162489. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 2-metil-4-klórfenoxiecetsav szilárd állapotú alkil- és/vagy alkanolammóniumsóinak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. II. 19. (SO—994) Csehszlovákiai elsőbbsége: 1970. II. 19. (PV 1149—70) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. I 162489 Nemzetközi osztály: C 07 c 65/06 A 01 n 9/26 Feltalálók: STANÉK Jan mérnök, Prága KALINA Oldfioh mérnök, Nieratpyice, RACEK Václav oki. vegyész, Cernosiee, ZAJIC Rudolf mérnök, Neratovice, Csehszlovákia Tulajdonos: SPO^ANA, Neratovice, Csehszlovákia Eljárás a 2-meíil-4-kIór-fenoxiecetsav szilárd állapotú alkil­és/vagy alkanolammóniumsóinak előállítására A találmány tárgya eljárás a 2-metil-4-klór­-fenoxiecetsav alkil- és/vagy alkanolammó­niumsói előállítására. A 2-metil-4-klór-fenoxiecetsavat, mint ismere­tes, számos, könnyen alkalmazható herbicid 5 szer hatóanyagaként használják. A hatóanyagot észtereinek emulziós kqncentrátumai, vízoldható alkálisői vagy könnyű alkalmazhatósága miatt alkáli-, ammónium-, alkil- vagy alkanolammó­niumsóinak vizes oldatai.alakjában készítik el. 10 A hatóanyagként a 2-metil-4-klór-fenoxieeet­sav alkjl- vagy alkanqlammóniumsóit tartal­mazó herbicid szeréket eddig csak vizes oldat­ban állították elő. Ügy jártak el, hogy a 2-metil­-4^klór-fenoxiecetsav alkálisójának ojdatát vagy 15 szuszpenzióját erős ásványi savval vagy erős ás­ványi savak .keverékeivel /megsavanyitották, az így szabaddá tett 2-metil^4-J klór-fenoxiecetsavat izolálták,,és ennek szuszpenzióját alkil- vagy al­kanolarninnal semlegesítették. Ily módon kon- 20 centrált, kb. 50%r ps oldatot kapták. A 2-metil­^4-Mór-fenoxiecetsav alkil- vagy alkanolammó­niumsója ebből az oldatból a víz - lepárlása út­ján nem különíthető el, mivel a kvaterner am­móniumsó a melegítéskor elbomlik. 25 A 2^metil^4-klór-fenoxiecetsav alkil- vagy al­kanolammóniumsóinak az előállítása eddig szá­mos nehézséget jelentett. Először is nagy reak­ciótérfogatra van szükség, és az eljárás során nagy mennyiségű toxikus szennyvíz képződik. 30 Másodszor a felszabadított 2-metil-4-klór-fenoxi­ecetsav bizonyos mennyiségű ásványi savat visz magával. Ha ezt az ásványi savat nem távolít­juk el, úgy az az aminokkal igen korrozíy sókat képez, amelyek a termék értékét csökkentik, és nemcsak a technológiai berendezéseket, de min­den fémtárgyat, amellyel érintkezik, károsítja. Harmadszor a szuszpenzióban felszabadított í>­-metil-4~klór-fenoxiécetsav bizonyos m,ennyiségű alkálisót visz magával. Ez ugyancsak rontja a termék minőségét, és a 2TTOetil-4-l klór-fenoxi­ecetsav alkil- vagy alkanolammóniumsóinak vi­zes oldattá történő feldolgozásához az alkálisót például iszap alakjában el kell távolítani. .Ne­gyedszer, a hatóanyagként a .2~metil^4-klór­-fenoxiecetsav alkil- .vagy alkanola.ni>móniumsó­ját tartalmazó szerek vizes -fprmait a,hőmérsék­let-változások, .főképpen az extrém s hőmérsékle­tek (szállítás, tárolás).igen érzékenyen érintik. -Á találmány szerinti, el járás az ismert eljárá­sok fenti hátrányait kfküszöböli, és a .2-metil­-4-klór-fenoxieeetsav alkil- vagy alkanolammó­niumsóinak előállítását szilárd állapotban, ipari méretekben lehetővé teszi. A találmány. tárgya eljárás az, általános kép­letnek megfelelő 2-j metik4-klór-fenoxiecetsav al­kil- és/vagy alkanolammóniumsóinak szilárd. ál­lapotban történő előállítására — ahol Rí legfel­jebb három szénatomos alkilgyököt, vagy alkanol­gyököt, R2 és. R 3 , hidrogénatomokat, vagy egy-162489

Next

/
Thumbnails
Contents