165415. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyenletes gázelosztáshoz gázok által sugárirányban átjárt katalizátorrétegekben

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI SL K I K JSÉ, d A bejelentés napja: 1971. IV. 08. (OE—161) Ausztriai elsőbbsége: 1970. IV. 21. (A 3596/70) Közzététel napja: 1974. III. 28. Megjelent: 1976. X. 30. 165415 Nemzetközi osztályozás: B 01 j 9/00 Feltalálók: Dr. Hinrichs Helmut vegyész, Dr. Lehner Heinz vegyész, Dr. Wagner Anton vegyész, Dr. Pesl Josef vegyész, Niedetzky Johann oki. gépészmérnök, Faschinger Frank oki. gépészmérnök, Linz/Donau, Ausztria Tulajdonos: CHEMIE LINZ AKTIENGESELLSCHAFT, Linz, Ausztria Berendezés egyenletes gázelosztáshoz gázok által sugárirányban átjárt katalizátorrétegekben Katalitikus, hőfejlődéssel járó, nagynyomáson lefolyó szintézisekre — különösen ammóniaszin­tézisre — szolgáló reaktorokban elhelyezett ka­talizátortölteteken az újabb megoldások szerint a szintézisgázt az eddig szokásos tengelyirány he­lyett sugárirányban lehet átáramoltatni, ahogy például az 1 256 205 számú német közzétételi irat ismerteti. Az ilyen áramlásirány előnyét a reaktorban előálló kisebb nyomásveszteségben látják; ez kétségtelenül egy olyan előny, amely mindenekelőtt nagy teljesítményű berendezések­nél lép előtérbe. Emellett megvan az a lehetőség is, hogy egy ilyen reaktorban csak egy radiális áramlásirányt válasszanak. Ez az áramlás akár belülről kifelé, akár kívülről befelé irányulhat, mimellett egy­idejűleg előredukált katalizátor használatát ajánlják azért, hogy a katalizátornak — a reduk­ciónál keletkező egyenlőtlen áramlás következ­tében — előálló károsodását, ami sugárirányú gázáramlásnál többnyire felléphet, elkerüljék [1256 205 számú német közzétételi irat). Javasolták továbbá azt is, hogy olyan hőfej­lődéssel járó, katalitikus, nagynyomáson lefolyó szintézisekre szolgáló reaktoroknál, amelyeknél i katalizátor több rétegben van elrendezve és amelyek között hűtést alkalmaznak, a sugárirá­nyú gázáramlást csak az utolsó, különösen hosz-3zú utolsó katalizátorrétegekben alkalmazzák lásd a 281 870 számú osztrák szabadalmi leírást), 10 15 20 25 30 mimellett kizárólag belülről kifelé irányuló gáz­áramlást választanak. Ebben az esetben előredu­kált katalizátor használatára nincs szükség, mi­vel a katalizátor redukciója, amely az erősebb gázbeáramlás alapján a középponthoz közel levő tartományokban hamarabb következik be, mint a szélközeli tartományokban, a gázáramlás irá­nyában előrehalad, és így a már redukált kata­lizátor károsodásától nem kell tartani. Végül az is ismert, hogy egyenlőtlen gázáram­lás, amely a katalizátoron különösen sugárirány­ban történő gázáramlás esetén jelentkezik, a ka­talizátorrétegben való úgynevezett járatképződés kialakulásán alapszik, megakadályozható, ha azoknak a falaknak legalább egyike, amelyek a katalizátorágyat határolják és amelyeken ke­resztül a gáz áramlik két — gázzal töltött közti­tér útján elválasztott — olyan felületdarabokból áll, amelyek mindegyike nyílásokkal van ellátva, és ezek a nyílások úgy vannak méretezve, hogy a reakciógáznak a reaktoron történő keresztül­áramlásánál ezeken a falfelületdarabokon nyo­másesés áll elő, amely legalább 0,1-szerese, elő­nyösen azonban 1,0—2,0-szerese a katalizátor­ágyban levő nyomásesésnek (273 054 számú osztrák szabadalmi leírás). E viszonylag nagy, pótlólagos nyomásesés által azonban a katalizá­torrétegeken sugárirányban való átáramlás elő­nye részint veszendőbe megy, ezért a sugárírá-L65415

Next

/
Thumbnails
Contents