164929. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 1,2,4-triazolok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972.V11.21. Olaszországi elsőbbsége: 1971. VII. 22. (42964 A/71) Közzététel napja: 1973. XII. 28. Megjelent: 1975. XI. 30. (LE-690) 164929 Nemzetközi osztályozás: C 07 d55/06 Feltalálók: OMODEI-SALÉ Amadeo vegyész, Milánó, PIFFERI Giorgio vegyész, Milánó, CONSONNI Pietro vegyész, Milánó, DIENA Alberto gyógyszerész, Milánó, ROSSELLI DEL TURCO Bonaccorso gyógyszerész, Sarenno (Varese), Olaszország Tulajdonos: Gruppo Lepetit S. p. A., cég, Milánó Olaszország Eljárás szubsztituált 1,2,4-triazolok előállítására 1 A találmány uj, gyógyászatilag aktiv vegyületek előállítására vonatkozik. Pontosabban, a jelen ta­lálmány az (I) általános képletlil-alkil-3, 5-diszub­sztituált-1,2,4-triazol-származékok előállítására vonatkozik, mely képletben 5 R fenil- vagy egy vagy több halogénatommal, rö­vidszénláncu alkil-, nitro-, metiléndioxi-, rö­vidszénláncu alkoxi-, ciano-, karboxi- vagy kar­bamilcsoporttal szubsztituált fenilcsoportot je- 10 lent, R. II általános képletül csoportot jelent, ahol X je­lentése hidrogén- vagy halogénatom, R_ 1-4 szénatomos rövidszénláncu alkilgyököt vagy hidrogénatomot jelent. Az előzőekben emiitett vegyületek igen jelentős, a központi idegrendszerre gyakorolt depressziós aktivitással rendelkeznek. Ez a gyógyászati aktivi­tás ugyanakkor nagyon csekély mértékű toxikusság­gal párosul. K.T. Potts nagyszámú 1,2,4-triazol-származé­kot ismertet a Chem. Rev. 61, 17 (1961) cikkében. E vegyületek azonban, szemben a találmányunk sze­rinti vegyületekkel, nem rendelkeznek a fenti dep­ressziós hatással. A technika állásaként ismeretesek továbbá olyan triazolvegyUletek, amelyek a 3- és 5-helyzetben 15 20 25 30 egy-egy fenilcsoportot, az 1-helyzetben pedig me­tilcsoportot tartalmaznak (Id. Potts és R.M. Atkin­son, J. Chem. Soc. 1954 3318), esetünkben azon­ban a vegyületeket a fenil-csoporthoz orto-helyzet­ben levő -CH2OH csoport jellemzi. A találmány szerinti vegyületeket ugy állitjukelő, hogy egy (III) általános képletU 4-hidrazono-lH-2, 3-benzoxazint átrendezünk IV általános képletü vegyü­letté, mely képletben R és R2 a fentiekkel azonos jelentéssel bir. Nyilvánvaló, hogy ha az átrendeződés után olyan vegyületet kapunk, melyben R2 hidrogénatomot je­lent, ezt az N-alkilezés szokásos eljárása során köztitermékként használhatjuk fel olyan, a talál­mány szerinti vegyületek előállítására, melyekben R2 rövidszénláncu alkilcsoportot jelent. Az átrendeződési folyamat szerint, a benzalde­hid hidrazonjai vagy a 4-hidrazono-lH-2, 3-benz­oxazinokkal szubsztituált benzaldehid valamely szer­ves oldószerben, mely előnyösen egy rövidszénlán­cu alkanol lehet, egy savas katalizátor, mint példá­ul sósav vagy p-toluolszulfonsav, jelenlétében me­legítve, az 1,2,4-triazolókká rendeződnek át. Nem szükséges katalizátor jelenléte az olyan (III) általá­nos képletU hidrazonok átrendeződéséhez, melyek­ben R2 hidrogénatomot jelent. Ebben az esetben a reakciót akiindulási hidrazon visszafolyatő hűtő al­kalmazása mellett történő melegítésével hajtjuk végre egy inert, magas forráspontú oldószerben, . mint például xilolban. A. végterméket szűréssel 164929 1

Next

/
Thumbnails
Contents