164934. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és mérőfej radioaktív besugárzásnak kitett tárgyaknál a tárgyat ért sugárzás mértékének helyfüggően szelektív meghatározására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány Bejelentés napja: 1972.1.28. MA-2311 Közzététel napja: 1 973. XII. 28. Megjelent: 1975. XI. 30. 164934 Nemzetközi osztályozás: G 01t 1/04 Feltalálók: DR. FÖLDIÁK Gábor oki. vegyészmérnök, 25% HORVÁTH Zsuzsanna oki. vegyészmérnök, 50% STENGER Vilmos oki. vegyészmérnök, 25% Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, Budapest Eljárás és mérőfej radioaktív besugárzásnak kitett tárgyaknál a tárgyat ért sugárzás mértékének helyfüggőén szelektív meghatározására í A találmány tárgya olyan eljárás, melynek se­gítségével besugárzásnak kitett tárgyaknál helyfüg­gőén lehet meghatározni a tárgyat ért sugárzás mértékét olyan minták alkalmazásával, melyeknél a sugárzás megszűnte után hosszú ideig gyakorla- 5 tilag nem szenvednek változást. E minták tehát a kivánt információt tárolják és igy lehetővé teszik a mérés későbbi reprodukálását, vagyis bizonylatként szolgálhatnak. A találmány tárgya továbbá mérőfej ezen eljárás JQ foganatosítására. A közelmúltban rohamosan tért hódított a radio­aktiv besugárzás alkalmazása meghatározott gyó­gyászati, illetve termelési folyamatoknál. Míg pl. orvosi eszközök sterilizálására korábban a tartós 15 forralást, illetve a nyomás alatti gőzsterilizálást alkalmazták, s még ma is ezek a hagyományos módszerek a gyakoribbak, mind több helyen felvált­ja ezt az un. sugár sterilizálás, mikoris az orvosi eszközöket meghatározott mértékű sugárzásnak te- 20 szik ki, mely bizonyosan elegendő a kórokozó mik­roorganizmusok elpusztítására, de még nem halad­ja meg az egyéb károkat előidéző dózis mértékét, így pl. a sugársterilizálás legkisebb ajánlott értéke 2,5 Mrad, legnagyobb megengedett értéke kb. 25 5 Mrad. Mezőgazdasági termékek tartósításánál is alkalmazzák előirt mértékű sugárdózissal való kezelést, továbbá müanyagkábelek üzemi paramé­tereinek megjavítása céljából stb. Az ilyen folyamatoknál az eredményes kezelés 30 előfeltétele, hogy a besugárzásnak kitett tárgyakat minden pontban legalább az alsó határ szerinti dó­zis érje; többnyire követelmény az is, hogy a dózis felső határát egyetlen pontban sem lépjék tul. Az üzem gazdaságossága ugyanakkor azt igényli, hogy a dózis alsó határát csak a biztonság által feltétle­nül megkívánt mértékben lépjék tul, hiszen a tűrés­határon belül az alsó határtól való távolodással arányosan megnő az üzemi költség. Fentiekből következik, hogy a besugárzandó tár­gyak, az un. céltárgyak besugárzottságának mérté­két helyfüggőén szelektív módon, azaz több kitün­tetett pontban kell meghatározni, mégpedig kellő pontossággal, s rendszerint az utólagos ellenőrzés, a mérés reprodukálásának lehetőségével. Üzemi feltételek között végzett besugárzásokbál a dozi­metriai rendszerrel szemben a következő igénye­ket támasztják: 1. Az elnyelt (abszorbeált) dózist 1-10 Mrad dő­zishatárok között 5- 10%-on belüli pontossággal kell mérni. 2. A rendszer a besugárzás során +50 °C üzemi hőmérsékletig ne legyen hőmérsékletfüggő. 3. A kitüntetett pontokban besugárzott minták analitikai értékelését nagyszámú minta (pl. 500 minta/nap) esetén is gyorsan, rutinszerűen, s még­is megfelelő pontossággal kell tudni végezni. 4. A dozimetriai rendszer tegye lehetővé az el­nyelt dózisra vonatkozó információk olyan tárolá­sát, hogy - az egészségügyi normáknak megfele-164934 1

Next

/
Thumbnails
Contents