162775. lajstromszámú szabadalom • Szalaganyagból 2,4,6 többsorban több, egymásután következő lépésben húzó előnyösen mélyhúzó körülvágó, illetve kivágó szerszám

162775 - -A találmányunk szerfeti megoldás egyszerű és éppen ezért gazdaságosabb, imint a klasszikus, immár égy évszázada követett gyafkorlat, az ún. továfaMtősáv, vagy tcwábtoástókiereit biztosítása a kiterített munkadarabot öviező anyagiban és a osípőszerszámos üflköző által igényelt anyágrá-­hágyás; — • ; Találmányunk szerinti megoldás lényege a fentieknek megfelelőéin egy smliaganyagiból, 2, 4, 6, töibbsorban egymásután következő lépésiben húzó előnyösen mélyhúzó (szükség esetén foko­zatos) és klörülvágó, ill. kivágó szerszám, mely­nél ä lyukjasztő művelet során bevágással, ki­csíiiéssel képezzük ki a munkiadiaralbok továbbí­tására szolgáló és azokat összekötő hulladék­háJót, ül. kivágásra szolgáló szerszámok lyu­kasztó, ill. kivágó mozgására merőleges síkbeli felülete a munkadarabok alakítás előtti közel körjsziimmetíiiikus szabályos 8 szögű (ún. kiterí­tett) állapotának megfelelő egymást érintő te­rület körraíjzok álltai szabadon hagyott hulSiadék­terüiete korlátozott és amelynek további jel­lemzőije, hogy a két rögzített (álló) szaliagütkö­zője vari és e két ütköző a húzás, vagy első­húzásd, valamint a szalag haladási irányára merőleges irányiban elrendezett ütközők közötti távolság a szalag szélességi méreténél kisebb, de az első húzás utáni szélességi imérefinél na­gyobb.' Amint látható, találmányunk' szerintii szer­szánlekenidezés, szemibert az évszázadoB gyakor­lattal nemi igényel itertókeretet, ill, tartóaiblakot, vagy tartószalagot a munkadarabok alakítás közbeni összekapcsolására,/ugyanis a hulládék­híd anyaga a munkadarabok áltol, igényelt, és egymással érintkező lemezterületek körvonalai által szabadon hagyott területre korlátozódik. A találmány mibenlétének részletesebb be­mutatása céljából ismertetünk egy munkadarab <pl. toansásator burkolata} "előállításához szüksé­ges szerszámot. .",,; , A húzandó alkatrész, megvalósításához szük­séges kiterített síklemezek egymással érintkező körvonalai és a lemez széle által határolt terü­letre tervezünk olyan hulladékhidakat, amelyek a munkadianialbból kiindulva, nem egyenes, ha­nem tört vonalban .csatlakoznak a s^birnszédos másikmunkadarabhoz, mellőzve ezzel a sajtoló szakterületen közismert (merev, nem deformál­ható és a két munkadarabot szétválasztó, anyag­igényes keretet. Ezzel a, lépéssel az immár egy évszázados szakmai előítélettel (gyakorlattal) szemiben csökkentjük a lemezhulladék viszony­lagos mennyiségét E megoldás folyamán merült fel az a lehető­ség, miszerint, a hulladék mennyisége tovább raökfcenstlhető a mozgó ütköző elhagyásával meg­takarítva ezzel mozgó (cvikker) ütköző működé­séhez szükséges lemezcslkot. A lemezszalag üt­köztetését ez esetben egy álló ütköző segítségé­vel végezzük, amely a hagyományos ablakos szerkezetű hulladéklhálónál nem alkalmazható. 10 15 40 45 Az ütköző szerkezeti megoldásainak lényege abban rejlik, hogy a sorozathúzó szerszám első húzási és azt követő következő művielet munka­helye között helyezkedik el,; 'két részből áll és a lemezszalag két oldalán, azt közrefogva helyez­kedik el az ütköző része a .lemezszalag széles,­ségénél kiseblb távolságra van egymástól, a már •kétoldalt kicsípett lemezszalag. a kiicsípéssel lét­rehozott felületen ütközik és a fölszabadított terítéket ammiak nagyobb szélességi mérete miatt nem engedi tovább haladni. Az első húzási fo-, kozat után a teríték leszűkül és már átfér a két ütköző között. Aimint látható, a megoldás nem növeli a lemezkiszabás során a hulladékot. A mellékelt ábrák segítségével, amelyekkel egy-egy munkadarab alakítását szemléltetjük, a régi (hagyományos) és az új találmányunk sze-20 irinti szerszámban 'biztosítjuk megoldásunk ha­ladó jellegét és újszerű hatását. Az l/a ábra a találmány szerinti kétsoros szerszám műveleti fázisait. Az l/b ábra a találmány szerinti négysoros 25 szerszáim műveleti fázisát. : ; A 2/a ábra a hagyományos kétsoros szerszám­műveleti fázisait. A 2/b ábra a hagyományos egysoros szerszám műveleti fázisait mutatja be. 30 Az l/a ábra szerintii, vagyis a találmányiunk szerinti kétsoros sorözathiúzó szerszáim csupán 28%-os anyagiveszteséggel jár, szémiben a 2/a ábra szerinti, vagyis a 'hagyományt tisztelő meg­oldás alkalmazásával járó 47%HOS veszteséggel 35 és amellett a rmlladékShíd 2/a ábra szerinti ki­képzése nem alkalmas nagydarab deformációk követésére szakadás nélkül'; ezért nagyobb pl. az l/a ábra szerinti változattal biztosítható hú­zási mélységű (pl. 10—15 mm) munkadarabok gyártására nem alkalmas. H Megjegyezzük, hogy a 2/a ábra szerinti mun­kadarab elrendezés egy kedvezőbb kiviteli vál­tozata az egyik sor miua^dkoialbjiainak a másik sor munkadarabjai közé való helyezése, ami az anyagfelhasználás gazdaságosságát növeld. A két kétsoros elrendezés összehasonlítására vonatkozó .számadatok az utolsóként ismertetett, a hagyo­mányos elrendezés kedvezőbb változatának alap- ' ,„ ján lettek kiszámítva. 50 Az eljárás alkalmas egy, szintén, naigyrnjeny­nyáségbön igényelt alkatrész előállításra, amely­re hagyományos összehasonilítíájsjL alap nem is áll rendelkezésre és amit ateláliniányAJA-sze-55 rinti l/b négysoros kiviteli megoldással érhe­tünk el. : •;. Hangsúlyozzuk végül, hogy a találmányunk szerinti megoldás riiem korlátozódik a fenti rpélr dákban bemutatott 'kiviteli alakokra. 60 Szabadalmi igénypontok: 1. Szalaganyaglból 2, 4, 6, több sorban, egy-65 más uihán fcÖyetkező lépésben .húzó, előnyösen 2

Next

/
Thumbnails
Contents