165385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyenes szénláncú paraffin-szénhidrogének elkülönítésére szénhidrogén-elegyekből

165385 2. Deszorpció a nyomás néhány torr-ig törté­nő csökkentése útján („nyomás-swing"). 3. Deszorpció az adszorbeált komponens par­ciális nyomásának csökkentése útján kismoleku­lájú izoparaffin segítéségével. 5 4. Deszorpció az adszorbeált n-paraffinok ki­szorítása útján kismolekulájú izoparaffinok se­gítségével. Kiindulási anyagként legfeljebb 200'°C forr­ponttartamányú szénhidrogén-elegyek alkalma- 10 zása esetében az adszorbeált n-paraffinok de­szorpció ját az első három módszer egyike sze­rint végzik. Ismeretes olyan eljárás is, amely szerint a deszorpciót az adszorpciós szakasszal ellentétben alacsonyabb nyomáson és inert 15 anyaggal, pl. gőzzé alakított izoparaffinokkal történő utólagos öblítéssel végzik (Texaco-eljá­rás). Magasabb forráspontú kiindulási anyagok al­kalmazása során a deszorpció nehezebbé válik a 20 hosszabb szénláncú n-paraffinok esetében fellé­pő nagyobb kötéserősségek következtében. Ezért ebben az esetben a deszorpciót nem egyedül az adszorbeált komponens parciális nyomásának csökkentése útján végezzük, hanem az adszor- 25 beált anyag egyidejű kiszorításával az adszorp­cióval és öblítéssel azonos vagy magasabb nyo­máson, gyakorlatilag tiszta egyenes láncú szén­hidrogének, így pl. n-bután, n-pentán, n4iexán és n-heptán segítségével. A deszorbeálószerek 30 azonban legtöbbször nem állnak rendelkezésre a kívánt tisztaságban, és előállításuk nagyon költséges. Az eddig ismert, fentebb ismertetett moleku­laszitás eljárásoknak az a hátrányuk, hogy az 35 alkalmazott molekulasziták adszorpciós kapaci­tása egy üzemszakasz lefutása alatt aránylag gyorsan csökken. Ez a dezaktiválódás különböző anyagok hatására vezethető vissza, amelyek vagy már a kiindulási anyagban megtalálhatók nyo- 40 mokban, vagy a folyamat alatt képződnek a mo­lekulaszitán, ill. a molekulaszitában. Ezek lénye­gében poláris vegyületek, így pl. nitrogén-, oxi­gén- vagy kénvegyületek lehetnek, amelyek könnyen adszorbeálódnak a imolekulaszitán, 45 vagy lehetnek telítetlen szénhidrogének, ame­lyek az eljárás körülményei között keletkeznek a molekulaszitán, ill. a molekulaszitában, és kokszszerű termékekké polimerizálódnak. A mo­lekulasziták így bekövetkező dezaktiválódása 50 megszüntethető olyan módon, hogy a lerakódá­sokat oxigéntartalmú gázok segítségével elége­tik. Az ilyen regenerálás során azonban külön­leges munkakörülményeket kell nagyon ponto­san betartani, hogy a molekulaszita ne sérüljön 55 meg. További hátrány, hogy a molekulasziták adszorpciós kapacitása a gyakori regenerálás esetén csökken. Az adszorbeálószerként alkalmazott ismert 5A-típusú szintetikus molekulasziták nátrium- 60 ionok mellett olyan kalcium-, magnézium-, stroncium-, cink- vagy kadmiumionokat tartal­maznak, amelyek ioncserés eljárásokban az ere­detileg meglevő nátriumionokat lecserélték. Is­meretes, hogy magnéziumtartalmú molekulaszi- 65 ták alkalmazhatók 8-nál kevesebb szénatomot tartalmazó n-paraffinok adszorpciójára ikfo. 25 °C hőmérsékleten. Ismeretes továbbá, hogy 4-nél több, de 8-nál kevesebb szénatomot tartalmazó n-paraffinok elkülönítésére szénhidrogén-ele­gyekből gőzfázisban olyan molekulasziták alkal­mazhatók, amelyeknél a lecserélhető nátrium­ionok legalább 40%-a kalcium-, magnézium­vagy stronciumionokra van lecserélve. 8-nál több szénatomot tartalmazó egyenes lán­cú paraffinok gőzfázisú elkülönítése során a 400 "C-ig terjedő hőmérsékletek és/vagy a különböző nyomásváltozások és/vagy a kokszképző reakci­ók nagyon magas követelményeket támasztanak az adszorbeálószer kopásával, szilárdságával, ál­lékonyságával, adszorpcióképességével és más fi­zikai jellemzőivel szemben. Ezért ezekben az el­járásokban nem alkalmazható minden moleku­laszita még akkor sem, ha a magnéziumionok által lecserélt nátriumionok mennyisége 40% fe­lett van. Sok ilyen molekulaszitánál nem megy végbe műszakilag kihasználható adszorpció, és nem kielégítő a sziták szilárdsága. Az irodalom­ban sem találhatók adatok az ioncsere megvaló­sítására szintetikus zeolitok esetében az említett kétértékű fémkationok bevitele céljából a kris­tályrácsba, ami arra enged következtetni, hogy az ionok kicserélése a rácsszerkezet kibővítésén o o és a pórusok pl. 4 A-ról 5 A-ra való kitágításán kívül a zeolit további tulajdonságaira is hat. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszö­bölésével olyan eljárás kidolgozása, amelynek segítségével az egyenes láncú szénhidrogének jó kitermeléssel elkülöníthetők az őket tartalmazó elegyekből 5A-típusú molekulasziták alkalmazá­sával, a két regenerálás közötti üzemidő meg­hosszabbítása mellett. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy a 8-nál több szénatomot tartalmazó egyenes lán­cú paraffin-szénhidrogéneket olyan 5A-típusú molekulaszitákon adszorbeáltatjuk. amelyekben a lecserélhető ionok 25—<60'%-a magnézium­ionokkal van helyettesítve, és amely molekula­sziták adszorpciós kapacitása tiszta zeolitporra vonatkoztatva folyékony n^heptán esetében 8,0 —-15,5 súly% és vízgőzstabilitásuk meghaladja a 21,0 súly%-ot, és/vagy a szénhidrogéneket olyan molekulaszitákon adszorbeáltatjuk, amelyek nátrium-, kálium- és (magnéziumionokat tartal­maznak, és/vagy a szénhidrogéneket 5A-típusú molekulaszitákon adszorbeáltatjuk aktív hidro­génező komponensek és hidrogén vagy hidrogén­tartalmú gázok jelenlétében, és adott esetben az egyenes láncú paraffin-szénhidrogének deszorp­cióját egyenes és elágazott láncú szénhidrogének elegyével végezzük. Ha a magnéziuimionokat tartalmazó molekula­sziták előállításakor nem tartjuk be a fentebb ismertetett körülményeket, a sziták aktiválása és szárítása során a kristályokban irreverzibilis rácsátalakulások mennek végbe, amelyek az ad­szorpciós kapacitást műszaki szempontból hasz­nálhatatlan értékre csökkentik. Az alábbi egy­bevetés az adszorpciós kapacitás csökkenését

Next

/
Thumbnails
Contents