164212. lajstromszámú szabadalom • Formamidin-származékokat tartalmazó kártevőirtószerek

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. II. 17. (Cl—1208) Svájci elsőbbsége: 1971. II. 18. (2411/71) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. V. 31. 164212 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02 ^ Feltalálók: Dr. Dürr Dieter vegyész, Bottmingen, Svájc. Dr. Pissiotas Georg vegyész, Lörrach, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: CIBA—GEIGY AG., Basel, Svájc Formamidin-származékokat tartalmazó kártevőírtószerek A találmány új formamidin-származékokat hatóanyagként tartalmazó kártevőirtószerekre vonatkozik. A találmány értelmében kártevőirtószerek ha­tóanyagaként alkalmazott formamidm-származé- 5 kok a csatolt rajz szerinti (I) általános képlet­nek — ahol Rí helyettesített vagy helyettesítetlen fenilcso­portot, 10 R2 hidrogénatomot, 1—18 szénatomos alkil-, 2— 18 szénatomos alkenil- vagy 2—18 szénato­mos alkinilcsoportot, R;i aralkilcsoportot, melynek alkilrésze 1—18 szénatomos lehet, képvisel — .15 megfelelő vegyületek, valamint e bázisok szer­vetlen vagy szerves savakkal képezett sói. Az (I) általános képletben az R2 meghatáro­zásában e'mlített alkil-, alkenil- vagy alkinil- 20 csoportok előnyösen azonban 1—4, illetőleg 2—4 szénatomot tartalmazhatnak. Ezek a csoportok egyenes vagy elágazó szénláncúak lehetnek és láncuk heteroatomokkal, mint O, S, N atommal vagy N—CH3 csoporttal meg lehet szakítva; 25 emellett ezek a csoportok helyettesítetlenek vagy helyettesítettek lehetnek. Az ilyen csoportok példáiként a metil-, etil-, metoxietil-, metiltio­etil-, propil-, izopropil-, n-butil-, izobutil-, szék. butil-, terc.butil-, allil-, krotonil-, metallil-, klór- 30 allil-, propargil-, trifluormetil-, ciánoméul- és izobutinil-csoportok említhetők. Az R3 helyén álló aralkilcsoport egy aril- és egy alkiléncsoportból van összetéve; az áru­csoport egy- vagy 'többgyűrűs, helyettesített vagy helyettesítetlen karbociklusos gyűrű, külö­nösen fenilcsoport lehet, az alkiléncsoport pedig előnyösen 1—4, előnyösen 1 vagy 2 helyettesí­tett vagy helyettesítetlen lánctagot tartalmazhat. Az említett alkil-, alkenil-, alkinil- és fenil­csoportok helyettesítői első- vagy másodrendű helyettesítők lehetnek. Elsőrendű helyettesítőkön a bázisosságot erő­sítő elektron-donátorokat értünk. Ilyen helyet­tesítőként pl. a következők jönnék tekintetbe: halogénatomok, mint fluor-, klór-, bróm- vagy jódatomok; 1—4 szénatomos, egyenes vagy el­ágazó szénláncú, előnyösen 1—2 szénatomos egyenes láncú alkoxi- vagy alkiltio-csoportok; a fent megadott meghatározásoknak megfelelő rövidszénláncú alkoxiatkil- és alkilesoportok; primer, szekunder és tercier aminocsoportok, amelyek helyettesítőként előnyösen rövidszén­láncú alkil- vagy alkenilcsoportokat tartalmaz­nak; hidroxil- és merkaptocsoportok. A fenil­csoport alkil-, mono- és/vagy dihalogénalkil­-csoportokkal helyettesítve is lehet. Másodrendű helyettesítőkként a savasságot fokozó elektron-iakceptorok szerepelhetnek. Ilye^ nekként többek között a következő csoportok 164212

Next

/
Thumbnails
Contents