162783. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés, különösen váltakozó árammal táplált induktív előtéttel ellátott gázkisüléses lámpák gyújtására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. IX. 29. (EE—1958) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. 162783 Nemzetközi osztályozás: H 01 j 7/30 H 02 m 1/02 Feltaláló: Erőss Béla villamosmérnök, Vác Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Kapcsolási elrendezés, különösen váltakozó árammal táplált, induktív előtéttel ellátott gázkisüléses lámpák gyújtására A találmány tárgya kapcsolási elrendezés, kü­lönösen «váltakozó áraimmal ittáplált, induktív előtéttel ellátott gázkisüléses lámpák begyiújtá­sára, mely a tápforrás két félperiódusában töl­tődő két kondenzátort egy félvezetős vagy gáz­kisüléses kapcsolóeszköz vagy kaposolóáraimikör segítségével egy nagyfrekvenciás transzformá­tor .primer tekercsén keresztül kisüt és ez a szekunder tekercsben nagyfeszültségű impulzust eredményez, majd a kisütés és impulzuskeltés még a tápforrás ugyanazon félperiódusában megismétlődik. A kapcsolási elrendezés alkal­mas például különböző teljesítményű és típusú gázkisüléses lámpák indítására szolgáló univer­zális készülék előállítására, ímely a lámpa áram­körével soriba vagy párhuzamosan is .beköthető és egyszerű módon alkalmassá tehető magasabb tápfeszültségről történő üzemelésre. Gázkisüléses eszközök, főként a nagynyomású ívki&ülésas lámpák indításához általában a táp­feszültségnél magasabb gyújtási feszültség szük­séges, melynek előállítására kézi úton vagy au­tomatikusan működtetett kapcsolóval ellátott áramkörök alkalmazhatók. Az automatikus mű­ködésű indítóikészüléknek két fő követelményt kell kielégítenie. Először: a kisülőcső üzembiztos indításához megfelelő amplitúdójú nagyfészültségét állít­son elő. Ez megvalósítható pl. úgy, hogy egy fel­töltött kondenzátort egy tekercs sarkaira kap­csolunk és az áramiváltozás által létrehozott feszültségiökést hasznosítjuk. 5 Másodszor: a tápfeszültség békiapcsolása után az indító áramkör csak addig működjön, amíg az indítani kívánt lámpa be nem gyújt. Ez tu­lajdonképpen az automatikus működés követel­ménye, mely azáltal teljesíthető, 'ha az említett 10 kondenzátort a tekercs sarkaira olyan feszült­ségérzékeny kapcsolóval kapcsoljuk, amelyet ve­zérlő feszültség arányos a lámpa sarkain levő feszültséggel. 15 20 25 30 Az ismert megoldások egy részénél a hagyo­mányos fénycső-gyújtók elvén működő kap­csolót alkalmazzák, melyek hátránya, hogy "ke­vés a kapcsolási számuk, lassan működnek, meg­bízhatóságuk kicsi és hamar tönkremennek. Költségesebb, de üzembiztosaibfo készülékek épít­hetők a korszerű félvezető kapcsoló eszközöket tartalmazó kapcsolásokkal (ilyen pl. az 1196 698 számú angol szabadalomban ismertetett indító­készülék), azonban hátrányuk, hogy csak a vál­takozó tápfeszüJtség ©gyi'u féliperiódusában nyert energiát hasznosítják, továbbá a különböző tel­jesítményű lámpákhoz más-raás gyújtókészülék szükséges, és nehezen alkalmazhatók nagyobb teljesítményű lámpákhoz a fellépő veszteségek miatt. 162783

Next

/
Thumbnails
Contents