164927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-alkenil-rifamacin SV-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973.1.18. Olaszországi: elsőbbsége: 1972.1.19. (19 524 A/72) Közzététel napja: 1973. XII.28. Megjelent:1975.XI.30. (LE-674) 164927 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/04 51/70 Feltaláló: CRICCHIO Renato vegyész, Varese, Olaszország Tulajdonos: Gruppo Lepetit S. p. A., Milánó, Olaszország Eljárás 3-alkenil-rifamicin SV-származékok előállítására í A találmány tárgya eljárás az (I) általános kép­letnek megfelelő uj 3-alkenil-rifamicin SV-vegyü­letek, valamint ezek 25-dezacetil-származékai elő­állitására, ahol R hidrogénatom, vagy 1-4 szénatomos alkilcso­port, R. hidrogénatom vagy acetilgyök, R hidrogénatom, vagy 1-4 szénatomos alkoxi­karbonilcsoport és X fenilhidrazono-, fenil-(1-4 szénatomos)-al­koxi-imino-, 1-8 szénatomos alkoxi-imino-C4-(rövidszénláncu)- alkil - 1 - piper azinil] -iminocsoport. Az (I) általános képlett! szubsztituált iminoszár­mazékok gyakorlatilag Schiff-bázisok. A találmány szerinti eljárás körébe tartozik a megfelelő 25-dezacetil-vegyületek előállítása is. Egyéb rifamicin-származékokat ismertetnek az 1 966 304 sz. NSZK-beli és az 1 490 183 sz. fran­cia szabadalmi leirásban. Ezek azonban mind ké­miailag, mind pedig biológiai aktivitás tekintetében eltérnek a találmány szerinti vegyületektől. Az uj vegyületek 3-helyzetben alkenil-csoportot tartal­maznak, mig az ismert vegyületeknél ugyanezen helyzetben amino- vagy iminometilcsoport van. Az uj vegyületek aktivak ribonukleinsav (továbbiakban RNS) polimerázokkal szemben az ismert vegyületek ilyen hatást nem mutatnak. Az uj vegyületek előállításához a kulcsvegyület 5 valamely 3-formil-rifamicin SV, amelyet egy meg­felelő alkilidén-foszforánnal vagy aralkilidén-fosz­foránnal aWittig-reaKciőnak megfelelő körülmények között reagáltatunk. Az "A" reakciővázlat- aholR, Rj és Ro jelentéseamár megadott— a (II) általános 10 képletü karbonilvegyületek előállítását szemlélteti. Ehhez a reakcióhoz iners szerves oldószereket, igy például tetrahidrofuránt, etilacetátot, dioxánt, benzolt és kloroformot használunk. Az ilid-reakció­komponenseket halogénketonokból és trifenilfoszf in-15 bői állítjukelőaRamirez és társai fjj. Org. Chem. 22, 41 (1957)] , vagy H. J. Bestman és társai Cehem. Ber. 95, 1513 (1962)] által leirt eljárások szerint. A (II) általános képletü karbonilvegyületek elő-20 állítására alkalmas másik eljárás szerint valamely 3-formil-rifamicin SV-t, vagy ennek 25-dezacetil­származékát egy CH2 R 2 -CO-R általános képletü al­dehiddel vagy ketonnal a "B" reakciővázlat szerint kondenzálunk. 25 A reakciót rendszerint bázisos katalizátorok, például alkálihidroxidok, aminők, alkálialkilátok vagy alkálifém- amidok jelenlétében végezzük. A kondenzációs eljárást előnyösen végrehajthatjuk lé­nyegileg aKnoevenagel kondenzációnak £Org. Reac-30 .tions, 15. kötet, 204. old. John Wiley 1967] megfe -164927 1

Next

/
Thumbnails
Contents