162163. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5-fenil-7-nitro-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. VII. 31. (TA—1137) Japán elsőbbsége: 197CT. VIII. 01. (67 447/70 és 67 448/70) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. 162163 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 53/06 Feltalálók: Tawada Hiroyuki vegyész, Kyoto, Natsugari; Hideaki vegyész, Osaka, Meguro Kanji vegyész, Hyogo, Kuwada Yutaka vegyész, Hyogo, Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries, LTD. cég, Osaka, Japán Eljárás 5-fenil-7-nitro-l,3-dihidro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on előállítására A találmány új, iparilag előnyösen alkalmaz­ható eljárás a trankvilláns és altató hatású, to­vábbá más származékok előállítására szolgáló kiindulóanyagként is felhasználható (I) képle­tű 5-fenÚ-7-nitro-l,3-dihidro-2H-l,4-benzodiaze- 5 pin-2-on — Ph valamennyi képletben fenilcso­portot jelent — előállítására. A találmány értelmében az (I) képletű ve- . gyület előállítása olymódon történik, hogy az 10 (V) képletű 2-amino-5-nitro-benzofenont egy (IV) általános képletű vegyülettel — ahol X halogénatomot, R pedig rövidszénláncú alkil­csoportot képvisel — reagáltatunk és az így kapott (III) általános képletű vegyületet — 15 ahol Ph, R és X jelentése a fentivel egyező ammóniával reagáltatjuk, majd az így kapott (II) általános képletű vegyületet — ahol Ph és R jelentése a fentivel egyező — gyűrűzá­rási reakciónak vetjük alá. 2C A találmány szerinti eljárás reakciómenetét vázlatosan a csatolt rajz szerinti (A) reakció­folyamatábra szemlélteti; ebben a reakció-kép­letsorban Ph, R és X jelentése szintén meg- 25 egyezik a fenti" meghatározás« szerintivel. Az (I) képletű vegyület előállítására eddig már több eljárás vált ismeretessé, A legálta­lánosabban alkalmazott elj áfásokat L. Stem­bach és mtsai, J. med. Chem. 6, 261—265 30 (1963) közleménye ismerteti. Ezek az ismert eljárások azonban ipari szempontból számos hátrányt mutatnak; részint a termelési hánya­dok nem kielégítőek, részint pedig a közbenső termékek kezelése nehézkes vagy az eljárás bonyolult műveletek lefolytatását teszi szüksé­gessé. Így pl. a 149 754 sz. magyar szabadalmi leírás szerint 2-amino-5-nitro-benzofenon gli­cinnel való reagáltatása útján a kívánt termék csupán 15% körül hozammal képződik; az 506 540 sz. svájci szabadalmi leírás szerint a 2--(p-klórbenzolszulfonilglikoloilamino)-5-nitro­-benzotfenonon keresztül történő szintézisnek a 2--amino-5-nitro-benzofenonra számított összho­zama sem haladja meg a kb. 60%-ot. Ezért széleskörű tanulmányokat folytattunk olyan új, előnyös eljárások kidolgozására, amelyek segít­ségével az említett hátrányok nélkül juthatunk jó termeléssel, simán végbemenő reakciók út­ján az (I) képletű termékhez. E vizsgálatok eredményeképpen arra a vá­ratlan és meglepő felismerésre jutottunk, hogy ha a fent említett módon előállított új (III) ál­talános képletű vegyületeket ammóniával re­agáltatjuk, akkor egy eddig ismeretlen intra­molekuláris átrendeződés megy végbe és ki­tűnő termelési hányadokkal kapjuk a (II) ál­talános képletű közbenső termékeket, amelyek­ből azután gyűrűzárás útján ugyancsak simán 162163

Next

/
Thumbnails
Contents