162889. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált izoxazolo [3,4-b] piridin-5-karbonsavak és származékaik előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. III. 20. CSU—723) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: -1971. III. 29. (129 199) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1975. I. 31. 162889 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/04 Feltalálók: Denzel Theodor vegyész, Nürnberg, Hoehn Hans vegyész, Tegernheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, Inc. cég, Princeton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás szubsztituált izoxazolo[3,4-b]piridin-5-karbonsavak és származékaik előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új szubsztituált izoxa!zoloi[3,4jb]piridin­-5-ikaríbonisaivak és észterek, továbbá savaddíciós sóik előállítására. Ebben a képletben R hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos alkilcsoportot, Rí 1—4 szénatomos alkilcsoportot, R2 1—4 szénatomos alkil-, adott esetben egy vagy két halogénatoimimal vagy trilfluorimetilcsoporttal szubsztituált fe­nil- vagy egy di-(l—4 szénatomos)­-alkilamino-<(l—4 szénatornos)-aUcilcso­portot és R3 hidrogénatomot jelent, vagy R2 és R3 a köztük levő nitax»génatommal együtt egy 3-, 5- vagy 6-tegú telített hetero­ciklusos /gyűrűt alkotnak. _ * Az R, Rí, R2 és R3 szubsztituerasek a II—V., valamimt a VII. általános képletben is az egész leírásban a fenti jelentésűek, akkor is, ha ez nincs külön megemlítve. Az I általános képletű vegyületeikhez II vagy III általános képletű vegyületeknek — ezekben a képletekben Alk kevés szénatomos aMliosopor­tot és X klór- vagy brómatomot jelent — meg­felelő IV általános képletű primer vagy sze­kunder aminokkal való reagáltatásával jutha­tunk. Ezt a reakciót szobahőmérsékleten vagy magasabb hőmérsékleten végezzük. Bizonyos esetekben jlőnyös lehet autokláv használata. V általános iképletű Snaminoizoxazolokait [elő-5 állíthatók 3-iiminobutironitirilekniek hidroxiL-aiminnal való reagáltatásával az Ann. Ohem. 624, 22 (1959) 'közleményben leírt eljárás sze­rint] 120 C°-on egy VI általános képletű alkoxi­mietilién-mialonsavészterirel reagáltatunk — eb­ín ben a képletben Alk kevés szenatomos alkil­csoportot jelent —. Az így kapott VII általános képletű vegyületeiket imers szerves oldószerben, például difeniléterben, 230—260 C°-on ciklizál­juk, közben a képződött alkoholt ledesztilláljuk, 15 és így a 4-helyzetben hidroxilcsoportot tartal­mazó II általános képletű vegyületeket kapjuk. Ezeket iners oldószerben, például dimetUform­amidban alkálifémkiarbonát jelenlétében egy al­kilhalogeniddel reagáltatva alMlezzük, és így 20 II általános képletű vegyületekhez jutunk. Más módszer seerimt a 4-hidiroxil vegyületeket alkilezésük helyett foszforhalogeniddel, például foszforoxikloriddal, néhány órán át visszafolya-25 tás közben forraljuk, és így III általános kép­letű közbülső terméket kapunk, ahol X jelen­tése halogénatom. Egy további »módszer szerint, a VII általános képletű malonsavetilészter iners szerves oldó-30 szerben 230—260 C°-on végzett ciklizálása he-162889

Next

/
Thumbnails
Contents