162633. lajstromszámú szabadalom • Csőalakú izzólámpa

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. X. 5. (Pl-342) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. 162633 Nemzatkózi osztályozát: H 01 k 1/18 Prytkov Fedorovich Evgeny, mérnök, Saransk, Szovjetunió. Csőalaku izzólámpa 1 A találmány tárgya csó'alaku izzólámpa halogéntöltéssel, amelynél a csó'bura belsó' terében a csó'bura hossztengelyében elhelyezett, a csó'bura mindkét végén lapítással vagy beolvasz­tással rögzített árambevezetó'khöz csatlakoztatott izzótest, valamint az izzótest rögzítésére alkalmas legalább egy tartó 5 van. Ismeretesek olyan csó'alaku izzólámpák, amelyek egysze­res spirálalaku, általában szimplaspirálnak nevezett, két végén a csó'bura anyagába befoglalt áramvebezetó'khöz csatlakoz­tatott, a csó'bura hossztengelyében egyközepüen e búra 10 belsejében elhelyezett izzótesttel vannak kialakítva, aholis az izzótest fentiekben leírt helyzetét egymástól adott távolsá­gokban az izzótesthez rögzített tárcsa- vagy gyűrűalaku tartók biztosítják. Az izzótest saját súlya, vaalmint külső mechanikai behatások, mint pl. rezgések, ütések, stb. hatá- 15 sara bekövetkező elmozdulásainak kiküszöbölése és megaka­dályozása érdekében e tartók kerületük mentén adott ponton olyan bemélyedésekkel ill. kivágásokkal vannak kiképezve, amelyek a csó'bura belső felületén adott alkotó mentén kialakított, a búra belső terébe benyúló hosszanti .bordákkal 20 illeszkednek. Egy másik ismert megoldás szerint az izzótest fenti helyzetét a burafalba beültetett radális irányú fémtartók biztosítják, amelyeket általában sugárirányban egymással szemben kívülről ágyaznak be a bura falába. E művelet 25 következtében a burafalon általában mélyedések ill. benyo­mások keletkeznek. Az ismert megoldások egyik hátránya az, hogy általában nem biztosítják a lámpák vízszintestől eltérő, tetszőleges helyzetben való üzemeltetését, mivel az izzótest saját súlya 30 miatt bekövetkező alakváltoztatása, különösen tengelyirányú alakváltoztatása ellen nem adnak hatékony védelmet. Ennek következtében az izzótest menetzárlatos lesz, helyileg túl­hevül, aminek következtében a búrafal meglágyul, a lámpa tönkremegy. 35 162633 További hátrány, amely különösen a búrafalba beültetett tartók esetében jelentkezik, hogy a tartóként alkalmazott, szükségszerűen magas olvadáspontu szerkezeti anyagokat az üveg csak nehezen, vagy egyáltalán nem nedvesíti, s ílymó­don a szükséges vakuumtömör fém-üveg kötés létrehozása csak nehezen megoldható. Ennek érdekében a halogén­lámpáknál alkalmazott kvarcanyagu búrafalat rendkívül magas hőmérsékletre kell felmelegíteni, s a lehető legkisebb átmérőjű huzalból kell a tartókat kiképezni. E művelet során a selejtes termékek keletkezésének veszélye rendkívül magas, a búrafal a beültetés helyén általában elvékonyodik, mecha­nikai szilárdsága lecsökken, s ennek következétben a lámpa részben már a gyártás során, s rosszabb esetben használat közben az üzemeltetőnél idő előtt meghibásodik. A beültetéskor a búrafalon elkerülhetetlenül előálló be­mélyedések és deformációk a fentieken túlmenően azt eredményezik, hogy az ilymódon kialakított lámpák optikai berendezésekben nem használhatók, mert kivetített fényük a reflexiók és árnyékhatások miatt egyenlőtlen, foltos lesz. A találmány szerint elérni kívánt cél a fenti hátrányok •kiküszöbölése, és olyan csőalaku, halogéntöltésű izzólámpa kialakítása, amely az izzótest tartója és a burafal közötti rögzítés célszerű és előnyös megoldása következtében az izzótestet hossztengelyirányú elmozdulás ellen is biztosítja, s ezzel a lámpák tetszőleges, tehát a vízszintestől eltérő helyzetben való üzemeltetését rázó- és ütésszerű környezeti igénybevételek mellett is az élettartam csökkenése nélkül lehetővé teszi. A fenti célt olyan csó'alaku izzólámpa kialakításával érjük eL amelynél a találmány értelmében az izzótesthez rögzített tartóOO hajlított nyúlványa(i) a csőbúra belső terébe su­gárirányban benyúló, a csó'bura falába beforrasztott cső­darab(ok)ban van(nak) rögzítve. Célszerű kiviteli alakot képez az a megoldás, amelynél a tartó hajlított nyúlványát rögzítő csődarab egyben a csó'búrával összeforrasztott szívó­cső végdarabja.

Next

/
Thumbnails
Contents