164421. lajstromszámú szabadalom • Oldható kötés játéképítőszekrény elemeihez

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. V. 28. (FI—460) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1969. V. 30. (P 19 27 626.7), (1., 3—5. igp.); 1969. VI. 24. (G 69 24 984.9), (2. igp.); 1969. VI. 28. (G 69 25 750), (6—7. igp.); 1969. X. 22. (G 69 41 000.0), (8. igp.) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. 164421 Nemzetközi osztályozás: A 63 h 33/00 Fischer Artúr gyáros, Tumlingen, Német Szövetségi Köztársaság Oldható kötés játéképítőszekrény elemeihez A találmány oldható kötés játéképítőszekrény­rendszer legalább két, azonos síkban egymáshoz viszonyítva elforduló elemének azokba nyúló kapcsolóelemmel, amely fejrészből, nyakrészből és zárórészből áll. Ismeretes rácsos szerkezeteket kialakító ele­mek anyáscsavarral való egymáshoz kapcsolása. Az anyás csavarkapcsolat előállítása körülmé­nyes és bizonyos, kisgyermeknél még hiányzó ügyességet is igényel. Ezenkívül lényeges a kap­csolási helyek mindkét oldali hozzáférhetősége, hogy az anya a rácsszerkezeti elemekbe be­vezetett és a másik oldalán túlnyúló csavarra felcsavarható legyen. Sokszor ezenkívül az anyát még csavarkulcs segítségével is biztosí­tani kell az elfordulás ellen. Rácsos tartószer­kezeteknél, mint például darukar esetében, gyakran nincs elegendő hely, hogy kézzel vagy kulccsal az anya egyszerű módon felcsavarható legyen. Két elem anyás csavarral való szilárd és el­fordulásmentes összekapcsolása ugyan megold­ható, azonban a rácsos szerkezet merevségét már az anyáscsavar szoros meghúzása útján megkapja és azt nem az egyes rácsrudak el­helyezése, illetve összekapcsolása biztosítja. Az elkészített szerkezet szempontjából ez természe­tesen nem jelent hátrányt, azonban a játszó gyermek ez esetben nem fogja érzékelni mű­szakilag, hogyan kell a rácsos rudakat vala-10 15 20 25 30 mely rácsos szerkezet esetében úgy elrendezni, hogy — hasonlóan a műszaki gyakorlathoz — kizárólag a rácselemek elrendezésével legyen a rácsos szerkezet megkívánt merevsége bizto­sítva. Így például a gyermek nem fogja fel­ismerni minden további nélkül, hogy átlós ru­daknak merevítő feladata van az esetben, ha a csavarkapcsolatok meghúzásával, átlós mere­vítések nélkül is merev szerkezetet kap. A mo­dern pedagógia azonban éppen arra törekszik, hogy a gyermek műszaki érzékét — a szerke­zetben lejátszódó erőjátékokat érzékelve — fej­lessze és ezáltal önmaga felismerje a szerkezeti elemek és azok elrendezésének jelentőségét és szerepét. A találmány célkitűzése olyan kapcsolat ki­alakítása, amelynél a rácselemek a megvalósí­tott kapcsolat esetén is egymáshoz viszonyítva elfordíthatók, anélkül, hogy a kapcsolatnál a nem kívánt bontás veszélye fennállna. A találmány kitűzött célját azzal éri el, hogy a kapcsolóelem az egyik elem nyílásában el­fordulóan és fejrészével a másik rácsos tartó­elem felé tartva, az első elemből kiálló nyak­részével pedig a másik elemnek az első elem nyílásával egy vonalban levő nyílásába nyúlóan és ott zárórészével reteszelve van kiképezve. Az egyik elemben az összekötőelem elfordu­lóan, míg a másik elemben reteszelve van el­rendezve és így az egyik elem a másikhoz 164421

Next

/
Thumbnails
Contents