161951. lajstromszámú szabadalom • Többcsatornás atomabszorpciós mérőfej

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADA1MI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. V. 22. (PU—169) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Mégjelent: 1974. IV. 30. 161951 Nemzetközi osztályozás: G 01 j 3/42 Feltalálók: Dr. Pungor Ernő egyetemi tanár, Szász Ágnes egyetemi tanársegéd, Budapest Tulajdonos: Magyar'Optikai Művek, Budapest Többcsatornás atomabszorpciós mérőfej Az atomabszorpciós méréstechnika az 1950-es évek közepe óta az analitikai kémia érdeklődé­sének homlokterébe került. Qlyam berendezést alkalmaztak, amelynél általaiban igen kis vonal­szélességű gerjesztő fény lángban történő elnye­lése biztosítja a mérés ailapját. Egy másik, is­mert berendezésben prizma, vagy rács^mono­kromátor közbeiktatásával szűrik (ki a felhasz­nált vonal mellől a gerjesztő fényforrásban meg­jelenő tölbbi emissziós energiaszintet; egy továb­bi berendezés révén minden optikai eleim nél­kül, rezónancila-detektoroklkail végzik el a vizs­gálatokat. 10 15 Bármilyen méréstechnikai rendszert alkalmaz­nak is az abszorpció megfigyelésére, az egész effektus szempontjaiból legdöntőbb az a közeg, amelyben az abszorpció jelensége lejátszódik. Az atomalbszorpció céljára nagyhőmérsékletű gáz felel meg, amelyet általában égési reak- 20 ciófckal 'hozunk létre. A méréstechnikai célra le­képzett lángtérrész homogenitása döntő jelentő­ségű a mérési eredmények jósága szempontjá­ból. A kiképzett tér inhomogenitása által ki­váltott hatásokra —mérési eredmények ingado- 25 zása — a mérő-átalakító elektromos egységein keresztül tudunk befolyásit gyakorolni — integ­ráló kapcsolások — ez azonlban nem növeli a mérési eredményeik megbízhatóságát, csupán a mérést végző személyek biztonságérzetét emeli. 30 Az inhomogenitásoklból származik, hogy általá­ban a láng — vagy más, az atomabszorpciós célra használt közeg — nem egyenletes kon­centráció-eloszlást mutat a láng keresztmetsze­tében. Érthető, hogy a láng szélein a koncentrá­ció-iváltozások problémáit nagymérteikben hozza előtórlbe a határfelületeken fellépő reakciók — pl. diffúziós láng képződése — valamint a hő­mérsékletváltozás. A fenti problémák kiküszöbölésére számosan próbálkoztak különlböző megoldásokkal. Egye­sek a láng után képződő forró gázokat optikai­lag átlátszó alhJakokkall ellátott és megfelelő úthosszúságiú csöveken vezették keresztül és a csőben lezajló atomabszorpciós folyamatokat vizsgálták. Mások a probléma megoldását albban látták, hogy indifferens védőgázzal (pl. N2-füg­göny) vették körül a lángot, és kikapcsolták a határfelületi reakciók hatását. Felmerült az a lehetőség is, hogy a lángot szélesítsék két, (Baokimain), illetve három fúvólklanyílás alkalma­zásával az égőfejen. Az azonos méretű fúvóka­nyílások miatt azonlban a kiáramlási profilok a láng közepét torzítják. A találmány révén ezeket a hátrányokat si­került kiküszöbölnünk. A találmány szerinti megoldás segítségével a fentiek ismeretében olyan berendezést konst­ruáltunk, amely a láng szélesítését megoldja addig a határig, ahol a leképzés miatt a láng 161951

Next

/
Thumbnails
Contents