164829. lajstromszámú szabadalom • Zár gépjárművek ajtóihoz

3 164829 4 A találmány célja még olyan említett típusú zár megvalósítása, amely a jármű ajtajának a rögzített ajtókerethez képest háromdimenziós zárását biztosítja és amely kompenzálja az itt fellépő relatív játékot, elkerülve így a jármű mozgása közben fellépő vibrációt. A találmány másik célja olyan említett típusú zár megvalósítása, amely csekély változtatással egyaránt alkalmazható gépjárművek első es hátsó ajtajaihoz. A találmány szerinti gépjárművek ajtóihoz való zár keresztirányú forgó tengelyen lengő mozgást végző villás reteszelő elemet tartalmaz, amelyik együttmű­ködik egy ütköző lemez keresztirányú hengeres elemével. A zárban reteszelő elemmel együttműködő visszatartó szerkezetet alkalmaznak. A zárat az jellemzi, hogy a villás reteszelő elem mindkét karja össze van kapcsolva visszatartó elemet és külső vezérlő szervet képző rugóval terhelet forgócsapos emelővel. Az említett emelő egyik karja külső működtető szervhez csatlakozó húzórúdhoz van elválaszthat óan kapcsolva. Az említett emelő másik karjának alakosán kiképzett nyelve van, amelyik belső ve/érlö s/ervhez csatlakozó könvökös ve/érln emelő­vel és záró helyzetében a visszatartó emelő mozgását akadályozó biztosító emelővel áll kapcsolatban. A találmányt részletesebben a rajz alapján ismertetjük, amelyen a találmány szerinti zár példakénti kiviteli alakját tüntettük fel. Az 1. ábra a példakénti kiviteli alak vázlatos elölnézeti képe. A 2. ábra az 1. ábrához hasonló elölnézeti kép, amely a zárat az ajtó részlegesen becsukott állapotának megfelelő helyzetben mutatja. A 3. ábra az 1. ábrához hasonló elölnézeti kép, amely a zárat az ajtó teljesen becsukott állapotának megfelelő helyzetben mutatja. A 4., 5. és 6. ábrák a 3. ábra IV IV, V V és VI VI vonalai mentén vett metszetek. A 7. ábra a 3. ábra VII VII vonala mentén vett metszet. A 8. ábra keresztmetszet, amely hasonlít a 6. ábrához és a zárat nyitott helyzetben mutatja. A 9. ábra keresztmetszet, amely hasonlít a 6. és 8. ábrákhoz, és a zár gépjármű hátsó ajtajában való elhelyezésének szerkezeti változata. A 10. ábra a zár egyik belső alkatrészének vázlatos elölnézeti képe. A találmány szerinti, gépjármű ajtajához való zár alap és fedő 1 és 2 lemezből kialakított dobozalakú borítást és oldalfalakat képző hajlított szegélyeket tartalmaz. Az oldalfalakat annak a belső térnek a körülhatárolására képezték ki, amelyben a zár mozgó alkatrészei helyezkednek el. Az 1 és 2 lemezek el vannak látva párhuzamosan beállított keresztirányú résekkel olyan (az ábrán nem látható) csapok rögzítésére, amelyekkel a zár a gépjármű ajtajának szélén lévő A tartófalon (a 7. ábra szaggatott vonalánál) úgy van elhelyezve és felszerelve, hogy az A falhoz az alap 1 lemez közelebb van. A fedő 2 lemeznek a zár külső részénél nyitott — azaz a zár csukott állapotában a jármű külseje felé néző - 3 mélyedése van, amelynek szélessége zárt vége felé haladva csökken. A két 1 és 2 lemez, között el van helyezve egy keresztirányú forgó 4 csap, ami villás reteszelő elemet, nevezetesen az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén 5 zárópecket támaszt, amely szabadon leng a 4 csap tengelye körül. Az 5 zárópeceknek két, üreget körülhatároló, görbített 6 és 7 karja van. A zárópecek 6 és 7 karjai és az üreg együtt dolgoznak egy ütköző 8 lemez keresztirányú hengeres 9 elemével. Az ütköző 8 lemez az ajtókeretben a jármű karosszériájánakmeg-5 felelően erős B részéhez (a 7. ábrán szaggatott vonallal jelölve) van rögzítve. Az ütköző 8 lemeznek egyik végén derékszögben meghajlított, felálló szegélyt képző tartó 10 lemeze és a 10 tartó lemezzel párhuzamos, az utóbbi szegélyével 10 összekötött, keskeny merevítő 11 lemeze van. A keresztirányú hengeres 9 elem a 10 és 11 lemezeket összekötő gyűrűből áll, amely a 8 lemez rögzítő csavarját helyezi. A zár fedő 2 lemezében lévő 3 mélyedés szabad utat enged az ütköző 8 lemez 9 15 elemének a jármű ajtajának nyitása és csukása alatt fellépő relatív elmozdulás közben. Az 5 zárópecket a forgó 4 csapon koaxiálisán elhelyezett hengeres csavar 12 rugó feszíti elő. A csavar 12 rugó egyik 12a karja a zár borításához 20 rögzített 13 támaszra, másik 12b karja az 5 zárópecekkel egybeépített 14 nyúlványra hat úgy, hogy a zárópecket a 12 rugó nyitási irányba kényszeríti, azaz a 3. ábrán az óramutató járásával ellentétes irányba. 25 A zárópecek két 6 és 7 karja váltakozva együttműködik egy kettős 15 emelőből kiképzett visszatartó szerkezettel. A kettős 15 emelő a zár borításának 1 és 2 lemeze között húzódó, a forgó 4 csappal párhuzamos keresztirányú forgó 16 csapon 30 központosán támaszkodik. A 15 emelő egyik 15a karján 17 lépcső van kialakítva, hogy vagy a zárópecek 6 karjának alakos végével, vagy a zárópecek 7 karján oldalirányba kifelé néző 7a vállával úgy működjék együtt, hogy a zárnak a visszatartó 15 35 emelővel két reteszelt helyzete legyen a járműajtó részleges és teljes legyen a járműajtó részleges és teljes becsukott állapotának megfelelően. A visszatartó 15 emelő ugyanazon 15a karjának szélén az 5 zárópecek­kel ellentétes irányba néző 18 horony van kialakítva. 40 A zár borításában rögzített támaszra ható spriális nyomó 19 rugó a 18 horonyba illeszkedik, és a 15 emelőt az óramutató járásával ellentétes irányú forgásra készteti addig, hogy a 15 emelőt az 5 zárópecekkel összekapcsolva tartsa. A másik, 15b 45 karján a visszatartó 15 emelőn 20 furat van kiképezve, amelynél csuklós kapcsolat létesíthető a 15 emelő és egy (az ábrán nem látható) húzórúd között. A húzórúd értelemszerűen külső nyitó fogantyúhoz, vagy vezérlő szervhez csatlakozik, 50 amelv lehet csús/ó kialakítású is. A visszatartó 15 emelő ezért a külső vezérlés emelőjeként is működik, amelyik már nincs többé állandóan összeépítve a húzórúddal, úgy, mint a korábban ismert záraknál, hanem elválaszthatóan 55 csatlakozik a nyitó fogantyú által mozgatható húzórúdhoz. Ezáltal az ajtónak a fogantyú környeze­tében baleset vagy összütközés miatt bekövetkező jelentős deformálódása esetén a zár tart, és nem engedi az ajtót kinyílni. 60 Ezenkívül a visszatartó 15 emelőnek és különösen 15b karjának csökkentett tömege csökkenti a 30 g nagyságrendjébe eső keresztirányú gyorsulások miatt ráható erőt. Ez előnyös, mert nincs szükség a külső nyitó •^ fogantyúra ható nagyon erős nyomó 19 rugóra. A 15 emelő másik, 15a karján 21 nyelv van kialakítva, hogy együttműködjék, mint ahogy később

Next

/
Thumbnails
Contents