162255. lajstromszámú szabadalom • Eljárás széntetraklorid előállítására kátrányszerű anyagokból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -flr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. IV. 24. (HO—1282) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. IV. 24. (P 19 20 848.1) Közzététel napja: 1972. VIII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. 162255 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 19/06 Feltalálók: Dr. Krekeler Hans vegyész, Wiesbaden, Dr. Riemenschineider Wilhelm vegyész, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG., vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás széntetraklorid előállítására kátrányszerű anyagokból Ismeretes az, hogy aromás vagy alifás szén­hidrogének magas hőmérsékleten klórral széntet­rakloriddá alakíthatók át. A találmány tárgya széntetraklorid előállítá­sára irányuló eljárás, mely azzal jellemezhető, hogy kőszén- vagy barnaszénkátrányt vagy abból desztillációval előállított termékeket és desztillá­ciós maradékokat vagy az ásványolajlepárlás desz­tillációs maradékait 50 és 800 C° közötti hőmér­sékleten és 50-700 art nyomáson klórral reagál­tatunk. A kőszén- vagy barnaszénkátrány az ásvány­olajdesztillációs maradékaihoz hasonlóan önmagá­ban nehezen hasznosítható. Az ipari célokra tör­ténő hasznosításhoz költséges müveletekkel a kát­rányt tiszta anyagokká kell szétválasztani és az így képződött maradékot, mint a szurkot, bitument vagy aszfaltot ezidáig főként ragasztó masszaként vagy útépítési anyagként használták. Az uj eljárás ezzel szemben lehetővé teszi, hogy a kátrányból értékes terméket, éspedig széntetrakloridot lehet előállítani, amelynek sokoldalú felhasználhatósága például oldószerként vagy szerves közbenső ter­mékként ismeretes. A leirt reakció annyiban meglepőnek minősít­hető, hogy korábban csak az volt ismeretes, hogy a karbonanyag szén, illetve koksz alakjában igen magas hőmérsékleten, éspedig 1100 C°, előnyösen pedig 1500 C° felett széntetrakloriddá alakitható át. Az utóbbi reakcióknál is csak csekély konver­ziótlehetett elérni, igy tehát kén vagy kéntartalmú vegyületek adagolása vált szükségessé. Kén hozzá­adásaesetén is 1000 C° feletti hőmérsékleten kel-5 lett dolgozni, gyakorlati szempontból ilyen célra csak ivfénykemence jöhetett számításba, emellett a végtermékek erősen kéntartalmuak voltak. Emi­att nem volt várható az, hogy pl. a kőszénkátrány­szurok vagy hasonló, igen magas széntartalmú 10 maradékanyagok csaknem teljes kvantitatív mér­tékben olyan reakciőhőmérsékleten széntetraklo­riddá alakithatók át, amely többszáz fokkal ala­csonyabb, mint az eddig ismertté vált elj árasokban. A jelen találmány kivitelezésénél felhasználható 15 kíindulőanyagok az elemi klór és a kőszén- vagy barnaszénkátrány vagy az abból desztillációsai előállított termékek, mint pl. naftalinolaj, a kát­rányolaj, antracénolaj, antracén maradékok és egyéb maradékok, mint pl. kátrányszurok. A kát-20 rány különböző eredetű lehet, pl. származhat kőszénből a kokszgyártás során, barnaszénből vagy faszénből. Hasonlóképpen felhasználhatók az ásványolaj desztillációmaradékai is. Az ilyen ma­radékok a szakirodalomban és a kereskedelemben 25 pl. bitumen, aszfalt, földi viasz stb. néven isme­retesek. A találmány szerinti eljárásnál kiindulő­anyagként használhatók az olyan kátránydesztillá­ciós termékek, amelyek atmoszférikus nyomáson 100 C° feletti forrpontuak. Előnyösen azonban olyan 30 termékeket alkalmazunk, amelyek 215 C° feletti 162255

Next

/
Thumbnails
Contents