164488. lajstromszámú szabadalom • Önjárógép vasúti sínek kavicságyazatának felszedésére, tisztítására és újbóli visszahelyezésére

MAGTAR SZABADALMI 164488 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS |É| Bejelentés napja: 1970. XII. 17. (PA—1090) Nemzetközi osztályozás: E 01 b 27/06 ^^p Ausztriai elsőbbsége: 1969. XII. 18. (A 11 775/69) • •-­ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. X. 31. •>. Feltalálók: Plasiser Franz mérnök, Bécs, Theurer Josef mérnök, Bécs, Fölser Kari mérnök, Linz-Urfahr, Ausztria Tulajdonos: Franz Plasser Bahnbaumaschinen cég, Bécs. Ausztria Önjáró-gép vasúti sínek kavicságyazatának felszedésére, tisztítására és újbóli visszahelyezésére Találmányunk tárgya önjáró-gép vasúti sínek kavicságyazatának felszedésére, tisztítására és újbóli visszahelyezésére. A találmány szerinti gép egy vízszintes irányban, a sín alatt mozgó kotróláncot, a kavics szitálására szolgáló, leg­alább egy szitát, a tisztított kavics visszahelye­zésére szolgáló, legalább egy szállítószalagot vagy hasonló szerkezetet, továbbá a kiválasztott szennyezett anyag továbbítására szolgáló, leg­alább egy szállítószalagot vagy hasonlót foglal magába. A fentiekben ismertetett típusba tartozó gé­peknél az eltávolítandó szennyezett anyagot többnyire a gép haladási irányát tekintve, előre továbbítják és ott vagonokba rakják, vagypedig oldalt a vasúti pálya mentén rakják le. Ennek során azzal a hátránnyal kell számolni, hogy a gép előtt nagyobb mennyiségű szennyezett anyag lerakása esetén vagy adott esetben na­gyobb mennyiségű szennyezett anyagnak a vas­úti pálya mentén való lerakása esetén is, több vasúti kocsit kell egymás előtt felsorakoztatni, amihez azonban a rendelkezésre álló hely nem mindig elegendő. Különösképpen nagyobb szá­mú vagon egymás előtt való felsorakoztatása esetén a gép egyik végén nehézségeik jelentkez­nek, ezeknek a vagonoknak a tolatásával kap­csolatban, továbbá a szennyezett anyagnak a géptől a vagonokhoz való továbbítása vonatkozá­sában. Számos esetben az alkalmazott egyetlen 10 15 20 25 30 szállítószalag teljesítménye sem volt mindig ele­gendő a gép haladási sebességét figyelembe vé­ve, a keletkező szennyezett anyag továbbításá­ra. Ugyanezek a hátrányok jelentkeznek akkor is, amennyiben, amint ezt nnár ugyancsak java­solták, a szennyezett anyag továbbítására a gép haladási irányát tekintve, hátrafelé működő szál­lítószalagot alkalmaztak. Ebben az esetben a szennyezett anyag felgyülemlése, ill. a vagonok torlódása a haladási irányt tekintve, nem a gép előtt, hanem a gép mögött jön létre. Találmányunk célkitűzése, az ismert berende­zések hátrányainak kiküszöbölése és ezt a célt találmányunk szerint lényegében olymódon való­sítjuk meg, hogy a szennyezett anyag továbbítá­sára, ill. a tisztítatlan ágyazókavics eltávolításá­ra a gép haladási irányát tekintve, legalább egy előre, és legalább egy hátrafelé továbbító szállí­tószalagot vagy hasonlót alkalmazunk. Egy, a találmány szerint kialakított gép, sok­kal egyszerűbben alkalmazható a mindenkori követelményekhez, mint az eddig ismert hasonló típusú berendezések. Amennyiben a gép haladá­si irányát tekintve a gép előtt áll több hely ren­delkezésre a szennyezett anyag elszállítására, úgy ezt az anyagot ebben az irányban továbbít­juk, amennyiben pedig a helykihasználást te­kintve, a gép mögött adódik több hely, úgy az anyag továbbítását hátrafelé végezzük. Ameny­nyiben naigyobb mennyiségű szennyezett anyag 164488

Next

/
Thumbnails
Contents