölve pedig egy olyan elektród -szerkezet, amelyet elektrolizáló cellákban lehet alkalmazni fémek előállításához, különösen alumi- 5 niumnak aluminiumkloridból történő előállításánál, ahol az aluminiumklorid egy vagy több alkálifém­sót tartalmazó fürdőben van oldva, és e fürdőknek nagyobb a bomlási potenciálja, mint az aluminium­kloridnak. 10 Aluminiumkloridnak aluminium kinyerésére történő alkalmazása elektrolízis utján már koráb­ban ismert, előnyös műszaki megoldás volt, gya­korlatilag azonban olyan akadályokba ütközött en­nek az eljárásnak a foganatosítása, ami ezen eljá- 15 rás és berendezés alkalmazásával járó összetett probléma megoldásának nehézségére vezethető vissza. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy az elektrolizáló cellába vagy kemencébe helyezett 20 elektródhoz hogyan történjék az áram vezetése és attól hogyan kapcsoljuk le a redukciós eljárás fo­lyamán, olyan vezetékek alkalmazás a mellett, ame­lyek egyfelől az áramot is jól vezetik, másfelől azonban képesek ellenállni a korrodáló környezet 25 hatásának, vagyis az aluminiumkloridőt tartalma­zó fürdőnek és a klórgáz hatásának. Ezeket az elektródokat az elektrolit-fürdőben helyezik el, ennélfogva a fürdőn keresztülhaladó árammal érintkezésben vannak. Az elektródok ki- 30 vezetéseit az elektrolizáló cellán kivül elhelyezett vezetékekhez szokás csatlakoztatni. Az elektrolizáló cellában (fürdőben) levő elekt­ródok kivezetéseit villamosan vezető anyagbői ké­szitik. Ez lehet például vörösréz, de ezeket a fé­meket a fürdő és klórgáz az üzemi hőmérsékleten megtámadja, s azok idő előtt tönkremennek. Mivel az aluminium olvadási pontja cca 600 C az alumí­niumnak aluminiumkloridból történő előállítására alkalmas elektrolizáló cella üzemi hőmérsékletét általában 700 °C-ra választják még. Az Ismert fé­mek a kloridok korroziv hatásának azonban 550 C-on felül nem tudnak ellenállni és ezért az emiitett fémalkatrészeket néhány héten átahét egy-két nap­ján lehet csak használni. Az élettartam az alkal­mazott fém és a használati idő függvénye. A csatlakozó szerelvényeket lehet vezető tu­lajdonságú, de nem-fémes anyagból is előállitani. Ilyen anyag a grafit, ha azonban ezen a szükséges erősségű áramot vezetjük keresztül kis feszültsé­gen, a feszültség annyira leesik, hogy a csatlako­zószerelvényt a tervező kénytelen olyan nagyra mé­retezni, ami már sem nem gazdaságos, sem nem praktikus, de ezen túlmenően sok hőt vezet el afür­dőből. Ha pedig a csatlakozó szerelvények méretét csökkentjük annak érdekében, hogy kisebb legyen a hőveszteség, akkor a vezetőképesség mértékét is csökkentjük és igy fajlagos villamos ellenállásuk igen nagy feszültségesést idéz elő. 165482 1

Next

/
Thumbnails
Contents