164358. lajstromszámú szabadalom • Általános rendszertervező modellépítő formaidomok és eljárás azok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VI. 17. (AO—336) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. IX. 30. 164358 Nemzetközi osztályozás: G 09 b 25/00; B 29 d 31/00 / < ' >i Äkontz Ernő gépészmérnök, 15%, Budapest, Dr. Keller József közgazdász, 10%, Budapest, Kováts Zoltán főosztályvezető, 10%, Miskolc, Manhalt Gáborné rendszertervező, 10%, Budapest, Dr. Marton Jenő vegyészmérnök. 30%, Budapest, Dr. Molnár Imre vegyészmérnök, 25%, Budapest Általános rendszertervező modellépítő formaidomok és eljárás azok előállítására A találmány olyan műanyag demonstrációs eszköz és eljárás azok előállítására, mellyel egy­szerűen áttekinthető modell hozható létre mű­szaki és gazdasági folyamatok térbeli ábrázolá­sára. A demonstrációs eszköz erre a oélra alkal­mas olyan új összetételű szintetikus habszivacs­ból állítható elő, mely deformálódás nélkül al­kalmas flexibilis elemek ismételt beillesztésére, kivételére, rögzítésére és bármilyen egyezmé­nyes jelzőrendszernek megfelelő szimbólum-je­lek elhelyezésére, olyan módon, hogy a feladat megoldásának legelőnyösebb modellje egysze­rűen, gyorsan és jól áttekinthetően legyen ki­alakítható. Ismeretes, hogy a térben lejátszódó folyama­toknak vertikális és horizontális vetülete van. Ha egy gyártási technológiát vizsgálunk, akkor a folyamatot előbb vertikálisan bontjuk a sor­rendben következő egymásutáni lépésekre, majd ugyanennek a folyamatnak egyes résztevé­kenységi halmaz többi elemeivel való kapcso­latában ábrázoljuk. _^ Ipari szakemberek sokszor kerülnek szembe azzal a problémával, hogy a vizsgált folyamatra vonatkozó adataikat, felismeréseiket a legprak­tikusabban rögzítsékúgyj hogy az eddig elért eredményék [felhasználásával folytathassák, majd további munkájukat. A rajzban történő hagyományos ábrázolás nehézsége leginkább abban mutatkozik meg, 10 15 20 25 30 hogy egy tervezett technológiai folyamat, vagy ügyviteli rendszer síkban csak úgy ábrázolható, hogy a folyamatot részfeladatokra bontjuk és az egyes részekből hálós vagy más ábrát ké­szítünk, melyeket szöveges magyarázattal pró­bálunk összefüggéseiben is érzékelhetővé tenni. Eninek az ábrázolási módnak nagy hátránya, hogy több rajzot kell összedolgozni és egyszerre áttekinteni, s az esetleges hibák javítása ki­hatással van a többi részmegoldásra is, ami gyakran több rajz teljes átdolgozását teszi szük­ségessé. Miután a fenti eljárás nehézkes és költséges, kísérletek történtek sík alkotóelemeket tartal­mazó hálók kirajzolására elektromos lámpák és más fényjelzések segítségével. Ez a módszer ál­talában egyszerű, áttekinthető folyamatoknál al­kalmazható. Az irodalomból ismert több eljárás is, melyek megoldása falitáblán mágneses műanyaggal, vagy táblába rögzíthető 'műanyag lapok segít­ségével síkban — 2 dimenzióban — ábrázol mindenféle szervezési, tervezési problémát. Ennél fejlettebb módszer az, amikor a hálós tervezést számítógépre viszik és az ábrát dis­play-re vetítik. Ennek hátránya azonban, hogy nagyon drága és csak a síkbeli ábrázolást gyor­sítja fel, de a térbeli elhelyezést nem valósítja meg. Az ismert megoldások hátrányait a találmány 164358

Next

/
Thumbnails
Contents