164253. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés impulzus ütemjelek felismerésére és regenerálására

SZABADALMI 164253 iMAGÍAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS 1 . Bejelentés napja: 1972. VII. 07. (11—106) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. VII. 08. (WP H 03 k/156 349) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Nemzetközi osztályozás: H 03 k 5/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1975. VII. 31. Feltalálók: Bennewitz Kurt mérnök, Berlin, Brandes Manfred oki. mérnök, Berlin, Dicke Roll oki. mérnök, Berlin, Küntzel Volkmar oki. mérnök, Potsdam-Babelsberg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Nachrichtentechnik, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés impulzus ütemjelek felismerésére és regenerálására í A találmány tárgya kapcsolási elrendezés im­pulzus ütemjelek felismerésére és felismerést követő regenerálására, amelynél szélsőségesen kicsi a letapogatási idő. Az impulzuskódmodu­lált jeleket az átvitelnél az átvivő közeg csil­lapítja és torzítja. Ennek következtében az im­pulzusok kölcsönösen befolyásolják egymást, aminek következtében a küldött mintától füg­gően eltolódik az időbeli hozzárendelés. Ezen­kívül az áthallás, illetve a termikus zaj követ­keztében zavarok szuperponálódhatnak a jelre, továbbá a vezetékhossz növekedésével a zaj/zaj viszony csökken. Ennek ellenére lehetséges az impulzuskódmodulált jelek (a továbbiakban: PCM-jelek) teljes regenerálása, ha a regenerá­lási pontok között a távolságot úgy választjuk meg, hogy a csillapított és torzított impulzusok a szuperponálódott zavarok mellett is egyértel­műen felismerhetők. A teljes regenerálás elvének alkalmazásánál az impulzusok amplitúdóját, alakját és időbeli helyzetét ismét helyreállítják. Az erősített ás optimálisan torzításmentesített jel áthalad egy amplitudóhatárolón, amelyben az amplitúdóját értékelik, valamint egy időszűrőn, amelyben a vett impulzusok időbeli helyzetét ismét helyre­állítják. Az amplitudóihatároló például bizonyos szá­mú komparátorból állhat, amelyekben a jelet jellemző amplitudóküszö'bökkel hasonlítják ösz-10 sze. Általában érvényes a szükséges m számú komparátorra és az átvitt n számú amplitúdóra az m = n—1 összefüggés. Az időszerű például a bitsorozat frekvenciá­val vezérelt kapuáramkörből állhat, amely az impulzusok amplitúdóját meghatározott időpon­tokban rövid ideig letapogatja. Az amplitúdó­határoló és az időszűrő sorrendje megfordít­ható. Ismeretesek regeneráló kapcsolások (The Bell System Technical Journal 41 <1962) Jan., 51., 63., 66., 69. oldalak), amelyek az erősített és torzításmentesített harmadlagos vezetékjelet lo­gikai áramkör segítségével amplitúdó és idő 15 szempontjából értékelik. Két diódás ÉS-kapu egyik bemenetén egy küszöbfeszültséggel sor­ban van jelen a vezetékjel, míg a másik be­menetre egymást bitfrekvenciával követi rövid tűimpulzusok alakjában a letapogató jelet veze­tik. Egy fázisfordítókapcsolás segítségével el­érik, hogy mindegyik kapu csak egy polaritású impulzusokat ismer fel. Ha a letapogató im­pulzus jelenlétének időpontjában a vezetékjel nagyobb, mint a küszöbfeszültség, akkor a ki­meneten ugyancsak tű alakú kimenő impulzus jelenik meg. Ha a vezetékjel kisebb, mint a küszöbfeszültség, úgy a kimeneten nem jelenik meg impulzus.. Az amplitúdó regenerálás cél­jára mindegyik kapu kimenő impulzusa egy záróoszcillátort kapcsol be. A bekapcsoló jel-20 25 30 164253

Next

/
Thumbnails
Contents