162566. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szinkronmotorok aszinkron futással szembeni védelmére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IV. 24. (EE—1916) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1971. IV. 24. (WP H 02 h/147 082) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. 162566 Nemzetközi osztályozás: H 02 k 19/36; H 02 p S/40 Feltaláló: Funke.Hans mérnök, Heidenau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Elektromaschinenbau, Dresden^ Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés szinkronmotorok aszinkron futással szembeni védelmére A találmány .tárgya eljárás és berendezés szinkronmotarnak aszinkronfutással szembeni védelmére, ahol a forgótrész ipólusszögét elekt­ronikus szerkezeti elemek útján, állapítjuk.meg és értékeljük ki avégből, hogy a sziníkfronimo- 6 tor lekapcsolását csak teljesen egyértelmű aszinkronfuitás esetén lehessen végrehajtani. Sziríkronmotariniak aszinikroníutással szembeni védelmére már itöibb kapcsolási elrendezés isme- 1° rétes, melyeket általaiban ALS-elrendezésnek nevezzük. A leggyakrabban alkalmazott, leg­egyszerülhb, de korántsem kielégítő ALS-kap­csolásá elrendezéseik az aszinkronifutás megálla­pítására az állórész-áraimot használják fel. 15 Egyéb szerkezeti kialakítású berendezések a meddőteljesíitaiényit, vagy a cos v-t mérő szer­kezettel vannak felépítve. Ezeknél az aszink­ironifuitás esetén fellépő, induktív meddőteljesít­ménynövekedés az aszinkronfutás következmé- 20 nye. Újabb ALS4&apcsolási elrendezések révén aszinkronifutás esetén, a gerjesatőkörben indu­kált váltakozóáramot szokták kiértékelni. Erre 25 a célra a gerjesztőkönben áramváltót helyez­nek el, melynek szekunder-körére relé csatla­kozik. Meghatározott, előre kiválasztott számú csúszási periódus után jelet adó, után­kaposolt, mechanikus lépéskapcsoló akadályozza 30 meg azt, hogy a rövid ideiig tantó zavarból eredő váltóáramok áramkiesést idézzenek elő. Hasonló hatás elérésére alkalmas megoldást is­mertet a 941001 lajstromszámú német szaba­dalmi leírás, amelyben a lépéskapcsolószerke­zet helyére egyfázisú szdnkronimotor van be­építve. Ez ugyanúgy létrehozza az áraimkiesést, ha a fordulatszámot előre, megfelelően {beállít­juk. Hasonló fajta ALS-kaipcsolási elrendezést tár­gyal az 1,264 596 lajstromszámú német szaba­dalmi leírás, mely szerint a gerjesztőtekercs­csel egy RCntagoit kapcsolnak párhuzamosan és az ellenálláson át eső feszültségeit két egymás­után következő emlékező-fokozatban az aszink­ronfutásra jellemző jelként lehet érzékelni. A fentiekben röviden ismertetett ALS-kap­csolási elrendezések hátránya az, hogy ezek csak akkor képesek a szinikronmotort a háló­zatról lekapcsolni, amikor az aszinkronfutás teljesen egyértelmű. Míg az állórész áramának kiértékelésekor nem lehet valamennyi, az aszinkirönfutáshoz vezető zavamt megállapítani, az egyéb, ismert ALS-fcapcsolási elrendezések­nél még hibás kapcsolások is előfordulhaitnak, amelyek az adott felhasználási helyen külön károkat ás előidézhetnek. Ezeknek a hibás kap­csolásoknak oka abban található, hogy a ger­jesztő-egyenáramra szuperponált váltakozó 162566

Next

/
Thumbnails
Contents