162249. lajstromszámú szabadalom • Iker alagútkemence

MAGYAK SZABADALMI 162249 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEIRAS í|j) Bejelentés napja: 1971. X. 08. (GA—1062) Nemzetközi osztályozás: F 27 b 9/12 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. Gyarmati Ferenc mérnök, Dömök Béla technikus, Molnár Antal mérnök, Papp Béla technikus, Budapest; Szépvölgyi János keramikus, Hódmező­vásárhely, iVörös István technikus, Budapest Iker alagútkemence A találmány szerinti iker alagútikemence ipari termékek zománcozására, égetésére és egyéb hasonló célra szolgálhat. A találmány szempont­jából az alagútkemence fogalomkörébe tartozó­nak értjük a csőkemencéket is, 5 Az ismert alagútkemeneéknél a gázégőt vagy olajégőt a kemencetér végénél, vagy az oldal falaknál építették be, és ennek megfelelően a kemence munkaterének fűtése a kemencevégtől befelé, vagy a kemence egy közbülső részétől 10 a kemencevég felé irányuló füstgáz-árammal történt. Ezeknek a megoldásoknak egyik hátránya, hogy nagy hőveszteséget jelentenek s ennélfog­va a kemence hatásfoka rossz. Másik hátrány, 15 ami különösen a középrésznél alkalmazott oldal­só égőelrendezésnél áll fenn, hogy nem teszi le­hetővé a kemencék egymás melletti, egymással párhuzamos helyzetű elrendezését, holott a kor­szerű termelés érdekében ez szükséges a folya- 20 matos gyártás minél rövidebb úton való bizto­sítására. Végezetül de nem utolsó rendű hátrá­nya az ismert megoldásoknak, hogy helyszükség­letük nagy, ezért az általában zsúfolt üzemek nem tudják utólagos megépítésüket vállalni. 25 A találmány szerinti iker alagútkemence az ismert hasonló célú alagútkemencék felsorolt hátrányait kiküszöböli és olyan alagútkemencét jelent, amely a lehető legoptimálisabb hatásfok­kal rendelkezik, a kemenceterek egymás mel- 30 lett szorosan és egymással párhuzamosan épít­hetők és a fűtőberendezés számára szolgáló tér a kemencék alatt alakítható ki, ennélfogva hely­szükséglete nem jelent külön igényt. Mindezen előnyös tulajdonságok mellett azzal a járulékos előnnyel is jár a találmány szerinti alagútke­mence, hogy karbantartása, javítása, lényege­sen egyszerűbb, kevesebb ráfordítást igényel, mint az ismert hasonlócélú megoldások. A találmány szerinti alagútkemence a felso­rolt előnyök biztosítására legalább a kemence oldalsó határolására olyan idomtestekkel ren­delkezik, amelyek kötőanyag nélkül egymáshoz illesztve statikailag megfelelő falszerkezetet eredményeznek és a kemence hossztengelyével párhuzamos csatornákat fognak közre. Ezekbe a csatornákba alulról történik a fűtőégők be­csatlakoztatása és e csatornák mentén az égők becsatlakozásától különböző távolságokban le­vő zárható és nyitható leszívónyílásokig törté­nik a füstgázok áramlása s ezzel a kemencetér fűtése. A találmány tehát tulajdonképpen a határoló falazat szerkezeti kialakításában és az égők el­helyezésében, illetve a kemencéhez történő csat­lakoztatásában van és e kétféle megoldás együt­tes alkalmazása — kombinációja — eredménye­zi a találmányhoz fűződő hatásokat. A találmány lényege tehát, olyan iker alagút-162249

Next

/
Thumbnails
Contents