164424. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés fűrészjel-generátor indított vagy szabadonfutó üzemmódjának automatikus átváltására

SZABADALMI 164424 MAGVAK NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY jtfíW Bejelentés napja: 1972. I. 18. (FO—640) Nemzetközi osztályozás: H 03 k 1/06, H 03 k 3/02, H 03 k 4/64 ^sr Közzététel napja: 1973. IX. 27. '"": ' . ~ " ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1975. XII. 31. Feltaláló: Péter Attila oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: FOK—GYEM Finommechanikai és Elektronikus Műszergyártó Szövetkezet, Budapest Kapcsolási elrendezés fttrészjel-generátor indított vagy szabadonfutó üzemmódjának automatikus átváltására A találmány fűrészjel-generátor indított vagy szabadonfutó üzemmódjának automatikus át­váltására szolgáló kapcsolási elrendezés. Ismeretes az auto-szinkron eljárás oszcillosz­kópok fűrészfóg alakú eltérítő feszültségét elő­állító generátorának automatikus indítása. Az eljárás lényege, bogy egy astabil jellegű áram­kört a mindenkori indító jellel szinkronizálunk, s ennek az astabil áramkörnek a kimeneti pont­ján megjelenő impulzus indítja a fűrész jel­generátort. Amennyiben nincs indítójel, az astabil generátor egy viszonylag alacsony frek­venciájú (gyakorlatban 2Q—30 Hz) indító jelet ad a fűrészjel-generátornak. Ez a következőket jelenti: az auto-szinkron megoldás csak az em­lített 20—30 Hz feletti frekvenciákra ad auto­matikus indítást és minél rövidebb idejű fű­részjelnállás felé megyünk, annál kisebb fényű vonalat kapunk az oszcilloszkóp ernyőjén — amennyiben nincs indító jelünk. (Gondoljunk csak arra, hogy 20—30 Hz-el indítva egy 10—1 ^sec/cm sebességű fűrészjelet — egy alacso­nyabb sebességű fűrészjelállásnál közepesre ál­lított fényerő mellett — már csak egy alig észrevehető fényerősségű vonalat kapunk.) Ennek a hátránynak elkerülésére alkalmaz­zák az automatikus mdított-szabadonf utó üzem­mód eljárást. Az eljárás lényege, hogy a fűrész­jel-generátort a mindenkori indítójellel indít­juk, amennyiben pedig nincs indítójel, úgy a 10 15 20 — 25 30 fűrészjel-generátor szabadonfutóvá válik, így bármely fűrészjel^áUásban közel azonos fény­erejű vonalat kapunk. (Helyesebben most már csak az elektronsugár írássebességének válto­zása miatt lép fel fényerő változás!) Az eddig ismert automatikus indított-szaba­donfutó fűrészjel üzemmód kapcsoló berende­zések lényege a következő: az uniformizált in­dító impulzussorozattal — vagy egy töltő áramkörrel egy időzítő áram­kört olyan áEapotba hoznak, hogy annak ki­menete a fűrészjel-generátort indított üzem­módba állítja amennyiben egy meghatározott frekvenciánál és kitöltési tényezőnél nagyobb frekvenciájú és kitöltési tényezőjű az indító impulzussorozat, s ha ez nem teljesül, úgy az időzítő áramkör kimenete egy bizonyos idő elteltével szabadonfutó üzemmódba ál­lítja a fűrészjel-generátort, vagy egy monostabil áramkört állítanak olyan állapotba, hogy annak kimenete indí­tott üzemmódba állítja a fűrészjel-generá­tort, ha pedig kimaradnak az indító impul­zusok, a monostabil áramkör bizonyos idő elteltével visszabillen stabil állapotába, s a fűrészjel-generátort szabadonfutó üzemmód­ba kapcsolja. A fent leírt eljárások hátránya: az áramkör — amely a fűrészjel-generátort állítja indított, vagy szabadonfutó üzemmódjába — a „parancs" 164424

Next

/
Thumbnails
Contents