164251. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromechanikus működtető szerv mozgatására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164251 Íffll Bejelentés napja: 1971. IX. 02. (IE—472) Nemzetközi osztályozás: H 02 p 11/08 m^P Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1970. IX. 04. (42 368/70) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. —». _*~»-*^ Feltalálók: Timothy John Stevenson mérnök, Windsor, Berkshire, Gordon George Scarrott mérnök, Welwyn Garden City. Hertfordshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: International Computers Limited, London, Nagy-Britannia Berendezés elektromechanikus működtető szerv mozgatására 1 A találmány tárgya berendezés elektrome­chanikus működtető szervek gyors mozgatására. Mágneslemezes tárolórendszerekben gyakran van szükség arra, hogy a 'beírófejet pozícionál­juk, vagyis a mágneslemezen levő valamely 5 nyomvonalról egy másik nyomvonalra helyez­zük át. így tehát a mágneslemezen rögzített adatok kijelzése érdekében a beírófej pozicio­nálásához szükséges idő a sebesség korlátozását kívánja meg. A beírófej mozgási sebességének 10 csökkentésére azért van szükség, mivel mind a beírófej, mind a vele kapcsolt mechanizmus hajtásához szükséges energiával gazdaságosan kell bánni. A gyakorlatban a beírófej mozgatá­sához szükséges erő, vagy a beavatkozó mű- 15 ködtető szervet mozgató erő hirtelen megnő — megfigyelés és számítás szerint — azon idő­tartam-értékének a köbével arányosan, melyben a mozgásnak végbe kell mennie, ennek követ­keztében tehát fontos az, hogy a rendelkezésre 20 álló és szükséges energiával a lelhető legtakaré­kosabban bánjunk. Korábban is ismert volt az a tény, hogy a beavatkozó szerv működtetéséhez szükséges kinetikai energiát villamos áramforrásból, sza- 25 bályozó áramkör közbeiktatásával nyerjük. Mi­helyt a működtető szerv mozgási sebessége csökken, a működtető szerv mozgási energiája is disszipálódik, például az áramforrás és mű­ködtető szerv között elhelyezett szabályozó 30 áramkörbe beépített ellenállásokon és tran­zisztorokon. Ismeretes továbbá az is, hogy ,ha valamely áramköri elrendezésben a mágneses fej teker­csét gerjesztjük, akkor ehhez egy olyan induk­ciós tekercsre van szükség, amelyen keresztül előre meghatározott értékű áram folyik. Ami­kor a beírófej tekercsét gerjesztjük, az áramot gyorsan kell a tekercsre kapcsolni, s ekkor az indukciós tekercsben az áramnak maximális értéket kell elérnie. Míg az indukciós tekercs a beírófej mozgatásához szükséges feszültséget közvetíti, és így a beírófej tekercsében folyó áram maximumának eléréséhez szükséges időt csökkenti, az áramkörbe beépített áramköri ele­mek az áramot már a jelrögzítő térben disszi­pálják. Ebből azonban az következik, hogy a beírófej .működéséhez1 szükséges tekercs ger­jesztéséihez szükséges villamosenergia felhasz­nálása nem történt gazdaságosan, annak követ­keztében, hogy az áramköri elemeken disszi­pálódik az energia. A bejelentett találmány szerinti megoldásnak megfelelően, beavatkozó vagy működtető szerv mozgó alkatrészének mozgását szabályozó olyan szerkezetet konstruáltunk, melyben indukciós tekercs útján előállított villamos energiát tároló eszközök, továbbá az energiát tároló eszközök­ben meghatározott áramviszonyokat létesítő áramköri elemek vannak elhelyezve, melyek ar-164251

Next

/
Thumbnails
Contents