162931. lajstromszámú szabadalom • Eljárás herbicid hatású S-triazin-származékok előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI EUVATAi SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. V. 28. (AI—187) Svájci elsőbbsége: 1970. V. 29. (8079/70), 1970. XII. 01. (17772/70) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 162931 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 55/20 A 01 n 9/20 i; v Feltalálók: Dr. Kühne Manfred vegyész, Pfeffingen/BL, Svájc; Dr. Vogel Christian vegyész, Bmningen/BL, Svájc. Tulajdonos: Agripat S. A. Basel, Svájc. Eljárás herbicid hatású s-triazin-származékok előállítására A találmány új s-triazin-származékok előállí­tására szolgáló eljárásra, ilyen vegyületeket ha­tóanyagként tartalmazó herbicid szerekre, to­vábbá e szereknek egysziklevelű és kétszikleve­lű gyomnövények irtására való alkalmazására vonatkozik. Nagyszámú triazin származék vált már is­mertté mint herbicid hatóanyag, ezeket kiváló herbicid hatásuk miatt a legkülönbözőbb ha­szonnövényeknél használják gyomnövények ir­tására. Így például a 2-klór-, 2-metoxi- és 2-me­tiltio-4,6^bisz-(szubszt. alikilamino)-s-triazin sor­ból több vegyület vált jelentőssé a szelektív gyomirtás terén a gabona-, kukorica- és takar­mánynövény kultúrákban. (Lásd: 240 644 sz. osztrák szabadalmi leírás) Az utóbbi időben cia­noalkilammo- és ciklopropilamino-csoportokkal rendelkező triazin-származékok is ismertté vál­tak (például a 3 451 802 számú USA, az 1 536 479 számú francia és a 730 134, valaimint a 730 135 számú belga szabadalmi leírásokból), ezek a kü­lönböző haszonnövényeknél hatás és szelektivi­tás tekintetében bizonyos előnyöket mutatnak, szelektivitás terén azonban egyes haszonnövé­nyeknél hatásuk nem kielégítő vagy ezekkel a haszonnövényekkel együtt tenyésző gyommövé­nyekkel szemben a hatásspektrumban bizonyos hiányosságokat mutatnak. Különösen a gabona­féléknél, rizsnél, szójababnál, cikóriánál, pamut­nál stb. és ezekben a haszonnövényekben elő-10 15 20 25 30 forduló gyomnövényeknél áll fenn ez a helyzet. Ugyancsak ilyen típusú vegyülerteket ismertet a 278 430, 278 431, 289 455 és 289 456 sz. osztrák, valamint a 67/4246 sz. dél-afrikai szabadalmi le^ írás. A találmánnyal kapcsolatban az a feladatunk, hogy olyan herbicid hatóanyagot fejlesszünk ki, amely a különböző haszonnövények jobb kímé­lése esetén a bennük előforduló gyomnövény­flórára jó és lehetőleg hiánytalan herbicid ha­tást fejtsen ki. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű he­lyettesített cüamino-s-triazin-származékok eze­ket a követelményeket kielégítik. Ebben a kép­letben — Rí klóratomot, metoxi-, metiltio- vagy etiltio­gyököt, R2 hidrogénatomot, valamely 1—4 szénatomos alkilgyököt, 3—5 szénatomos cikloalkil-gyö­köt, R3 valamely 1—3 szénatomos alkilgyököt vagy ciklopropilgyököt, és R4 hidrogénatomot vagy metilgyököt jelent. Ebben a képletben az R2 alkilgyök metil-, etil-, n-propil- vagy izopropil-gyököt, valamint a 4 lehetséges izomer butilgyököt képviseli; R2 jelentheti még a ciklopentil-, ciklobutil- vagy előnyösen a ciklopropil-gyököt. Az (I) általános képletű új diamino-s-triazin-. származékokat a találmány értelmében úgy ál-162931

Next

/
Thumbnails
Contents