164171. lajstromszámú szabadalom • Többfázisú transzformátor

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG -)F^ OESZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. III. 23. Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1975. VII. 31. (VI-856) 164171 Nemzetközi osztályozás: H 01 f 33/00 f . -•»'! J' Feltalálók: Gremsperger László elektrotechnikus 66%, Csöllei Ferenc elektrotechnikus 34%, Budapest Tulajdonos: Villamos Berendezés- és Készülék Művek, Budapest Többfázisú transzformátor A találmány tárgya többfázisú transzformátor, amelynek tekercseket hordozó oszlopai, valamint az oszlopokat összekötő jármai vannak. A transzformátorok tervezésénél számos mű­szaki és gazdasági meghatározó tényező játszik 5 szerepet. Adott teljesítményű transzformátor költségének nagyságát elsősorban a vastest és a tekercsek (többnyire réz) anyagának ára, a vastest és a tekercselés súlyának aránya, valamint az igénybevételeknek a nagysága határozza meg. 10 A transzformátorok jelenlegi geometriájára összefoglalóan jellemző a jármokkal összekötött párhuzamos oszlopelrendezés. Az ilyen geometriájú transzformátorok hátrányai, hogy a jármokhoz szükséges vas tömege az egész vastest tömegének 15 jelentős része, továbbá az egyszerű technológiával készíthető átlapolásos lemezelésnél a keresztirány­ban mágnesezett lemezrészek aránya nagy, az egy oszlophoz tartozó járomhosszak oszloponkénti különbözősége miatt a mágneses jellemzők 20 aszimmetrikusak. A keresztirányban mágnesezett lemezrészek csökkentését célozzák a sugárirányban lemezeit oszlopú, az evolvens lemezelésű és a keretes vastestű transzformátorok, valamint az oszlop és 25 járomlemezeknek 45°-os szögben való illesztése, illetve kis szögeltérésű átlapolása. Valamennyi megoldással hozzávetőleg 50%-os keresztrnágnesezési veszteségcsökkentés érhető el a magtípusú 90°-os lemezillesztéshez képest. 30 Fenti elrendezések megoldása túl munkaigényes, illetve hulladékveszteséggel jár. Transzformátorok kialakításánál célkitűzés az összköltség minimumra való leszorítása, ezúton a fejlődés két irányban lehetséges. Egyik út az igénybevételek növelése a korábbinál jobb para­méterekkel rendelkező vas, tekercsanyag illetve szigetelő anyagok alkalmazásával. Másik lehetőség a vastest geometriájának olyan kialakítása, amely­nél azonos vas — tekercsanyag tömeg felhaszná­lásával nagyobb teljesítmény érhető el, mint a hagyományos transzformátorral anélkül, hogy az igénybevételt növeltük volna. A találmány célja a transzformátorok anyag­igényének csökkentése, előnyösebb műszaki para­méterek elérése, a mai műszaki gyakorlatban alkalmazott azonos teljesítményű transzformátor típusokhoz képest. A találmány szerinti transzformátor oszlopai a térben radiálisán vagy közel radiálisán helyezked­nek el a teljes vastest súlypontjához képest, mely elrendezést úgy biztosítjuk, hogy meghatározunk oszloponként egy-egy egyenest, mely egyenes a tekercs vagy tekercsek által körülfogott oszlop­hossz két végét határoló két oszlopkeresztmet­szetet súlypontjukban átdöfő egyenessel párhuza­mos, valamint áthalad az oszlop súlypontján és az így meghatározott oszlopkénti egyeneseknek a teljes vastest súlypontjától való távolsága kisebb, mint a transzformátor teljes vasteste köré írható 164171

Next

/
Thumbnails
Contents