165415. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyenletes gázelosztáshoz gázok által sugárirányban átjárt katalizátorrétegekben

165415 nyú áramlást mindenekelőtt a csekély nyomás­veszteségre való tekintettel választják. Katalizátorrétegeken sugárirányban történő gázátvezetésnél abban az esetben, ha belülről ki­felé mutató áramlási irányt tartanak fenn, a gázbelépés a rétegbe egy központosán elhelye­zett, gázáteresztő falakkal ellátott, úgynevezett központi csövön keresztül történik, amelyet a drága nagynyomású térre való tekintettel a le­hető legszűkebbre kell méretezni. Ezért a leg­több esetben e cső olyan palástfelülettel rendel­kezik, amely keresztmetszeti felületének több­szörösét teszi ki. Ez a cső a gázbelépéssel szem­ben levő végén gázmentesen le van zárva. A gáz a katalizátorrétegen való áthaladás után egy — a központi csővel — koncentrikus, gázáteresztő falon keresztül hagyja el a katalizátorágyat. A gázt egy e fel, valamint a reaktorbetétfal kö­zötti gyűrű alakú résen vezetik el, mimellett ez a gázelvezetés szerkezeti okokból többnyire a gáznak központi csőbe való belépésével ellenke­ző irányban történik. A gáznak az ily módon elrendezett katalizátor­rétegeken sugárirányban való átáramlásnál ki­derült, hogy egy esetleges járatképződéstől elte­kintve, önmagában véve, egyenlőtlen gázáramlás jön létre a katalizátorrétegekben, mimellett meg­lepő módon a katalizátorréteg azokban a ré­szeiben észlelhető a legnagyobb áramlási sűrű­ség, amelyek a gázbelépéshez a legtávolabb he­lyezkednek el, míg a katalizátorréteg azon ré­szeiben, amelyek a gázbelépéshez legközelebb fekszenek, csak nagyon kevés gáz áramlik ke­resztül a katalizátorrétegen. Ennek az egyenlőt­len áramlásnak a következménye a katalizátor — és ezzel a nagynyomású tér — rossz kihasz­nálásában jelentkezik, ami ezenfelül arra vezet, hogy a gáz által erősen átjárt részekben a kata­lizátor korábban kimerül, mint a gyengébben át­járt részekben. Végül a reaktorban levő katali­zátor redukciójának az időtartama, amely a ka­talizátor károsodása nélkül önmagában lehetsé­ges, viszonylag meghosszabbodik, mivel a kata­lizátor a rétegnek a gáz által gyengén átjárt ré­szeiben csak nagyon lassan redukálódik. Azt találtuk, hogy teljesen egyenletes gáz­áramlás megy végbe a gázok által belülről ki­felé átjárt katalizátorrétegek minden részében, ha a gázátlépésre szolgáló szabad felületet oly módon úgy alakítjuk ki, hogy ez a katalizátor­rétegnek a gázbelépéshez legközelebb levő ré­szeiben jóval nagyobb, mint a katalizátorréteg többi részében. A találmány tárgya berendezés egyenletes gázelosztás elérésére katalitikus, hőfejlődéssel já­ró, nagynyomású szintézisekre — előnyösen am­móniaszintézisre — szolgáló reaktoroknak gázok által sugárirányban átjárt katalizátorrétegeiben, ahol ezekbe a katalizátorrétegekbe egy gázát­eresztő fallal ellátott, a belépési oldallal ellenke­ző oldalon gázzáróan tömített központi csőből gázt áramoltatunk, melyet, miután a katalizátor­rétegen és az ezt körülvevő gázáteresztő falon áthaladt, e falat körülvevő körkörös résen a gáz­belépéssel ellenkező irányban elvezetjük, és amely berendezés két koncentrikus, gázáteresz­tő körkörös lemezből, valamint a lemezeket le­záró fenék- és fedőrész között elhelyezett kata­lizátorrétegből áll, mimellett a belső körkörös 5 lemezen belül levő tér az egyik végén egy gáz­elvezető nyílással van ellátva, a másik végén pedig gázzáróan le van zárva, és a külső kör­körös lemez a katalizátort bezáró reaktorkö­pennyel egy körkörös rést alkot, amely a gáz-10 belépő nyílással ellenkező oldalon egy gázkive­zető nyílással van ellátva. A berendezés lényege az, hogy a koncentrikus körkörös lemez belseje egyenletes eloszlásban kerek, szögletes, rés ala­kú vagy hasonló — nyílásonként legfeljebb 15 1 cm2 felületű — nyílásokkal rendelkezik, mi­mellett a belső körkörös lemez összfelületének a legfelső negyedében e nyílások felülete cm2 -ként 10—25-szerese azon nyílások cm2 -re számított felületének, amelyek a belső körkörös lemez 20 összfelületének további 3/4 részében vannak, to­vábbá a nyílások a koncentrikus körkörös leme­zek külsején egyenletesen vannak elosztva, és ezek cm2 -kénti felülete egyenlő a belső körkö­rös lemez első negyedében levő cm2 -kénti nyílá-25 sok felületével. Ugyancsak célszerű a katalizátorréteg első ne­gyedéhez csatlakozó második réteget még egy nagyobb átáramlási felülettel ellátni avégett, hogy a gáznak a katalizátorágy csekélyebb át-30 járására irányuló, még ezen a helyen is fenn­álló törekvését kiegyenlítsük. Célszerűen a fe­lületegységre számított szabad felületnek, amely a gáznak a katalizátorba való átlépésére szolgál, a katalizátorréteg magasságának ebben a máso-35 dik negyedében az első negyedben levő felület­egységenkénti szabad felület körülbelül 1/8— 1/10-ének kell lennie, mimellett ezt a nagyságot az egész negyedben egyenletesen megtartjuk. Különösen kedvező azonban e negyeden belül a 4Q felületet a gázáramlás irányában állandóan csök­kenteni, így az első negyed szabad felületének 1/8—1/10-ét kitevő értéke egy átlagértéket kép­visel. A katalizátorréteg harmadik és negyedik ne-45 gyedében a felületegységre számított szabad fe­lületet úgy állapítjuk meg, hogy az első negyed felületegységre számított szabad felületének 1/15 —1/20-a legyen. A beáramlásra szolgáló szabad felület korlá­_„ tozását a legjobban vagy a központi cső gázát­eresztő falában, vagy a katalizátorágy külső fe­lületét határoló gázáteresztő falban levő nyílá­sok megfelelő fokozatos csökkentése útján érjük el. Ezt a korlátozást természetesen a katalizátor szemcsenagyságának a katalizátorréteg felső és alsó részeiben történő megfelelő változtatásával is elérhetjük, mindenekelőtt abban az esetben, ha nagy keresztmetszetű katalizátorágyról van szó. Feltételezzük, hogy az egyenlőtlen gázáramlást mindenekelőtt a gáz abbeli tehetetlensége okoz­za, hogy az áramlási irányt megváltoztassa, emellett azonban más tényezők, így például a központi csőben lent és a gyűrű alakú résben 65 fent kialakuló torlónyomás is szerepet játszhat-55 60

Next

/
Thumbnails
Contents